header.home link

Dierenartsen en slachthuissector lijnrecht tegenover elkaar in hertekening keuringssysteem

1 februari 2023

VeDa, de beroepsorganisatie van de Vlaamse dierenartsen, en haar Waalse zusterorganisatie UPV, trekken aan de alarmbel. Ze vrezen dat het dierenwelzijn en de voedselveiligheid onder druk door een nieuwe organisatie van de keuring in slachthuizen. FEBEV, de federatie van de slachthuissector, reageert erg verrast op de communicatie. “Het overleg is nog in volle gang, laten we dat eerst een kans geven”, vertelt Michael Gore.

varkensvleesslachthuis-VLAMBMO

Eind 2021 ondertekenden FAVV, de dierenartsen en de slachthuissector een ‘Memorandum of Understanding’, waarbij werd afgesproken om een wettelijk kader op te stellen voor de keuring in slachthuizen. Tot nu wordt die keuring niet geregeld via een Koninklijk Besluit, maar via verschillende omzendbrieven van het Voedselagentschap.

Met het nieuwe KB dat in opmaak is, wordt onder meer een ander systeem aangenomen voor de betaling van de slachthuizen aan FAVV voor de uitvoering van de keuring door BMO’s (dierenartsen belast met opdracht). Tot nu toe gebeurt die betaling op basis van aantal dieren en slachtritme. In de toekomst zou dit gebaseerd worden op het aantal BMO’s die aanwezig zijn in het slachthuis tijdens het slachten. 

Daar wringt volgens de dierenartsen het schoentje. “De slachthuissector streeft immers naar een minimum aantal BMO’s in het slachthuis”, stellen ze in een persbericht. “Wij verzetten ons hiertegen. Het verminderen van het aantal BMO’s aan de slachtlijn zal zorgen voor een hogere werkdruk en een mogelijk negatieve invloed op de voedselveiligheid en het dierenwelzijn. Op dit moment houden de BMO’s nog toezicht tot het laatste dier bedwelmd en verbloed is. In de toekomst zal een groot deel van dit toezicht enkel nog door werknemers van het slachthuis zelf uitgevoerd worden. Dat dit niet werkt, bewijst het verleden…”. Chris Landuyt van VeDa verwijst hiermee naar de wantoestanden die enkele jaren geleden boven water kwamen in enkele slachthuizen. “Sindsdien zijn er stappen gezet, denk aan cameratoezicht, maar dat is volgens ons niet toereikend om het dierenwelzijn te garanderen.” 

VeDa en UPV wijzen er nog op dat federaal minister van Landbouw David Clarinval (MR) nu aan zet is. “Hij moet de knoop doorhakken, maar weigert ons te ontvangen”, klagen de dierenartsen aan. “Dit verbaast ons, want andere betrokkenen zijn wel gehoord. We vrezen dan ook dat met onze argumenten geen rekening zal gehouden worden en betreuren dat we voor de betrokken minister blijkbaar ‘quantité négligable’ zijn.”

FEBEV: “Begrijp de uithaal niet goed”

Michael Gore, topman van FEBEV, reageert compleet verrast op het persbericht. “Het overleg is nog volop bezig. Nu vrijdag staat trouwens een overleg gepland om de laatste zaken vast te leggen. Ik begrijp deze uithaal op dit moment niet goed.”

Bij de opmaak van het memorandum weerklonk de oproep van de dierenartsen dat ze te weinig betaald werden en onderbemand waren. “In dat memorandum hebben we daarom een reeks aan acties opgenomen om tegemoet te komen aan de verzuchtingen, zoals een betere work-lifebalance, een betere organisatie van het werk, een vertrouwenspersoon…”, aldus Gore die erop wijst dat dit bij de tweede fase van het overleg zal besproken worden. “Dat tweede luik staat dit jaar op de planning en de bedoeling is om eind 2023, begin 2024 te landen.”

Ook de kritiek dat de slachthuizen ernaar streven om een minimum aan BMO’s in te zetten wuift Gore weg. “Het doel is om een werkbaar systeem te implementeren. Het aantal dierenartsen is niet mee geëvolueerd met het aantal slachtingen. Met het nieuwe systeem hanteren we een ander uitgangspunt. We vertrekken namelijk van de vraag hoeveel BMO’s we op dat moment nodig hebben, afhankelijk van het type werk. Het is nogal kort door de bocht om te stellen dat de slachthuizen zo weinig mogelijk BMO’s willen aanstellen.”

Dat de dierenartsenorganisaties hun persbericht nu uitsturen, noemt Gore “voorbarig”. “Het lijkt erop dat ze de zaken proberen te forceren. Ik ben ook niet 100 procent tevreden met alles dat op tafel ligt, maar dat is nu eenmaal eigen aan een overlegmodel waarbij gezocht wordt naar een compromis”, besluit hij.

FAVV: “Voedselveiligheid blijft prioriteit”

In een reactie beaamt FAVV dat er een tekort is aan dierenartsen die keuringen of toezichtstaken willen uitvoeren in slachthuizen. “Voedselveiligheid blijft altijd de prioriteit”, aldus Hélène Bonte, woordvoerder van het Voedselagentschap. “Daarom werken we aan oplossingen die enerzijds een efficiëntere manier van keuren in slachthuizen nastreven en anderzijds betere voorwaarden vastleggen zodat de job van BMO aantrekkelijker wordt en - vooral – in geen geval inboeten aan de voedselveiligheid.”

Het Voedselagentschap wijst erop dat dit de reden is voor de herziening van het KB, met een “efficiëntere bezettingsgraad in de slachthuizen en een betere vergoeding voor de BMO’s”, aldus Bonte. “De modernisatie van de slachthuizen en de stijgende kwaliteit van de aangevoerde dieren, zorgen ervoor dat een slachthuis veiliger en sneller kan werken dan vroeger en er nu dus minder keurders nodig zijn voor hetzelfde aantal slachtingen. Op die manier willen we efficiënt omgaan met het aantal dierenartsen dat momenteel keuringen in slachthuizen wil uitvoeren. Daarnaast wordt ook de vergoeding voor de BMO’s verhoogd. In 2022 is er reeds een verhoging doorgevoerd van 6,1 procent  en in de volgende maanden komt daar nog 1,9 procent bovenop.” 

FAVV blijft in nauw overleg met de vleessector als met de dierenartsen. “We blijven erover waken dat er nu en in de toekomst voldoende dierenartsen aan de lijn zullen staan om de keuringen uit te voeren, zodat er op een voedselveilige manier kan worden geproduceerd”, besluit Bonte.

Uitgelicht
Via artificiële intelligentie, camerasystemen, beeld- en geluidsanalyse en bestaande datasets willen onderzoekers en bedrijven automatisch het dierenwelzijn gaan monitoren van...
31 januari 2023 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: VLAM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek