header.home link

Limburg wil inzetten op professionalisering, innovatie en droogte

19 oktober 2020

Om de Limburgse land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te maken, moet er ingezet worden op professionalisering van de sector, innovatie en de aanpak van de droogte. Dat zijn de conclusies van het Limburgse Agro Platform waarin een 40-tal vertegenwoordigers zetelen van onderzoeksinstellingen, landbouwers, afgevaardigden uit de industrie, hogescholen, enz. Die drie speerpunten krijgen vorm in 12 concrete acties.

Lees meer over:

Begin maart, net voor ons land in lockdown ging, werd in het provinciehuis het ‘Limburgs Agro Platform’ boven de doopvont gehouden. Met dit platform wil de provincie de krachten bundelen om de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector mee kampt, samen aan te pakken. “Om op eigen kracht te blijven groeien, is het bundelen van middelen en mensen noodzakelijk”, zei landbouwgedeputeerde Inge Moors bij de oprichting. Eerder werden al de sectorplatformen Circulaire Economie, Energie en Creative Innovation opgericht in Limburg.

Een intens brainstormproces met 40 vertegenwoordigers uit de sector, de industrie en het onderzoek volgde de afgelopen maanden. “We willen door samenwerking en kruisbestuiving tussen de diverse actoren we de brede land- en tuinbouwsector toekomstbestendig maken. Op die manier kan er op strategisch niveau input gegeven worden aan het beleid en specifiek aan het SALKturbo-beleid. Het is ook de bedoeling om tot concrete acties en projecten te komen”, klinkt het.

Tijdens de brainstormsessies werden drie uitdagingen opgelijst: professionalisering in de land- en tuinbouw, innovatie en droogte.

Professionalisering in de sector

Een essentiële voorwaarde om te komen tot een sterke land- en tuinbouwsector is de professionalisering van de sector, zo menen de leden van het Limburgs Agro Platform. Vandaar dat ze er ook het eerste speerpunt van gemaakt hebben. “Er is nood aan scholing en bijscholing van reeds actieve land- en tuinbouwers , maar ook aan een gedegen basisopleiding van nieuwkomers, zowel jongeren als zij-instromers”, legt gedeputeerde Moors uit.

Binnen dit speerpunt kwam het Limburgs Agro Platform tot volgende voorstellen:

 • Het ondersteunen van stagebedrijven in een breder opleidingskader

 • Verdere professionalisering van de sector ondersteunen

 • Verder inzetten op ‘Duaal leren’

 • Onderzoek naar de noodzaak van een graduaat land -en tuinbouw in Limburg

 • Onderzoek naar de noden van (jonge) landbouwers op het vlak van opleidingen en het ontwikkelen van nieuwe vormen van opleidingen

 • Het promoten van opleidingen en van de sector in het algemeen

Als we meer wensen te produceren met minder input, dan zal innovatie onontbeerlijk zijn

Inge Moors - Limburgs gedeputeerde van Landbouw

Innovatie

Uit een onderzoek van het Departement Landbouw en Visserij is gebleken dat Vlaamse landbouwers de nieuwe technologieën vaak duur en complex vinden en eraan twijfelen of het wel een toegevoegde waarde heeft voor hun dagelijkse activiteiten. “Maar als we meer wensen te produceren met minder input, dan zal innovatie onontbeerlijk zijn”, meent Moors. Ze wijst er op dat innovatie ook kan zorgen voor kostenbesparing of voor arbeidsbesparing, bijvoorbeeld door verder robotisering en automatisering van de productieprocessen.

Vandaar dat innovatie als tweede speerpunt werd naar voor geschoven door het platform. Er werden daarbij ook een vijftal concrete ideeën gelanceerd:

 • Het prospecteren van subsidiekanalen en indiening vanuit Limburg stimuleren, ondersteunen en begeleiden

 • Een project rond het verminderen of hergebruiken van plastiek in combinatie met duurzaamheid

 • Oprichting van een provinciaal demonstratiecentrum duurzame landbouw

 • Een project rond de inzet van sensoren in verschillende takken van de land -en tuinbouw

 • Het uitproberen van nieuwe teelten, productinnovatie en procesinnovatie

Droogte

De voorbije zomers waren droog tot zeer droog. Vandaar dat de vertegenwoordigers in het Limburgs Agro Platform droogte bestempelen als derde speerpunt. Ook de provincie stond voordien al stil bij de gevolgen van de droogte voor de land- en tuinbouw. Zo werd onder meer een studie uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België, de KU Leuven en de VUB naar de waterbalans in de provincie om op die manier een proactief en reactief waterbeleid te kunnen voeren. Daarnaast werd het Droogte Innovatie Fonds goedgekeurd.

Zelf ziet het platform drie actiepunten die ondernomen moeten worden om de droogte aan te pakken:

 • Het hergebruik (infiltratie, opslag, grijs water, effluent …) van water stimuleren

 • Onderzoek naar de mogelijkheden van (her)gebruik mijnwater

 • Onderzoek naar wateropslag in Zuid-Limburg

Dit tussentijds rapport van het Limburgs Agro Platform werd door gedeputeerde Inge Moors overhandigd aan Tom Vandeput, gedeputeerde van Economie en voorzitter van de taskforce SALKturbo. “Met de inbreng van alle Limburgse economische actoren en stakeholders ontwikkelen in ons plan SALKturbo een nieuwe toekomststrategie voor de Limburgse economie. De thema’s innovatie, digitalisering en duurzaamheid zijn cruciaal in de bedrijfsvoering van morgen, ook in de land- en tuinbouw”, aldus Vandeput. Hij is ervan overtuigd dat een verdere doorvoering ook een bijdrage zal leveren aan de concurrentiekracht van de Limburgse land- en tuinbouwers.

Het Limburgs Agro Platform heeft al zijn bevindingen gebundeld in een tussentijds rapport. Het biedt handvaten om aan de slag te gaan om projecten te concretiseren en partners te zoeken om de projecten gestalte te geven.

Naar het rapport

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek