header.home link

Demir wil beheerovereenkomsten gerichter inzetten

16 januari 2022

Hoewel de voorbereidingen voor de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) nog lopen, zullen de beheerovereenkomsten die starten in 2023 zowel ruimtelijk als inhoudelijk sterker focussen op hun bijdrage aan de biodiversiteit.

bloemenstrook-Frontzate-VLM

De start van het nieuwe GLB in 2023 betekent ook de start van een nieuwe generatie beheerovereenkomsten. Een beheerovereenkomst blijft een vrijwillige vijfjarige overeenkomst tussen een landbouwer en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), waarbij de landbouwer vergoed wordt voor inspanningen voor biodiversiteit en landschap. VLM-bedrijfsplanners staan in voor het sluiten en begeleiden van de beheerovereenkomsten.

Nieuwe beheergebieden

De nieuwe beheerovereenkomsten zullen gesloten kunnen worden in gebieden waar ze het meest bijdragen aan de Vlaamse doelstellingen voor biodiversiteit en landschap in landbouwgebieden. Daarbij ligt de focus op het tegengaan van biodiversiteitsverlies in het landbouwgebied en de bescherming van soorten die afhankelijk zijn van en verbonden zijn met landbouwactiviteiten in een gebied. Denk maar aan de veldleeuwerik, de patrijs en de grutto. Die soorten zijn de laatste decennia sterk in aantal afgenomen.

Minister van Omgeving Zuhal Demir: “De voorbije jaren werden de middelen te versnipperd ingezet en bleven de gewenste effecten op populatieniveau uit. Op basis van wetenschappelijk advies doen we dus een bijsturing. We willen de middelen vanaf 2023 gerichter inzetten om in de gebieden met het hoogste potentieel meer positieve impact te realiseren op de biodiversiteit.”

Daarnaast zijn het bufferen en verbinden van kwetsbare natuur en het beheer van soortenrijke graslanden en kleine landschapselementen belangrijke doelstellingen voor de beheerovereenkomsten. In de loop van dit jaar zal het duidelijk zijn waar de beheergebieden komen te liggen.

zuhal demir quote

De voorbije jaren werden de middelen te versnipperd ingezet en bleven de gewenste effecten op populatieniveau uit. Op basis van wetenschappelijk advies doen we dus een bijsturing

Zuhal Demir - Minister van Omgeving (N-VA)

In het nieuwe GLB houden de VLM-beheerovereenkomsten ‘waterkwaliteit’ en ‘erosiebestrijding’ op te bestaan. De zorg voor een goede waterkwaliteit en het tegengaan van erosie worden ondergebracht bij de conditionaliteiten en ecoregelingen. De ecoregelingen kunnen ook een alternatief zijn voor de landbouwers met aflopende beheerovereenkomsten buiten beheergebied. Ook niet-productieve investeringen - zoals de aanleg van poelen en heggen - kunnen aanvullend ingezet worden op de beheerovereenkomsten.

“Via de conditionaliteiten, en aanvullend daarop de ecoregelingen, zal er al brede aandacht zijn voor landschapszorg en biodiversiteit in de bedrijfsvoering van elke landbouwer. Landbouwers die een stap verder willen gaan, kunnen in de meest kansrijke gebieden gebruik maken van beheerovereenkomsten. Beheerovereenkomsten vormen zo het sluitstuk van een landbouwbeleid dat meer focust op duurzaamheid, landschap en biodiversiteit", aldus Demir.

Wat met lopende beheerovereenkomsten?

De lopende beheerovereenkomsten die de voorbije jaren werden gesloten, lopen gewoon verder tot hun einddatum. De VLM-bedrijfsplanners zullen in overleg met de landbouwer bekijken wat mogelijk is binnen de nieuwe wetgeving.

Procedure goedkeuring Vlaams strategisch plan GLB

Het openbaar onderzoek over het ontwerp van het Vlaams strategisch plan voor het GLB werd door het Departement Landbouw en Visserij opgestart op vrijdag 14 januari. Na afloop van het openbaar onderzoek en na eventuele bijsturingen keurt de Vlaamse regering het plan goed en wordt het officieel ingediend bij de Europese Commissie. Als de Europese Commissie het plan tijdig goedkeurt, kan Vlaanderen vanaf 1 januari 2023 starten met de nieuwe beheerovereenkomsten.

Bron: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek