header.home link

Nog veel open vragen voor Vlaamse regering in stikstofdossier

16 december 2021

Vrijdag buigt de ministerraad van de Vlaamse regering zich opnieuw over het stikstofdossier. Veel knopen lijken nog niet ontward. Ondertussen waarschuwt de Boerenbond voor een “sociaaleconomisch bloedbad”.

Lees meer over:
protest Landsbond stikstof rad Crevits

Het definitieve stikstofkader was beloofd voor het einde van het jaar, maar op de Vlaamse kabinetten klinkt het off the record dat er nog veel losse eindjes moeten worden uitgeklaard voor het dossier kan landen. Het Vlaamse PAS-kader staat al sinds februari van dit jaar op losse schroeven door een arrest van de Raad voor Vergunningenbetwistingen over een kippenstal in Kortessem. Onder het tijdelijke regime van de ministeriële stikstofinstructie is de vergunningverlening in de landbouw in de praktijk stilgevallen. Ook innovatieve technieken zoals pocketvergisters kunnen niet meer vergund worden.

Rode en oranje bedrijven

Onder het oude PAS-kader was er een rode brief voor 58 landbouwbedrijven. Dat betekende dat ze aan het eind van hun vergunning moesten stoppen op hun huidige locatie. Die vergunningen lopen voor de meeste van die boeren nog door tot het einde van het decennium, maar vooral minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) zou aandringen op een vroegere stopzetting, in ieder geval nog deze legislatuur. Ingrijpen op lopende vergunningen ligt voor CD&V gevoelig, een tussenoplossing zou kunnen zijn om VLM die boeren met gullere of meer flexibele uitkoopvoorstellen te laten benaderen.

Bij de oranje bedrijven wil men erover waken dat ze niet nodeloos op kosten worden gejaagd op vlak van investeringen en dan toch tegen 2050 te zwaar wegen op de te halen natuurdoelstellingen. Op basis van vrijwilligheid zou er daar een uitkoopregeling mogelijk zijn. Daarvoor wordt in de richting gekeken van de nutriëntenemissierechten, de NER’s.

Uitgelicht
Sinds 2017 werden 15 van de 58 ‘rode’ PAS-bedrijven uitgekocht voor een totaal van 12 miljoen euro. Met twee derde van die bedrijven is de overheid nog niet in gesprek.
9 september 2021 Lees meer

NER’s

Door ABS werd op de betoging woensdag uitdrukkelijk gewezen naar de NER’s om in de varkenssector een sanering door te voeren. Maar de discussie is technisch en ligt gevoelig. De door de Mestbank toegekende nutriëntenemissierechten bepalen hoeveel dieren de landbouwers maximaal mogen houden. Vandaag zijn ongeveer 21 procent van die NER’s ‘slapend’ of onbenut. Hoeveel van de NER’s zullen moeten verdwijnen, via welk systeem dat kan gebeuren en hoeveel er effectief vergoed zullen moeten worden. Dit zijn nog onbeantwoorde vragen. Bij CD&V klinkt het dat hier ook nieuwe ontwikkelingsruimte voor groeiers moet uit volgen. Over de afschaffing van de NER’s mits mestverwerking lijkt de consensus wel te groeien.

Uitgelicht
Met tweehonderd tractoren is ABS woensdag naar Brussel afgezakt om onmiddellijke liquiditeitssteun te vragen voor de varkenssector in crisis en om een warme sanering te beplei...
15 december 2021 Lees meer

Soepel regime voor bio en kleine bedrijven

Voor de bioboeren en veel kleinere bedrijven zou er dan toch een soepeler regime komen. Daar wordt er meer gekeken naar de lokale impact en zou in functie daarvan een traject bepaald worden. Juridisch is het een uitzonderingsregime, maar politiek gezien lijkt er een akkoord in de maak om de biologische en extensievere bedrijven te ontzien.

Nulbemesting

Een ander heikel punt is de nulbemesting in groene bestemmingen. In 1995 hadden de landbouwers een ontheffing op die regel gekregen voor de actieve boer én zijn opvolger. Maar de natuurverenigingen stellen die uitzondering al lang ter discussie. Ook het einde van deze ontheffing zou men vanuit het kabinet Demir willen versnellen. In totaal gaat het hier om zo’n 3.500 hectare die in het vizier zouden komen in gebruik van een duizendtal bedrijven. Ook hier zou de Vlaamse regering de boeren moeten vergoeden voor gederfde inkomsten. Al liggen er ook scenario's voor uitzonderingen op tafel, bijvoorbeeld voor huiskavels.

Gebiedsgerichte werking is voor later

Vandaag wordt er onderhandeld over het “generieke” kader dat voor gans Vlaanderen moet gelden, maar in de natuurgebieden die van stikstof het meeste hinder ondervinden, zullen nog bijkomende maatregelen nodig zijn. Dat wordt nog een aparte, explosieve discussie die waarschijnlijk later volgend jaar zal behandeld worden. De Morgen schrijft dat het dan vooral om de Antwerpse Noorderkempen gaat, het Nationaal Park Hoge Kempen in Limburg en de Voerstreek.

Daar is geld nodig voor natuurherstel en zullen grote vervuilers mogelijk ook moeten sluiten. Vooral het Turnhouts Vennengebied wordt genoemd als probleemgeval.

Uitgelicht
Het nieuwe Nederlandse kabinet van VVD, D66, CDA en ChristenUnie zet met een miljardenfonds in op een transitie van de land- en tuinbouw. Over het stikstofdossier is weinig in...
15 december 2021 Lees meer

Budget

De Vlaamse regering heeft bij de begrotingsopmaak 100 miljoen euro voorzien, gespreid over drie jaar. Intussen schrijft Het Belang van Limburg dat er bedragen van 1,4 miljard euro tot 2,8 miljard euro circuleren voor de komende tien jaar. Niemand wilde de grootteorde bevestigen, maar zowel om de investeringen in ammoniakemissiearme stalsystemen te subsidiëren als voor een uitkoopregeling via de NER’s zal veel geld nodig zijn. In Nederland heeft de regering Rutte IV een fonds van 25 miljard in het leven geroepen om de transitie van de landbouw te ondersteunen en het stikstofprobleem op te lossen.

Boerenbond: zwarte kerst?

In een bericht aan zijn leden vraagt Boerenbond zich af of er een zwarte kerst aankomt: op basis van de lekken in de pers spreekt de organisatie van een sociaaleconomisch bloedbad in de landbouw. Boerenbond hekelt het gebrek aan beleidsvoorbereidend werk en overleg met de sector. "In Nederland ligt er wel veel studiewerk in alle openbaarheid op tafel en lijkt de nieuwe regering nu wel expliciet voor het 'poldermodel' van overleg met de boeren te kiezen", aldus de landbouworganisatie. Ook de budgettaire uitdaging wordt door de Nederlandse regering volgens Boerenbond veel realistischer ingeschat.

Bron: De Morgen / Het Belang Van Limburg / Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek