header.home link

Europa wil vanaf 2025 ook milieu- en sociale gegevens van landbouwers

31 augustus 2022

De Europese Unie wil de informatieplicht over landbouwbedrijfsboekhoudingen uitbreiden met een informatieplicht over de duurzaamheid van landbouwbedrijven, zo staat in een voorstel tot verordening. Met oog op de ‘Farm to Fork’-strategie vindt Europa het nodig om ook zicht te krijgen op indicatoren die verband houden met agromilieu, biodiversiteit en klimaat. De Europese Commissie wil dat de lidstaten die informatie vanaf 2025 op een gestandaardiseerde manier verzamelen.

Lees meer over:
bloemenstrook-beheerovereenkomst-graskruidenstrook-vlm

Vergelijkbare en betrouwbare gegevens

Vandaag gebeurt dat al met de bedrijfseconomische cijfers van land- en tuinbouwbedrijven. Alle lidstaten zijn verplicht om bij een netwerk aan land- en tuinbouwbedrijven dat boekhoudkundig wordt opgevolgd een resem indicatoren te verzamelen. Het gaat bijvoorbeeld over de omvang van het bedrijf, geteelde gewassen, aantal werknemers, familiaal arbeidsinkomen, bedrijfsresultaat, enz. Daarover moet het rapporteren aan Europa zodat het beschikt over vergelijkbare en betrouwbare gegevens van landbouwbedrijven van de verschillende lidstaten.

In totaal worden in de Europese Unie op deze manier 80.000 land- en tuinbouwbedrijven opgevolgd. Europa noemt het zelf “een unieke bron van micro-economische en boekhoudkundige gegevens die het mogelijk heeft gemaakt de economische en financiële situatie van landbouwbedrijven sinds 1965 te beoordelen”. Met de nieuwe informatieverplichting wil de EU daar een milieu- en sociale dimensie en toevoegen.

Vlaams Landbouwmonitoringsnetwerk

In Vlaanderen werd het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) opgericht om deze economische cijfers te verzamelen. Binnen dat netwerk verzamelt het Departement Landbouw en Visserij alle gegevens uit de boekhouding van in totaal 600 land- en tuinbouwbedrijven. In ruil voor het ter beschikking stellen van hun gegevens verzorgt het Departement Landbouw en visserij gratis een kwaliteitsvolle boekhouding voor de betrokken bedrijven. Jaarlijks krijgen ze op die manier een individueel bedrijfsrapport waarmee ze hun bedrijf kunnen vergelijken met de anonieme resultaten van vergelijkbare bedrijven.

Met deze praktijkgegevens geeft de Vlaamse overheid ook sturing aan het landbouwbeleid. “We gebruiken deze anonieme gegevens zowel bij de beleidsvoorbereiding als bij de beleidsevaluatie”, klinkt het bij het Departement Landbouw en Visserij. “Omdat de grote lijnen van het landbouwbeleid in Vlaanderen bepaald worden op Europees niveau van de Europese Unie, vloeit een deel van de verzamelde gegevens van het Landbouwmonitoringsnetwerk ook door naar het Europese boekhoudnet om ook op Europees niveau de basis te vormen voor rapportering en beleidsevaluatie.”

Impact moeilijk in te schatten

Het departement wijst erop dat het vandaag al bepaalde milieugegevens en sociale indicatoren bijhoudt. “We zamelen dus nu al meer data in dan we moeten rapporteren aan Europa”, klinkt het. Toch zal de omvorming van Farm Accountancy Data Network naar een Farm Sustainability Data Network, zoals Europa de hervorming van de dataverzameling zelf noemt, een impact hebben voor de Vlaamse landbouwadministratie. “Maar hoe groot die zal zijn, is op dit ogenblik nog moeilijk in te schatten”, zegt persverantwoordelijke Bart Merckaert.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek