header.home link

Belgische rundveesector krijgt eigen duurzaamheidsmonitor

31 mei 2021

Belbeef, de interprofessionele organisatie voor de Belgische rundvleessector, maakt de resultaten van zijn eerste sectorbrede duurzaamheidsmonitor bekend. “De veehouderijsector doet al decennia heel wat inspanningen om duurzamer te werk te gaan, maar tot op heden werden die inspanningen nergens gekwantificeerd”, zegt Tom De Winter, coördinator van Belbeef. “Deze eerste resultaten zullen we als referentie gebruiken, waarna we de monitor in cycli van drie jaar opnieuw uitvoeren om de vorderingen in kaart te brengen.”

De duurzaamheidsmonitor werd in 2019 opgestart om de duurzaamheidsinspanningen binnen de rundvleessector objectief in kaart te brengen en te kwantificeren. Het initiatief wordt beheerd door Belbeef – die zo’n 85 procent van de rundvleesproductie in België vertegenwoordigd - en geauditeerd door tien onafhankelijke certificatie-instellingen.

In 2019 en 2020 vulde ongeveer drie kwart van de ruim 3.600 Belbeef-gecertificeerde veehouders de monitor in. “In 2021 zullen de gegevens van de resterende bedrijven gemonitord worden”, klinkt het bij Belbeef. De duurzaamheidsmonitor zal elke drie jaar opnieuw uitgevoerd worden om de vorderingen in kaart te brengen.

Voetafdruk verkleinen

De duurzaamheidsmonitor van Belbeef analyseert 45 afzonderlijke initiatieven op vlak van ecologie, dierenwelzijn, diergezondheid, energie en biodiversiteit. “Gemiddeld namen in 2019 en 2020 veehouders 21 van de 45 initiatieven op binnen hun bedrijf”, weet Tom De Winter, coördinator van Belbeef. “Uit de eerste resultaten van de duurzaamheidsmonitoring blijkt dat zeven op tien veehouders nu al actief CO2 opslaat in de bodem, door gebruik te maken van gecertificeerde compost en stalmest, of door aan teeltafwisseling te doen tussen gras- en akkerland.”

Ruim de helft (53%) van de respondenten maakt gebruik van alternatieve waterbronnen, zoals regenwater en oppervlaktewater. “Op die manier wordt de druk op de grondwaterspiegel verminderd”, klinkt het bij Belbeef.

0

zet actief in op een (ver)korte keten

0

zet in op duurzame energie

0

houdt blijvend grasland aan

0

heeft een contract met een vaste dierenarts

Zo’n 43 procent van de bedrijven die deelnamen aan de duurzaamheidsmonitor geeft aan dat ze gebruik maken van bijproducten uit de bio-ethanolproductie en de voedingsindustrie (zoals bierdraf, bietenpulp en groenteresten) om hun dieren te voederen.

Geen verplichting

“Onze Belgische rundveehouders beseffen dat hun landbouwbedrijf een belangrijke rol speelt voor andere diersoorten en ze zetten actief in op het in balans houden van die populaties”, aldus De Winter. “Ruim twee derde van de Belgische veehouders (67%) houdt actief zwaluwnesten, de vleermuizenpopulatie en/of de uilenpopulatie in stand. Ze zorgen ervoor dat de leefomstandigheden voor deze dieren optimaal zijn, en dat ze alle rust krijgen om te broeden of zich te nestelen in en rond de boerderij.”

“De initiatieven vormen geen verplichting voor veehouders, maar toch scoren heel wat inspanningen al erg hoog bij deze nulmeting,” klinkt het bij Belbeef. “Verduurzaming is een continu proces, en de sector zal blijvende inspanningen leveren die bijdragen tot de verduurzaming van onze voedselketen.”

Meting verder verfijnen

“De monitor leverde al enkele indrukwekkende resultaten op, maar het kan en moet ook steeds beter,” besluit De Winter. “Ook de meting moet nog verder verfijnd worden, blijkt uit de resultaten. Aangezien het voor de veehouders ook de eerste keer was dat ze dit soort monitor invulden, worden sommige initiatieven wellicht ondergerapporteerd.”

Uitgelicht
De nieuwste cijfers van de duurzaamheidsmonitor tonen aan dat de sector op de goede weg is. Zo past maar liefst 97 procent van de melkveehouders minstens één duurzaamheidsinit...
13 november 2020 Lees meer

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek