header.home link

“Nog heel wat werk om beste alternatief voor zoogkoeienpremie uit te werken”

29 april 2021

Een alternatief uitwerken voor de zoogkoeienpremie belooft een ingewikkelde evenwichtsoefening te worden. De ongewone coalitie Algemeen Boerensyndicaat-Natuurpunt bracht een eigen voorstel naar buiten en dat zette enkele Vlaamse parlementsleden ertoe aan om Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits te ondervragen over de huidige stand van zaken in het dossier. “In de voorbereidingen van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid bekijkt mijn administratie uitvoerig welke duurzame alternatieven kunnen uitgewerkt worden, ook de piste die ABS en Natuurpunt naar voor schuiven, wordt hierin meegenomen.”

Lees meer over:

Tegen 2027 moet er een alternatief uitgewerkt worden voor de zogenaamde ‘zoogkoeienpremie’, geen eenvoudige opgave. Vlaams parlementsleden Emmily Talpe (Open Vld) en Chris Steenwegen (Groen) polsen bij minister Crevits naar de stand van zaken in de uitwerking van dat alternatief en hoe zij kijkt naar het voorstel waar Natuurpunt en het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) mee naar buiten kwamen.

Uitgelicht
Het is een ongeziene coalitie. Natuurpunt en landbouworganisatie het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) pleiten samen voor een duurzaamheidspremie als alternatief voor de op zijn...
19 april 2021 Lees meer

Eco-regelingen en agroklimaat-milieumaatregelen

“De alternatieven worden nu gezocht binnen het kader van de Europese-ontwerp-GLB verordeningen en moeten daar dus ook in passen”, aldus minister Crevits. “We kijken daarbij naar diverse mogelijkheden binnen de eco-regelingen en de agromilieu-klimaat-maatregelen. In beide types van maatregelen geldt evenwel dat alleen een vergoeding kan gegeven worden voor de bovenwettelijke inspanningen die de landbouwer levert.”

De vergoeding voor eco-regelingen en agromilieu-klimaat-maatregelen kan berekend en betaald worden per hectare of - afhankelijk van de uitkomst van de Europese trilogen - per diereenheid. “Als we dus zo’n graslandpremie zouden ontwikkelen, zal de vergroening dus in elk geval gelinkt zijn aan de oppervlakte grasland”, verduidelijkt de minister. “Dat heeft tot gevolg dat veehouders met een kleiner areaal grasland hiervoor minder in aanmerking zullen komen dan veehouders met een groot areaal. Dus we gaan sowieso niet alle zoogkoeienhouders op dezelfde manier kunnen compenseren.”

Het laatste voorstel, een graslandpremie, dat volgens minister Crevits besproken werd met zowel landbouw als natuurorganisaties wil via een eco-regeling het aanhouden van meerjarig grasland stimuleren en het vernieuwen van grasland ontraden. “Het gaat dan om graslanden die al minimum al tien tot vijftien jaar als zodanig zijn aangegeven in de verzamelaanvraag en de laatste zes jaar niet werden vernieuwd”, klinkt het. “Dus elk jaar dat dat grasland langer wordt aangehouden zonder te vernieuwen, kan er dan een subsidie ontvangen worden voor de opgebouwde koolstof onder dat grasland.”

Veel keuzes kunnen we pas maken als we zicht hebben op het totaalplaatje

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Een tweede eco-regeling die besproken werd, zet in op meer extensieve uitbating van graslanden en dat omvat het beperken van bemesten via organische mest en een verbod op het gebruik van kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. “Tot slot is er ook de mogelijkheid om in te zetten op het verhogen van het areaal blijvend grasland door een agromilieu-klimaat-maatregel met een looptijd van vijf jaar”, aldus Crevits. “Mijn diensten zijn ook in overleg met de Europese Commissie om te bekijken op welke manier we eventueel met een hervorming van de gekoppelde steun bijkomende inspanningen kunnen vergoeden.”

Het aandeel gekoppelde steun dat naar de vleesveehouders gaat wordt bepaald door het percentage van de pijler I enveloppe dat daarvoor ter beschikking zou worden gesteld. “Dat zijn keuzes die we eigenlijk pas kunnen maken als we zicht hebben op het totaalplaatje”, besluit de minister. “Vandaag gaat tien procent van pijler I naar de gekoppelde inkomenssteun. Als een duurzaam alternatief moet garanderen dat de vleesveesector een gelijkaardig aandeel blijft ontvangen dan impliceert dit - zoals de teksten nu voorliggen op Europees niveau - wellicht een nieuwe gekoppelde steunregeling.”

En een duurzaamheidspremie?

Minister Crevits laat weten dat ze het voorstel van ABS en Natuurpunt – het uitwerken van een duurzaamheidspremie - gelezen heeft. “Hun voorstel omvat eigenlijk een alternatieve gekoppelde steunregeling met bijkomende voorwaarden naar onder meer graslandbeheer en eigen voedervoorziening”, vat de minister het samen. “Wij zijn die piste ook aan het bekijken. Dat voorstel moet natuurlijk ook afgetoetst worden met het Europese kader dat nog altijd niet vastligt. Maar sowieso vind ik het feit dat ABS en Natuurpunt een gedeeld standpunt naar buiten brengen zeer positief. Dat bevestigt mijn stelling dat landbouw en natuur op veel fronten dezelfde belangen hebben.”

Volgens Crevits moeten ecologie, economie en sociale aspecten hand in hand gaan in de uitwerking van een alternatieve regeling. “De huidige gekoppelde steunregeling stopzetten zonder volwaardig alternatief heeft een heel grote impact op de rendabiliteit van vleesveebedrijven. Dat zou niet alleen de huidige uitstroom uit de vleesveesector verhogen, maar ook de druk op het grasland vergroten. In functie van het behouden van die koolstofstocks onder die graslanden en dus de klimaatdoelstellingen is het eigenlijk wel gewenst dat die graslanden behouden blijven.”

In Wallonië blijft die gekoppelde steun gewoon behouden, waardoor onze Vlaamse veehouders een concurrentieel nadeel zullen ondervinden

Hilde Crevits - Vlaams minister van Landbouw

Maar ook de concurrentiële positie van de Vlaamse veehouders is belangrijk. “In Wallonië blijft die gekoppelde steun gewoon behouden, waardoor onze Vlaamse veehouders een concurrentieel nadeel zullen ondervinden”, zegt minister Crevits. “Dus voor mij is het in deze context wel van belang dat de middelen effectief terechtkomen bij de getroffen vleesveehouders. Tegelijkertijd moet de sector wel verduurzamen door onder meer in te zetten op goed graslandbeheer en andere duurzaamheidscriteria. Ik heb nog wel wat werk om het beste alternatief uit te werken, maar ik neem zeker ook het voorstel dat door ABS en Natuurpunt gedaan is mee in de globale oplossing die we aan het zoeken zijn.”

Complexe realiteit

“Het is treffend om nu te zien dat men van verschillende kanten vaststelt dat we de rundveehouderij in Vlaanderen willen behouden, ook vanuit de bekommernis over onze klimaatuitdagingen en over het behoud van historische graslanden die een enorme biodiversiteitswaarde hebben, precies door het landbouwgebruik dat daarop zit”, reageert vraagsteller Chris Steenwegen. “Het verhaal is inderdaad complex, maar het positieve hier is dat heel veel partijen van verschillende kanten meedenken en proberen tot een oplossing te komen.”

Ook parlementslid Emmily Talpe erkent de complexiteit van het dossier. “Maar het is inderdaad heel positief dat Natuurpunt en een landbouworganisatie samen een front vormen voor die terechte bezorgdheid”, besluit ze. “Het toont ook aan hoe belangrijk de materie is voor de boeren, maar ook voor onze natuur. Ze hebben een voorstel gedaan en ik ben blij dat ermee aan de slag wordt gegaan.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek