header.home link

Landbouworganisaties: "MAP7 en stikstof zijn niet gekoppeld"

9 maart 2023

Eén van de uitgangspunten van het juist goedgekeurde mestactieplan (MAP7) is de daling van de veestapel. Volgens de landbouworganisaties betekent dit niet dat MAP7 en de goedkeuring van de stikstofconceptnota onlosmakelijk aan elkaar gekoppeld zijn. “Iedereen beseft dat een afbouw van de veestapel er aankomt, gedwongen via het stikstofakkoord of ongedwongen via de demografie in de landbouwsector en andere al besliste maatregelen”, klinkt het.

Lees meer over:
VLM controle Mestbank_VLM

Het was een vraag van de oppositie in de plenaire zitting van het Vlaams parlement en ook de Vlaamse media sprongen er massaal op: de verwijzing naar het stikstofakkoord in het MAP7-voorstel dat landbouw- en milieuorganisaties samen onderhandeld hebben (zie pag. 10 van het synthesedocument). Zowel Boerenbond als ABS laten weten dat dit geenszins inhoudt dat zij de huidige conceptnota stikstof goedkeuren.

“MAP7 is absoluut niet afhankelijk van de goedkeuring van de conceptnota stikstof (PAS) zoals die vandaag voorligt”, zegt Nele Kempeneers, woordvoerder van Boerenbond. “Voor wat de omvang van de veestapel betreft, is er verwezen naar enkele elementen uit de PAS die vandaag al van toepassing zijn, zoals de stopzetting van de uitbreiding via mestverwerking of de afroming van 25 procent van de nutriëntenemissierechten (NER’s) bij overdracht naar derden. Daarnaast is er ook verwezen naar elementen die los van een stikstofakkoord kunnen worden uitgevoerd, zoals de stoppersregeling die we trouwens zelf in het verleden al gevraagd hebben.”

Ook Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker bij ABS, bevestigt dat. “In de teksten van MAP7 staat dat we er nota van nemen dat er verschillende maatregelen lopende zijn die ervoor zullen zorgen dat de veestapel daalt. Net als er ook bijkomende maatregelen zitten aan te komen in het stikstofakkoord en daarnaast is er ook nog de demografie die ervoor zorgt dat het aantal landbouwers in de toekomst zal afnemen.” Voor hem is het logisch dat een dalende veestapel ook invloed heeft op het aanbod aan mest en dus op het mestbeleid.

MAP7 geeft het mestbeleid terug aan de landbouwers. Maar daarmee komt ook de verantwoordelijkheid om er echt iets van te maken

Mark Wulfrancke - beleidsmedewerker ABS

Wulfrancke geeft ook aan dat er in MAP7 beslist is dat er een opvolgingsorgaan komt voor het mestactieplan (OMAP). “Dit overlegorgaan is er lang geweest, maar om een reden die mij onbekend is, werd het afgeschaft bij de invoering van MAP6”, stelt hij. De ABS-medewerker benadrukt dat alle milieu- en landbouworganisaties die het mestactieplan mee onderhandeld hebben, zich geëngageerd hebben om van dit overleg geen praatbarak te maken, maar een orgaan dat transparant de knelpunten tracht op te lossen die zich in heel het traject van MAP7 voordoen.”

Uitgelicht

Wat staat er in het nieuwe mestakkoord?

nieuws
8 maart 2023 Lees meer

Hij wijst erop dat het nieuw onderhandelde mestbeleid geen revolutie predikt, maar evolutie. “In het overlegcomité zullen dus zowel knelpunten die opduiken voor de verbetering van de waterkwaliteit als knelpunten in de landbouwbedrijfsvoering behandeld worden. Een evaluatie van de MAP-meetpunten is bijvoorbeeld één van de eerste punten van dit overlegorgaan.” Volgens hem is de basis gelegd doorheen de onderhandelingen om open en vrij met elkaar te spreken. “En we willen op hetzelfde elan verder gaan”, klinkt het resoluut.

Hetzelfde geluid is te horen bij de Bond Beter Leefmilieu (BBL). “De principes in het MAP zijn een samenhangend geheel. Bij eventuele nieuwe ontwikkelingen gaat het terug naar de groep die het onderhandelde in een nog op te richten overlegorgaan. Dat orgaan zal de nieuwe ontwikkelingen samen bekijken en in consensus een beslissing nemen met de te bereiken doelstellingen voor ogen”, zegt Ineke Maes van BBL. “Dat is ook uitdrukkelijk meegedeeld aan omgevingsminister Demir.”

ABS benadrukt tot slot nog dat met dit nieuwe mestactieplan dat op tafel ligt, het mestbeleid terug aan de landbouwers is gegeven. “Maar daarbij komt ook de verantwoordelijkheid om er echt iets van te maken. Ons engagement is alvast duidelijk”, besluit Wulfrancke.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek