header.home link

Stikstofarrest leidt tot onzekerheid en kostprijsverhogingen voor landbouwer

Het stikstofarrest van eind februari heeft een grote impact op het terrein. Zowel deputaties als adviserende overheden beroepen zich op het arrest om een negatief advies te geven of een vergunning te weigeren. In de veehouderij zou bijna vier op vijf dossiers getroffen zijn. Termijnen om te starten met bouwwerken schuiven hierdoor op en dat zou ook de relatie tussen landbouwers en bouwfirma’s verzuren. Dat blijkt uit gesprekken met adviesbureaus SBB en DLV en met Johan Colpaert, CEO van agrarisch bouwbedrijf Altez.

19 april 2021  – Laatste update 19 april 2021 17:49

Waar al langer voor gevreesd werd, gebeurde ook in februari: met de vernietiging van een vergunning voor de uitbreiding van een pluimveebedrijf in het Limburgse Kortessem zette de Raad voor Vergunningsbetwistingen het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven. Dat beleid bepaalt dat wanneer de geschatte stijging van de stikstofuitstoot van een bedrijf onder de vijf procent blijft, er geen passende beoordeling moet gebeuren. In zijn arrest oordeelde de Raad dat er geen wetenschappelijke onderbouwing is voor die vijf procent-drempel.

Zet recent arrest het Vlaamse stikstofbeleid op losse schroeven?
Uitgelicht
De stikstofregelgeving voor landbouwbedrijven die uitbreiden is te laks en niet wetenschappelijk onderbouwd. Dat staat in een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen d...
26 februari 2021 Lees meer

Strikte houding van vergunningsverlenende instanties

Die uitspraak leidt tot grote onzekerheid, niet alleen bij land- en tuinbouwers maar ook bij de provinciale deputaties en de adviesbureaus die land- en tuinbouwers bijstaan in vergunningsdossiers. “In alle lopende vergunningsdossiers stellen we een vrij strikte houding vast van de vergunningsverlenende instanties”, zegt Jan Meykens, product manager milieu bij SBB. “Alle adviezen en beslissingen zijn bijna uni sono negatief met daarbij een verwijzing naar het stikstofarrest.”

“We zitten in een fase waarbij iedereen naar iedereen kijkt”, erkent ook Carl De Braeckeleer, commercieel directeur bij DLV. In de veehouderij is de situatie volgens hem het schrijnendst. “Ik schat dat 75 tot 80 procent van de dossiers in de veehouderij getroffen is. Hier en daar lukt het nog om een vergunning te krijgen wanneer we met een passende beoordeling kunnen aantonen dat er geen impact is op speciale beschermingszones of VEN-gebied. Maar dat is de absolute minderheid van de dossiers.”

Bedrijven die hun vergunning moeten hernieuwen, dreigen in een situatie terecht te komen waarin ze werken zonder vergunning

Carl De Braeckeleer - Commercieel directeur DLV

Het probleem beperkt zich evenwel niet tot de veehouderij, ook de glastuinbouw is getroffen. Daar gaat het dan niet om ammoniakuitstoot, maar om de uitstoot van NOx. “Bovendien lijdt niet alleen de landbouwsector onder het stikstofarrest. Ook dossiers van klanten die bijvoorbeeld een mest- of afvalverwerkingsinstallatie willen bouwen, liggen stil”, weet De Braeckeleer.

De meest heikele dossiers zijn volgens hem die waar de vergunning moet hernieuwd worden. “Wanneer het einde van een vergunningstermijn nadert, moet een nieuwe aanvraag ingediend worden. Door het ontbreken van een beoordelingskader worden die vergunningen niet vernieuwd waardoor die landbouwers plots in een situatie komen waarin ze werken zonder vergunning”, zegt de DLV-directeur. Het adviesbureau pleit ervoor om een decretale verlenging van de bestaande vergunningen te overwegen zolang geen oplossing voorhanden is.

Omzendbrief als tussentijdse oplossing?

De Vlaamse overheid heeft wat uitstel kunnen bekomen door de looptijd van de dossiers die in behandeling zijn te verlengen met twee maanden. Die 60 dagen zijn bijna afgelopen en dan wordt pas echt duidelijk wat de impact zal zijn. “We verwachten dat de deputaties enige menselijkheid en billijkheid aan de dag zullen leggen, maar dan nog hangen beroepsprocedures door natuurorganisaties of overheden steeds in de lucht”, aldus De Braeckeleer.

We hopen dat de omzetbrief van Demir toch iets meer mogelijkheden zal creëren om nog vergunningen te verkrijgen op korte termijn

Jan Meykens - Product manager milieu SBB

In afwachting van een volledige herziening van de Programmatorische Aanpak Stikstof (PAS) die volgens DLV tegen september of oktober rond moet zijn, werkt Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) aan een omzendbrief die een tussentijds kader moet scheppen. “De politieke druk om voor het einde van die 60 dagen met een omzendbrief te komen, is behoorlijk hoog”, zegt Jan Meykens van SBB. “Maar het is afwachten of die timing wordt gehaald. We hopen in elk geval dat zo’n omzendbrief toch iets meer mogelijkheden creëert om nog vergunningen te verkrijgen op korte termijn.”

Volgende stappen op weg naar nieuw stikstofkader zijn bekend
Uitgelicht
Er komt een milieueffectenrapport (MER) met een openbaar onderzoek, waarbij verschillende scenario’s voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en -neerslag onderzocht word...
9 maart 2021 Lees meer

Relatie tussen bouwbedrijven en landbouwers op scherp

Dit onzeker vergunningskader zet de relaties tussen bouwbedrijven en landbouwers onder druk, zei Johan Colpaert, CEO van bouwbedrijf Altez en voorzitter van Fedagrim, in de marge van de voorstelling van het economisch dossier van de sectorfederatie. “Deze vergunningspauze zorgt niet alleen voor rechtsonzekerheid voor veel landbouwbedrijven, het leidt ook tot heel wat kostenverhogingen waar de landbouwer bij het vaststellen van zijn bouwbudget geen rekening mee heeft gehouden.”

Volgens Colpaert kopen bouwbedrijven hun materialen pas in wanneer zij zeker zijn dat het project effectief doorgaat. “In de meeste contracten bieden bouwbedrijven een prijsgarantie voor een periode van bijvoorbeeld twee tot zes maanden. Is die termijn tussen het tekenen van het contract en het effectief verkrijgen van de bouwvergunning verlopen, dan zullen zij eventuele wijzigingen van de grondstoffenprijzen doorrekenen via een vooraf bepaalde prijsformule”, legt de CEO van bouwgroep Altez uit.

Deze vergunningspauze leidt tot heel wat kostenverhogingen waar de landbouwer bij het vaststellen van zijn bouwbudget geen rekening heeft mee gehouden

Johan Colpaert - CEO bouwgroep Altez

Door de coronacrisis zijn de prijzen van tal van grondstoffen sterk gestegen. De prijzen van staal en isolatie zouden vandaag 20 tot 35 procent hoger liggen in vergelijking met september of oktober 2020. “Dat resulteert in een kostprijsverhoging van het totale bouwproject van 8 tot 12 procent, afhankelijk van de hoeveelheid staal en isolatie die het project nodig heeft. Voor bijvoorbeeld een nieuwe stal met een totaal kostenplaatje van één miljoen euro betekent dat dus een extra kostprijs van 100.000 euro”, aldus Colpaert.

“Dus als de boer na de nodige extra administratieve kosten en advocatenkosten die nodig zijn om een vergunning te krijgen, kan beginnen bouwen, moet hij nog heel wat extra prijsverhogingen slikken bovenop zijn initieel investeringsbudget. Dat is een schandalige situatie waarbij een landbouwer aan alle kanten belaagd wordt”, klinkt het.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek