header.home link

Heel wat sectoren blijven werken met negatieve cijfers

28 oktober 2020

Veel landbouwsectoren hebben te kampen met negatieve netto-bedrijfsresultaten. Dat blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. In de sectoren akkerbouw en vleesvee bijvoorbeeld is het netto-bedrijfsresultaat tussen 2014 en 2018 elk jaar negatief. Sectoren die het dan weer wel goed doen, zijn onder andere ‘groenten onder glas’ en de pluimveesector.

Statistiek Vlaanderen baseert zich voor dit overzicht op geëxtrapoleerde boekhoudresultaten van een 650-tal bedrijven die deel uitmaken van het Landbouwmonitoringsnetwerk (LMN) van het departement Landbouw en Visserij. De nieuwste cijfers gaan over het jaar 2018.

Om de cijfers beter te kunnen plaatsen, alvast een woordje uitleg bij bepaalde termen:

  • Familiaal arbeidsinkomen = totale opbrengsten – vaste kosten – variabele kosten

  • Netto-bedrijfsresultaat = totale opbrengsten – vaste kosten – variabele kosten – vergoeding eigen arbeid. Een positief bedrag duidt op winst, een negatief bedrag op verlies.

In veel sectoren blijft het netto-bedrijfsresultaat al jarenlang negatief, dat kan enkel blijven duren omdat landbouwers hun eigen arbeid onvoldoende in rekening brengen.

Akkerbouw

In 2018 ging het familiaal arbeidsinkomen er op vooruit: van 28.669 euro in 2017 tot 35.279 euro in 2018. Dat is de hoogste waarde sinds 2014. Maar wanneer de vergoeding voor eigen arbeid in rekening wordt gebracht, zien we dat het netto-bedrijfsresultaat van de Vlaamse akkerbouwbedrijven al sinds 2014 in het rood duikt. Dat is in 2018 niet anders, al gaat het wel om het kleinste verlies sinds 2014.

0

35 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

-4 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Groenten onder glas

De glasgroentesector kan al vijf jaar (2014 – 2018) positieve netto-bedrijfsresultaten voorleggen. Ook in 2018 was de toename van de opbrengsten hoger dan de toename van de kosten. Het familiaal arbeidsinkomen steeg daardoor tot 259.681 euro. Het netto-bedrijfsresultaat gaat al sinds 2014 in stijgende lijn, met als voorlopig hoogtepunt het jaar 2018: 164.423 euro.

0

260 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

164 duizend euro, netto bedrijfsresultaat 2018

Groenten in open lucht

In deze sector schommelen de resultaten. 2014, 2015 en 2017 waren verlieslatende jaren, in 2016 en 2018 staan de cijfers dan weer in het groen. 2018 was zelfs een sterk jaar, vergeleken met andere jaren: het familiaal arbeidsinkomen steeg tot 79.686 euro en door een sterke opbrengststijging en een beperkte kostenstijging steeg ook het netto-bedrijfsresultaat tot 19.336 euro.

0

80 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

19 duizend euro, netto bedrijfsresultaat 2018

Sierteelt onder glas

Waar de resultaten in 2014 nog negatief waren, zien we sinds 2015 enkel positieve netto-bedrijfsresultaten. Na hoge cijfers in 2016 (53.450 euro), ging het in 2017 een pak minder (31.262 euro), al pikt de sector de draad weer op in 2018 (50.681 euro).

0

134 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

51 euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Fruit

De Vlaamse fruitbedrijven gaan in 2018 het diepst in het rood. De sector kampt al sinds 2014 met negatieve cijfers en die trend zette zich ook in 2018 door. Het familiaal arbeidsinkomen nam in 2018 af naar een dieptepunt (14.222 euro) door een forse stijging van de kosten. Het familiaal arbeidsinkomen was onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken. Dat zorgt dan weer voor een sterk negatief netto-bedrijfsresultaat van -63.017 euro.

0

14 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

-63 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Melkvee

Ook Vlaamse melkveehouders werken al sinds 2014 met negatieve netto-bedrijfsresultaten, met uitzondering van 2017 (3.926 euro). Die kentering zet zich echter niet door in 2018. Een daling van de opbrengst gecombineerd met stijgende kosten zorgde in 2018 voor een daling van het familiaal arbeidsinkomen tot 54.958 euro. Dat was niet voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dragen, waardoor het netto-bedrijfsresultaat negatief uitviel op -28.112 euro.

0

55 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

-28 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Vleesvee

De Vlaamse vleesveebedrijven zien ook al lang zwarte sneeuw. Sinds 2014 schommelt het netto-bedrijfsinkomen rond de -37.000 euro. Zowel de opbrengsten als de kosten stegen in 2018 ten opzichte van 2017. Als gevolg daarvan steeg het familiaal arbeidsinkomen in 2018 licht tot 16.974 euro. Mar dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim onvoldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2018 neerkwam op -37.273 euro.

0

17 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

-37 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Varkens

Hoewel de netto-bedrijfsresultaten in 2016 (36.931 euro) en 2017 (36.055 euro) stevig in het groen stonden, keldert het netto-bedrijfsresultaat van de Vlaamse varkenshouderijen in 2018 naar een dieptepunt van -29.652 euro. Een daling van de opbrengst gecombineerd met stijgende kosten zorgt daarnaast ook voor een daling van het familiaal arbeidsinkomen tot 34.340 euro.

0

34 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

-30 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Legpluimvee

De beste netto-bedrijfsresultaten vinden we bij het legpluimvee. Leghennenhouders hadden in 2018 wel te maken met stijgende kosten ten opzichte van 2017, maar ze konden ook rekenen op stijgende opbrengsten. Het familiaal arbeidsinkomen nam in 2018 licht toe tot 308.874 euro. Dat was, net als in de voorgaande jaren, ruim voldoende om de vergoeding voor eigen arbeid te dekken, waardoor het netto-bedrijfsresultaat in 2018 neerkwam op 228.607 euro.

0

308 duizend euro, familiaal bedrijfsinkomen 2018

0

228 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Slachtpluimvee

Ook in deze sector kunnen de Vlaamse pluimveehouders mooie resultaten voorleggen. Zowel de opbrengst als de kosten bleven in 2018 redelijk constant, resulterend in een familiaal arbeidsinkomen van 158.561 euro. Ook het netto-bedrijfsresultaat was daarmee, net als in de voorgaande jaren, positief en bedroeg 107.437 euro in 2018.

0

158 duizend euro, familiaal arbeidsinkomen 2018

0

107 duizend euro, netto-bedrijfsresultaat 2018

Meer weten? Je kan alle cijfers terugvinden op de website van Statistiek Vlaanderen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek