header.home link

Fipronil: regering kondigt 10 steunmaatregelen aan

16 augustus 2017
De federale regering is het eens geraakt over 10 concrete sociaaleconomische maatregelen om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronil-crisis. Er zal onder meer een compensatiemechanisme worden uitgewerkt, waarbij zowel de veroorzaakte kosten zouden worden vergoed als de vernietigde producten zouden worden terugbetaald.
Lees meer over:

De federale regering is het eens geraakt over 10 concrete sociaaleconomische maatregelen om de bedrijven te helpen die getroffen zijn door de fipronil-crisis. Er zal onder meer een compensatiemechanisme worden uitgewerkt, waarbij zowel de veroorzaakte kosten zouden worden vergoed als de vernietigde producten zouden worden terugbetaald. Donderdag worden de maatregelen verder toegelicht tijdens een bijeenkomst van de nieuwe taskforce. 

De beslissing van de federale regering komt er na de installatievergadering van de taskforce rond de fipronil-crisis, vorige week donderdag. Met de tien maatregelen komt de regering de getroffen bedrijven tegemoet, zeggen ministers van Landbouw Denis Ducarme, van Volksgezondheid Maggie De Block, van Werk en Economie Kris Peeters en van Financiën Johan Van Overtveldt.

Er komt dus onder meer een schadeloosstelling voor de getroffen bedrijven. "Er worden twee soorten hulp overwogen", luidt het. "Enerzijds de vergoeding van de werkingskosten veroorzaakt door de crisis. Anderzijds de activering van de FAVV-reserve voor vergoedingen ter compensatie van de inkomstenderving door de vernietiging van producten, of met andere woorden, de terugbetaling van vernietigde producten op forfaitaire basis."

Om dit compensatiemechanisme in te voeren, moet de wet waarmee het FAVV is opgericht echter worden aangepast. Het zal namelijk het FAVV zijn dat de schadeloosstelling moet uitvoeren. In de wet zullen de interventievoorwaarden, de interventieplafonds, de categorieën van begunstigden en de procedure voor de toekenning van steun gedefinieerd worden.

De regering besliste ook dat er een afbetalingsplan van de werkgeversbijdragen beschikbaar wordt gemaakt, net als een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van verhogingen en intresten als die werkgeversbijdragen te laat worden betaald en 'betalingsfaciliteiten' op het vlak van bedrijfsvoorheffing en btw. Het gaat om een vrijstelling van nalatigheidsintresten en uitstel van geldboetes wegens niet-betaling of laattijdige betaling. De voorwaarde is wel dat de bedrijven bij de FOD Financiën kunnen bewijzen dat ze precies door de fipronil-crisis financiële problemen ondervinden.

Dat er in de pluimveebedrijven en de voedingsindustrie een beroep zal kunnen worden gedaan op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, maakte minister Peeters vorige week al bekend. Zelfstandigen die in de pluimvee, de voedings- of de handelssector werken, zullen bovendien de mogelijkheid krijgen de betaling van hun sociale bijdragen voor het derde en vierde kwartaal 2017 met een jaar uit te stellen. Om die dossiers snel en eenvormig te kunnen behandelen, zullen ze worden gegroepeerd, terwijl de sociale bijdragen zelf kunnen worden verlaagd door een erkenning als 'sector in crisis'.

De regering bevestigt verder dat de staat zich burgerlijke partij stelt om schadeherstel te bekomen van wie schuldig bevonden wordt aan de fraude die de crisis veroorzaakt heeft. Omdat een mechanisme voor collectief herstel (een zogenaamde 'class action') niet bestaat voor kmo's en andere bedrijven, onderzoekt de regering of het toepassingsgebied van de desbetreffende wet uitgebreid kan worden. Momenteel hebben enkel consumenten de mogelijkheid zo'n rechtsvordering tot collectief herstel in te dienen.

Tijdens een vervroegde bijeenkomst van de commissie Landbouw in het Vlaams parlement maakte Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege woensdagochtend al bekend dat haar collega-minister van Financiën Philippe Muyters met de bankensector zal samenzitten om te bekijken hoe de nodige "goodwill" kan worden gecreëerd tegenover de getroffen Vlaamse bedrijven, zoals ook bij de Ruslandcrisis het geval was. De federale regering klopt eveneens bij de financiële sector aan. Die zal "in overleg met de regering" en "indien nodig" de kredieten aanpassen die werden toegekend aan de bedrijven die nu schade hebben geleden door de fipronil-crisis.

Tot slot worden de diensten van het FAVV versterkt die de getroffen actoren uit de voedselketen van informatie moeten voorzien. Dat zal gebeuren door een tijdelijke herschikking van personeelsleden die momenteel aan de slag zijn bij de lokale controle-eenheden.

Boerenbond reageert alvast positief op de aankondiging. “Wij kijken uit naar de taskforce van donderdag waarop de aangekondigde maatregelen concreet zullen worden toegelicht. Ik reken erop dat dan zal blijken dat deze maatregelen daadwerkelijk het verschil maken voor de getroffen bedrijven. Ik reken er ook op dat dit pakket verder zal aangevuld worden met Vlaamse inspanningen waar nodig, en dat zowel de federale als de Vlaamse regering zullen aandringen op het inzetten van de Europese crisis-reserve”, stelt Sonja De Becker, voorzitter van Boerenbond.

Donderdag vindt een vergadering van de taskforce rond de fipronil-crisis plaats, in de ambstwoning van premier Michel. Vlaams minister Schauvliege zei woensdag in het Vlaamse parlement dat ze er zal pleiten voor een betere informatiedoorstroming bij crisissen en een tussenkomst van het Sanitair Fonds van de veesector, maar ook voor een eventuele activering van het Europese crisisfonds. Later die dag kondigde ze op haar beurt vier steunmaatregelen aan.

Bron: Belga

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek