header.home link

Twijfel en onwetendheid over impact van parkendecreet

Zowel het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) als twee Limburgse werkgeversorganisaties en Boerenbond Limburg zijn bezorgd over de exacte implicaties wanneer een gebied als nationaal park wordt afgebakend. ABS vraagt daarom uitstel voor de erkenningsprocedure van de masterplannen tot na de erkenning van het parkendecreet. “Zonder een parkendecreet is er geen rechtsgrond voor de kandidaatstelling van nationale parken en landschapsparken”, aldus de boerenorganisatie.

27 mei 2023  – Laatste update 30 mei 2023 13:09
Lees meer over:

“We geloven sterk in de troeven van de Limburgse natuur en de positieve gevolgen voor toerisme en economie”, duiden Voka KvK Limburg, VKW Limburg en Boerenbond Limburg in een gezamenlijke mededeling. “Maar we moeten opletten dat een afbakening als nationaal park en bijhorende uitbreidingsambitie geen ongewenste implicaties met zich meebrengt op vlak van toekomstige vergunningsverlening. Vandaag al geven ondernemers aan dat het heel moeilijk is om voldoende ruimte te vinden om te ondernemen.”

Onzekerheid rechtsgrond en vergunningen

“Het is makkelijk om te stellen dat er ‘van bovenaf’ geen extra verplichtingen worden opgelegd door het decreet, zoals meermaals bevestigd door de verantwoordelijke ministers van Omgeving en van Economie en Landbouw. Maar het statuut zal wellicht ook informeel en indirect impact hebben van onderuit”, gaat de mededeling verder. “Zo zal de druk op ruimte voor bedrijvigheid en landbouw nog groter worden dan vandaag al het geval is of zullen de weinige mogelijkheden tot ontwikkeling verder gehypothekeerd worden.”

“Juridische experten hebben tijdens een hoorzitting in het Vlaams Parlement overigens bevestigd dat een masterplan wel degelijk impact kan hebben op de vergunningsverlening”, aldus Ruben Lemmens, gedelegeerd bestuurder van VKW Limburg. “We zien dat de ligging in een nationaal park of landschapspark bijvoorbeeld ook opduikt in het ontwerp van het Beleidsplan Ruimte Limburg als mogelijke reden om juridisch aanbod aan bedrijventerreinen te herbestemmen.”

Het blijft voor ons onbegrijpelijk dat de Vlaamse Regering de deadline voor de erkenningsprocedure nog steeds niet heeft bijgesteld

Algemeen Boerensyndicaat

Ook ABS stelt de rechtsgrond voor de kandidaatstelling nationale parken en landschapsparken zonder parkendecreet in vraag. “Al twee jaar lang worden lokale gebiedscoalities gevormd, operationele en masterplannen samengesteld zonder enige rechtsgrond”, luidt het bij de landbouworganisatie.

“Binnenkort moeten alle plannen ingediend worden en beslist de Vlaamse jury welke kandidaten erkend zullen worden en hierbij contractueel verplicht zijn om binnen de zes maand over te gaan tot de oprichting van het parkenbureau en het uitvoeren van hun plannen voor de volgende 24 jaar”, kadert ABS. “Het spreekt voor zich dat een engagement van 24 jaar niet onbezonnen kan genomen worden, maar hiervoor is een uitgewerkt wettelijk kader nodig. Het parkendecreet is op vandaag nog steeds niet goedgekeurd. Hierdoor werden op het terrein samenwerkingsovereenkomsten getekend enkel op basis van een ontwerpdecreet en met de nodige disclaimers en randvoorwaarden.”

Parkendecreet

ABS klaagt het ‘brokkenparcours’ van het parkendecreet aan. “Afgelopen jaar was het wachten en wachten op het finaal parkendecreet, maar we moeten als landbouworganisatie vaststellen dat het op vandaag nog steeds niet werd goedgekeurd”, aldus ABS. “Het brokkenparcours van de afgelopen maanden is ongezien voor een Vlaamse overheid en zorgt alweer voor bijzonder veel wantrouwen op het terrein.”

De organisatie vraagt dat de deadline om de masterplannen in te dienen van 31 mei wordt uitgesteld en dat het afsluiten van de indieningsperiode ten vroegste twee maanden na de erkenning van het parkendecreet kan plaatsvinden.

“Om een rechtsgeldig parkenbureau op te richten moet eerst het wettelijk kader duidelijk zijn. Nadien moet de gebiedscoalitie de tijd krijgen om alle plannen bij te stellen, moet het vertrouwen gevraagd worden aan de partners om een samenwerkingsovereenkomst te tekenen, waarna pas een parkkandidatuur kan ingediend worden. Enkel na dit chronologisch traject kan een rechtsgeldige jurybeoordeling met hieraan gekoppeld het oprichten van een parkenbureau plaatsvinden.”

De Limburgse werkgeversorganisaties en Boerenbond stellen dan weer de snelheid van het proces van het parkendecreet in vraag. “We wijzen op de snelheid van het proces dat razendsnel gevoerd wordt zonder impactstudie, zonder openbaar onderzoek en zonder gedegen betrokkenheid van alle relevante stakeholders”, aldus de Peter Bruggen, provinciaal secretaris van Boerenbond Limburg. “We vrezen de bijkomende impact op de impulsgebieden en van de natuurherstelwet die de Europese Commissie beoogt. Dit zorgt voor veel ongerustheid bij onze leden.”

Landbouwsector verontwaardigd: masterplan Taxandria wordt ingediend
Uitgelicht
Het masterplan voor Taxandria ligt bij de drukker en zal één dezer dagen ingediend worden bij de Vlaamse regering. Daarmee zet het park haar kandidatuur door ondanks een eerde...
26 mei 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek