header.home link

VLM keert 16,5 miljoen euro uit aan 3.698 landbouwers met beheerovereenkomst

6 mei 2022

Landbouwers die over 2021 een beheersovereenkomst hadden afgesloten met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zijn eind vorige maand uitbetaald geweest. In totaal ontvingen 3.698 landbouwers met een lopende beheerovereenkomst in 2021 samen 16,5 miljoen euro aan vergoeding. Het meeste geld gaat naar perceelrandenbeheer. Beheersovereenkomsten moeten bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap in Vlaanderen.

VLM-bloemenrand-beheerovereenkomst-heg-houtkant-bufferstrook-1250

Landbouwers die in 2021 beschikten over een lopende beheerovereenkomst en die tijdig een geldige verzamelaanvraag hebben ingediend, zijn eind vorige maand uitbetaald door VLM. Het ging in totaal om 3.698 boeren en een areaal van 12.032 hectare. Het geld dat hiermee gemoeid is - 16,5 miljoen euro – wordt zowel met Vlaamse als Europese middelen gefinancierd. De Europese middelen komen uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO).

​Doel van de beheerovereenkomsten is de biodiversiteit  te verbeteren of andere milieudoelstellingen te behalen. De landbouwgrond waar een beheersovereenkomst voor wordt afgesloten, wordt voorzien van bijvoorbeeld graskruiden- en bloemenstroken, hagen, houtkanten en andere houtige kleine landschapselementen, soortenrijke graslanden, of op de akkers en weides zelf. Die plekken vormen een thuis voor planten en dieren. “Dat alleen al maakt ze waardevol, maar er zijn ook veel voordelen aan de landbouw en de maatschappij: zoals bestuiving, natuurlijke plaagbeheersing, waterzuivering, waterinfiltratie, waterberging, erosiebestrijding en koolstofvastlegging”, klinkt het bij VLM.

Perceelsrandenbeheer is het meest voorkomende type beheersovereenkomst. Daar ging bijna 10 miljoen euro naar toe. Faunabeheer (akker- en weidevolgelbeheer) volgt op de tweede plaats. Hier ging 25 procent van de uitbetaalde vergoedingen naar toe. Het kleinste bedrag werd uitgekeerd voor overeenkomsten die erosiebestrijding als doel hebben.

Andere inzet beheerovereenkomsten per 2023

Beheerovereenkomsten die starten in 2023 focussen meer op de biodiversiteit van het landbouwlandschap. De  beheerovereenkomsten soortenbescherming worden gerichter ingezet in beheergebieden, waar ze het meest bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor biodiversiteit in landbouwgebieden. De focus ligt op het beschermen van soorten die afhankelijk zijn van landbouwactiviteiten. Denk aan de veldleeuwerik, de patrijs en de grutto. Voor die en nog een reeks andere soorten heeft het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), in overleg met de landbouw- en natuurorganisaties, soortbeschermingsprogramma’s opgemaakt. Ook de beheerovereenkomsten om kwetsbare natuurelementen te bufferen of te verbinden en om soortenrijke graslanden te beheren kunnen in bepaalde beheergebieden​ gesloten worden. 

Uitgelicht
Hoewel de voorbereidingen voor de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog lopen, zullen de beheerovereenkomsten die starten in 2023 zowel r...
16 januari 2022 Lees meer

Vanaf 2023 veranderen er ook een aantal zaken aan de beheermaatregelen:

  • Veel van de nieuwe beheermaatregelen zijn gebaseerd op de vroegere beheermaatregelen, en werden aangepast. Er zijn  nieuwe maatregelen zoals luzernehooiland en faunagrasland waarbij het perceel tijdelijk vernat wordt met een plasdraspomp.

  • De vergoedingen voor alle beheerovereenkomsten werden aangepast, onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse invulling van het nieuwe GLB.

  • Bestrijdingsmiddelen gebruiken is verboden voor alle beheerovereenkomsten. Landbouwers kunnen niet gewenste soorten, zoals akkerdistel, wel mechanisch bestrijden.

  • Als akkerranden, kruidenrijke akkerranden (15 juni) en kruidenrijke akkerranden (15 juli), meerjarige bloemenakkers of faunaranden gemaaid worden, moeten de beheerresten altijd afgevoerd worden. Dat leidt tot een diversere vegetatie. Klepelen kan op voorwaarde dat ​de beheerresten onmiddellijk verwijderd worden. De voorkeur gaat uit naar maaien en afvoeren omdat dat minder schadelijk is voor insecten dan klepelen en afvoeren. ​

  • Akkerranden, kruidenrijke akkerranden (15 juni en 15 juli) langs waterlopen kunnen niet. Daar bestaan enkele uitzonderingen op. Die randen kunnen wel langs een waterloop liggen in beheergebied voor kleine modderkruiper, beekprik en rivierdonderpad of als de akkerrand waardevolle vegetatie in of naast de waterloop buffert.

  • Landbouwers kunnen geen beheerovereenkomsten erosiebestrijding en waterkwaliteit meer sluiten. In plaats van een beheerovereenkomst kunnen landbouwers daarvoor een ecoregeling aanvragen. Ecoregelingen zijn eenjarige maatregelen die de landbouwer in de verzamelaanvraag kan aangeven. Het Departement Landbouw en Visserij zal nog over de ecoregelingen communiceren.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek