header.home link

Brancheorganisatie MilkBE wil zichtbaarheid vergroten

19 maart 2021

MilkBE, de brancheorganisatie van de zuivelsector, wil zijn zichtbaarheid vergroten en zet zijn tweejarige verjaardag luister bij met een nieuwe website.  De lancering ervan valt samen met een eerste jaarverslag waarin wordt teruggekeken op de verworvenheden van de afgelopen twee jaar en waarin de accenten voor de toekomst worden gelegd.

Lees meer over:
MilkBE_jaarverslag_2021_NL_cover

MilkBE zag twee jaar geleden het levenslicht als brancheorganisatie voor de zuivelsector, waarin melkveehouders, vertegenwoordigd door de landbouworganisaties, en zuiververwerkers, vertegenwoordigd door sectorfederatie BCZ-CBL, zich verenigden. In veel gevallen zaten de verschillende ketenpartijen in informele overlegorganen al langer bijeen, maar met de vorming van MilkBE kreeg dit een formeel karakter. “In veel dossiers kunnen melkveehouderij en de zuivelondernemingen elkaar versterken”, verklaart Renaat Debergh, ondervoorzitter van MilkBE en afgevaardigd bestuurder van BCZ-CBL, de oprichting. In Nederland (ZuivelNL) en Frankrijk (CNIEL) bestaan dergelijke brancheorganisaties al langer.

Alhoewel MilkBE nog niet de grootte van deze organisaties heeft, breidde het zijn activiteitenpakket wel sterk uit. Zo is het beheerder van het solidariteitsfonds botulisme en werd ook het IKM lastenboek bij de organisatie ondergebracht. Melkveehouders en de zuivelindustrie bepalen zo gezamenlijk welke criteria in het lastenboek opgenomen worden. Twee recente en ingrijpende aanpassingen waren de verplichte registratie van het antibioticagebruik en de toegenomen aandacht voor hygiëne op de boerderij.

Controle rauwe melk

Voor dit laatste ontwikkelde MilkBE de tool ‘hygiënescore’, waarmee de hygiëne op een bedrijf gemonitord kan worden. ”De hygiënescore maakt het voor de auditoren makkelijker om tot een objectieve beoordeling te komen”, aldus Alain Masure, bestuurder van MilkBE en voorzitter van de werkgroep IKM. “De hygiëne op het melkveebedrijf heeft een belangrijk aandeel in de algemene imagovorming voor onze sector”, verklaart hij.

Een andere activiteit die MilkBE naar zich toe trok was het monitoringsprogramma Monimilk dat nagaat of er contaminanten in de melk zitten zoals residuen van pesticiden of ontsmettingsmiddelen. In 2020 werden er 1.742 stalen genomen op boerderijen, in tankwagens en in eindproducten. “In deze stalen werd geen enkele overschrijding vastgesteld”, lezen we in het jaarverslag dat hier te lezen is.

Europese greendeal als leidraad

In de komende jaren wil MilkBE vooral verdere stappen zetten op het gebied van duurzaamheid. De Europese Green Deal zal daarbij een belangrijke leidraad vormen, geeft de brancheorganisatie aan. Digitalisering moet daarbij een prominente plaats krijgen: meer gegevens over duurzaamheid moeten gedeeld gaan worden.

Concreet gaat het dan over een upgrade van de Duurzaamheidsmonitor, met meer aandacht voor klimaat, zoals methaanreducerende maatregelen, en dierenwelzijn. Debergh merkt op dat er vanuit de melkveehouderij steeds meer initiatieven op gebied van duurzaamheid ontplooid worden. “Niet alleen kan men zo de bedrijfskosten terugdringen, tevens zullen zuivelondernemingen de score in de Duurzaamheidsmonitor in toenemende mate gaan aangrijpen om goed presterende melkveehouders financieel te belonen”, laat hij in de kaarten kijken.

De komende jaren wil de zuivelorganisatie ook de verschillende dierziekteprogramma’s hoger op de agenda plaatsen. “Naast de impact van een dierziekte op het melkveebedrijf zelf, kan het ook meer en meer de afzetmogelijkheden van zuivelproducten in verre landen hypothekeren. Een gezamenlijke en grondige aanpak kan dus zowel verliezen beperken als potentiële inkomsten verhogen”, klinkt het.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek