header.home link

Volgende stappen op weg naar nieuw stikstofkader zijn bekend

Er komt een milieueffectenrapport (MER) met een openbaar onderzoek, waarbij verschillende scenario’s voor het terugdringen van de stikstofuitstoot en -neerslag onderzocht worden. Daarnaast zal ook de maatschappelijke en socio-economische impact in kaart gebracht worden. Tijdens alle stappen van dat proces zullen zowel het PAS-panel als de betrokken actoren telkens hun input kunnen leveren. Ook burgers krijgen de kans om hun stem te laten horen in het openbaar onderzoek dat hieraan gekoppeld wordt. Dat heeft de Vlaamse regering beslist en wordt gemeld door bevoegd minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA).

9 maart 2021  – Laatste update 9 maart 2021 16:04
Lees meer over:

De Vlaamse regering boog zich over een aantal belangrijke stappen die ze noodzakelijk acht om een definitieve Programmatorische Aanpak van Stikstof (PAS) uit te werken. In een arrest van de Raad voor Vergunningsbetwisting werd immers gesteld dat de nodige wetenschappelijke onderbouwing voor het zogenaamde voorlopige significantiekader ontbrak. Ook werd volgens de Raad te weinig rekening gehouden met de cumulatieve effecten.

De regering houdt 2 belangrijke sporen voor ogen om tot een definitief PAS te komen. Ten eerste krijgt minister Demir het mandaat om via een plan-MER-procedure verschillende scenario’s te onderzoeken voor het terugdringen van de uitstoot en depositie van stikstof. Elk scenario zal onderworpen worden aan een passende beoordeling. Op basis van de scenario’s die gunstig bevonden worden, zullen concrete maatregelen uitgewerkt worden.

In een tweede luik wordt ook de maatschappelijke en socio-economische impact in beeld gebracht. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de kosten, de baten en de impact van de verschillende scenario’s en maatregelen. In dit kader wordt ook expertise vanuit het PAS-expertenpanel ingebracht.

Ook burger kan z’n zeg doen

Het resultaat van beide oefeningen zal worden voorgelegd aan de regering en vervolgens in openbaar onderzoek gaan zodat alle burgers de mogelijkheid tot inspraak hebben. “Door verschillende scenario’s door te rekenen in een milieueffectenrapport en ook nog eens te voorzien in een inspraakprocedure voor burgers verhoogt de regering de juridische robuustheid van het finale PAS-kader, wat de ganse economie ten goede komt”, zegt Demir. 

De inspanningen moeten een vergunningstop voorkomen en rechtszekerheid garanderen voor alle sectoren

Zuhal Demir (N-VA) - Vlaams minister van Omgeving

Naast het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxides, zal ook het terugdringen van de ammoniakuitstoot van cruciaal belang zijn. Demir zal de komende dagen ook persoonlijk met de verschillende betrokken actoren het gesprek aangaan over deze vervolgstappen.

Vergunningstop vermijden

De regering wil via deze manier van werken een definitieve stikstofregeling op tafel leggen, die voldoende juridisch robuust is en wetenschappelijk onderbouwd. “Enkel op die manier kunnen we rechtszekerheid garanderen voor alle sectoren, van industrie over bouwsector tot landbouw”, aldus Demir. “De doelstelling blijft om de instandhoudingsdoelen (IHD) voor onze Natura 2000-gebieden te realiseren tegen 2050. Om dat te realiseren moeten we voor elk habitattype tegen 2030 de overschrijding van de kritische depositiewaarden, het te veel aan stikstof dat neerslaat op onze waardevolle natuur, met 50 procent verminderen in de Speciale Beschermingszones voor Habitats (SBZ-H).” 

Vlaanderen zal de komende maanden ook blijven overleggen met Nederland, gezien het grensoverschrijdend karakter van de problematiek en het engagement om de aanpak op elkaar af te stemmen.

In tussentijd zullen er richtlijnen komen die vergunningverlenende overheden moeten toelaten weloverwogen rechtsgeldige beslissingen te nemen in vergunningsdossiers. “Alle inspanningen die geleverd worden, moeten een volledige vergunningstop, zoals in Nederland, voorkomen en rechtszekerheid garanderen voor alle sectoren”, besluit Demir.

“Naast rechtszekerheid ook ontwikkelingskansen bieden”

Boerenbond toont zich alvast tevreden dat het huidige stappenplan niet gebaseerd is op overhaaste beslissingen. “Het plan erkent dat ecologische en economische belangen moeten in kaart gebracht worden vooraleer men een beslissing neemt”, zegt voorzitter Sonja De Becker in een reactie. “Dat is belangrijk voor ons.

De Becker vindt het ook goed dat alle stikstofbronnen mee in rekening worden gebracht. “We erkennen dat ook in de landbouwsector bijkomende inspanningen zullen moeten geleverd worden om het stikstofprobleem onder controle te krijgen. Dit is mogelijk op voorwaarde dat de inspanningen proportioneel en haalbaar zijn, met - waar nodig - een robuust flankerend beleid.”

“Boerenbond is klaar voor een constructief overleg met de leden van de regering zodat een economisch bloedbad in de land- en tuinbouwsector vermeden kan worden”, besluit ze. “Daarbij is het cruciaal om de sector niet enkel rechtszekerheid, maar ook blijvend ontwikkelingskansen te bieden.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek