header.home link

West-Vlaanderen compenseert CO2-uitstoot via 10 koolstofboeren

9 juni 2022

Provincie West-Vlaanderen heeft een overeenkomst afgesloten met 10 landbouwers die CO2 zullen vastleggen in de bodem om zo de uitstoot van de dienstvoertuigen uit de provinciale vloot te compenseren. Het gaat om een totale compensatie van 178,38 ton CO2 voor een jaar.

bodem-grond-koolstofopslag-aarde-1280

De hele wereld is op zoek naar nieuwe manieren om koolstof te binden, en zo klimaatopwarming tegen te gaan, maar vergeet daarbij vaak de kracht van lokale landbouwbodems. Carbon farming of koolstofbewuste landbouw bevordert een manier van landbouw om koolstof te binden in landbouwbodems om de bodemkwaliteit te verbeteren.

Samen met de partners uit Nederland, Noorwegen en Duitsland schreven Innovatiesteunpunt en Inagro een handleiding voor landbouwers om koolstofopslag toe te passen in de praktijk. De Vlaamse partners werkten de handleiding verder uit met specifieke regionale accenten. Ze brachten de best toepasbare technieken voor Vlaanderen in kaart.

50 euro per opgeslagen ton CO2

Eind februari keurde de provincieraad een reglement  “subsidiëring van carbon farming technieken” goed. Het betreft een proefproject waarbij dit reglement loopt van 1 maart 2022 tot 28 februari 2023.

De doelstelling van het reglement is tweeledig. Enerzijds wordt de lokale CO2 van de uitstoot van dienstvoertuigen van de provinciale vloot gecompenseerd door de CO2 duurzaam vast te leggen in de bodem en zo bij te dragen aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen.

Anderzijds wordt er meer koolstof opgeslagen in de bodem, wat zal leiden tot betere bodemvruchtbaarheid, weerbare gewassen, meer biodiversiteit, minder erosie, een verhoogd waterhoudend vermogen en een betere opname van nutriënten door de plant. Door koolstof op te slaan in de bodem kan de landbouwsector zich ook beter wapenen tegen extreme weersomstandigheden en de impact van klimaatwijzigingen.

Door middel van een subsidie van 50 euro per opgeslagen ton CO2 geeft de provincie de boeren een stimulans om bijkomende technieken toe te passen die bewezen hebben dat ze CO2 doen opslaan in de bodem. Het gaat onder andere om het maximaal inzetten van groenbedekkers en onderzaai, bijkomend compost gebruiken, grasland aangepast beheren, het gebruik van vaste organische mest en het toepassen van een verruimde teeltrotatie.

10 koolstofboeren

Tien landbouwers zijn bereid om in te stappen in het proefproject. Ze zullen met hun maatregelen een totaal van 178,38 ton CO2 op één jaar compenseren voor een subsidiebedrag van 8.918,81 euro. Dat is gelijkwaardig aan de uitstoot van 1 miljoen km met de auto. De dienstvoertuigen van de provinciale vloot leggen op een jaar zo’n 616.413 km af. De landbouwers worden hierin begeleid door het onderzoekscentrum Inagro. De subsidies worden voorzien vanuit de provinciale klimaatwerking.

Samen realiseren de landbouwers hiervoor 9 hectare onderzaai onder maïs, 22 hectare inzaai van groenbedekkers, 29 hectare waarop bijkomende compost gebruikt wordt, 10 hectare verruimde teeltrotatie, 2,5 hectare aangepast graslandbeheer en 4 hectare waarop de combinatie van groenbemester en compost wordt toegepast. Na dit eerste proefjaar wordt de werking geëvalueerd en mogelijks verlengd en uitgebreid.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek