header.home link

Praktijkervaring met erosiebestrijding boeit overheid

15 september 2016
Vanaf 19 september gaat het Departement Landbouw en Visserij landbouwers opbellen met de vraag op welke manier zij aan erosiebestrijding doen en wat hun ervaringen daarmee zijn. De resultaten van de enquête zullen de Vlaamse overheid meer inzicht verschaffen in de keuzes die landbouwers maken om te voldoen aan de randvoorwaarden inzake erosiebestrijding. Dit draagt bij tot het juist inschatten van de doeltreffendheid van het gevoerde erosiebeleid. Dat werd in 2014 aangescherpt maar eind 2015 opnieuw bijgestuurd om maatwerk toe te laten en landbouwers de kans te geven hun stielkennis te bewijzen.
Lees meer over:

Vanaf 19 september gaat het Departement Landbouw en Visserij landbouwers opbellen met de vraag op welke manier zij aan erosiebestrijding doen en wat hun ervaringen daarmee zijn. De resultaten van de enquête zullen de Vlaamse overheid meer inzicht verschaffen in de keuzes die landbouwers maken om te voldoen aan de randvoorwaarden inzake erosiebestrijding. Dit draagt bij tot het juist inschatten van de doeltreffendheid van het gevoerde erosiebeleid. Dat werd in 2014 aangescherpt maar eind 2015 opnieuw bijgestuurd om maatwerk toe te laten en landbouwers de kans te geven hun stielkennis te bewijzen.

Het Departement Landbouw en Visserij laat weten dat (een selectie van) Vlaamse landbouwers met sterk erosiegevoelige percelen vanaf volgende week een telefoontje mogen verwachten. Medewerkers van het departement zullen hen uitnodigen om aan een bevraging deel te nemen. Dat geeft landbouwers de kans om te vertellen op welke manier ze op hun landbouwbedrijf aan erosiebestrijding op hellende akkers doen, en wat hun ervaringen zijn.

Deze enquête loopt tot eind november. Ze moet de overheid in staat stellen om de doeltreffendheid van het beleid in te schatten. Dat werd eind vorig jaar bijgestuurd zodat landbouwers hun expertise en perceelkennis kunnen inschakelen om bodemerosie op de meest efficiënte wijze te voorkomen. Het principe dat een landbouwer zowel op percelen met een zeer hoge erosiegevoeligheid (paarse percelen) als op percelen met een hoge erosiegevoeligheid (rode percelen) maatregelen moet treffen, is behouden. Op vraag van de landbouworganisaties werden effectgerichte maatregelen zoals grasstroken en bufferende dammen opnieuw gevaloriseerd en in het beleid geïntegreerd.

Landbouwers kunnen hun teelttechniek aanpassen, of opteren voor een ongewijzigde grondbewerking maar het sediment opvangen onderaan het perceel. Beperkingen aan de teeltrotatie zijn uit het erosiebeleid verdwenen. Het komt er voor een landbouwer nu op aan om de meest passende keuzes te maken uit een pakket van erosiemaatregelen. Naargelang de teelt en de erosiegevoeligheid van het perceel moeten landbouwers een maatregel uit één of meerdere keuzepakketten toepassen.

Er is een basispakket (bv. een groenbedekker inzaaien, een wintergewas inzaaien, de bodem ruw leggen door winterbewerking), een keuzepakket bufferstrook, een keuzepakket teelttechnische maatregelen (zoals een niet-kerende bodembewerking toepassen voor de inzaai, drempels bij ruggenteelt, directe inzaai) en een keuzepakket structurele erosiebestrijdingswerken (aanleg bufferbekken of erosiepoel). In de praktijk wordt dit als complex maar wel haalbaar ervaren, zo vertelde een Oost-Vlaamse landbouwer die minister Schauvliege op zijn bedrijf mocht ontvangen.

Meer info: erosiebestrijdingsmaatregelen in randvoorwaarden & praktische tips voor stapsgewijze aanpak erosie

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek