header.home link

Boerenbond vraagt sectoroverschrijdend beleid rond waterschaarste

14 juli 2022

De overheid moet structurele maatregelen nemen om het watertekort aan te pakken door onder meer de vergunningsverlening te vergemakkelijken, stelt Boerenbond. “De voorbije jaren nam de land- en tuinbouwsector al verschillende maatregelen om spaarzaam watergebruik te stimuleren, maar ook op beleidsvlak zijn er extra inspanningen nodig”, klinkt het bij de landbouworganisatie.

Lees meer over:

Het warme weer van de voorbije dagen en de aanhoudende droogte dwingen de overheid om maatregelen te nemen om het watertekort aan te pakken. Op verschillende plaatsen in Vlaanderen werden al captatieverboden ingesteld. In West-Vlaanderen besliste het provinciebestuur gisteren nog om een totaal captatieverbod in te stellen in het IJzerbekken. Voor een aantal gewassen in bepaalde regio’s dreigen problemen bij landbouwers waarvan de eigen watervoorraden uitgeput zijn, zoals sommige akkerbouwgewassen. Voor sommige groenten, zoals bloemkool, is de waterafhankelijkheid momenteel heel kritisch in West-Vlaanderen.

“De land- en tuinbouwsector heeft water nodig om dieren en planten te laten leven en groeien. Als antwoord op de droogte van de voorbije jaren nam de sector al verschillende initiatieven om spaarzaam watergebruik te stimuleren, maar ook het beleid kan hieraan bijdragen”, zegt Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens.

Vergunningen makkelijker verlenen

De landbouworganisatie roept de overheid op om mee te werken aan oplossingen om de land- en tuinbouwsector nog klimaatrobuuster te maken. Het inzetten op waterbuffering, zowel op bedrijfsniveau als collectief via een gebiedsgerichte aanpak, is een cruciale maatregel om voldoende water te voorzien. Te vaak botst de sector daar op sectorale regelgeving (erfgoed, landschap, grondverzet) die vergunningverlening vertraagt of onmogelijk maakt. Boerenbond vraagt daarom een sectoroverschrijdend beleid dat vergunningverlening voor wateropvang faciliteert.

Samenwerking met andere sectoren zorgt voor meer circulair water(her)gebruik. “Het beleid moet mogelijke samenwerkingen mee onderzoeken en de betrokken administraties moeten in dergelijke projecten het ‘hokjesdenken’ verlaten om deze samenwerkingsverbanden sneller operationeel te maken”, klinkt het. “De implementatie van de Europese verordening afvalwater zorgt hier voor bijkomende uitdagingen, denk maar aan het recent verbod om nog water van Aquafin te gebruiken voor irrigatie. Ook hier vragen we dat de Vlaamse overheid meewerkt aan de meest haalbare aanpak.”

Verder blijven ook investeringen in onderzoek en ontwikkeling cruciaal. Er werd de voorbije jaren al geïnvesteerd in onderzoek naar waterbesparende technieken. Toch liggen hier volgens Boerenbond zeker nog kansen en uitdagingen om blijvend en versneld efficiëntere watergifttechnieken te onderzoeken en te implementeren. Andere elementen die belangrijk blijven zijn onder meer de kennis over de voor-en nadelen van gebiedsgerichte peilgestuurde drainage en het onderzoek naar klimaatbestendigere rassen, die beter bestand zijn tegen (te) droge periodes en (te) natte, winderige periodes.

kikkererwten teelt_ILVO

Aangepaste voorwaarden op korte termijn

Tot slot vraagt Boerenbond de overheid op heel korte termijn een aantal voorwaarden aan te passen die door de aanhoudende droogte niet langer haalbaar zijn of getroffen landbouwers wat ondersteuning kunnen bieden. “Het gaat dan over de voorwaarden rond inzaai van vanggewassen en het begrazingsverbod tot 15 augustus op percelen waar de agromilieumaatregel grasklaver toegepast wordt. Ook het gegeven dat het afsluiten van de brede weersverzekering voor heel wat landbouwers nog altijd een drempel vormt, dient verder aangepakt te worden”, besluit Ceyssens.

Uitgelicht
Provincie West-Vlaanderen heeft beslist om het onttrekkingsverbod, dat sinds mei al gold op bepaalde waterlopen, uit te breiden naar het volledige IJzerbekken. “Het begint ala...
13 juli 2022 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek