header.home link

Vlaanderen investeert in 14 projecten rond digitaal waterbeheer

2 juni 2022

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) trekt 2,8 miljoen euro uit voor verschillende projecten uit de landbouwsector rond digitaal waterbeheer. Het gaat voornamelijk om de ontwikkeling en het gebruik van digitale tools die dataverzameling en kennisdeling vereenvoudigen voor boeren.

Lees meer over:

De voorbije periode kwam de droogteproblematiek opnieuw bovendrijven. Om die periodes van droogte structureel aan te pakken en om de waterschaarste in te perken, heeft Vlaanderen in de zomer van 2020 de Blue Deal gelanceerd. De financiële steun die gegeven wordt aan de digitaliseringsprojecten vloeit voort uit dit actieplan.

Uit de projectvoorstellen, die in het najaar van 2021 konden worden ingediend, heeft het departement Landbouw & Visserij er 14 weerhouden. Bij al deze projecten staat het verzamelen van data en data-deling tussen de partners centraal. Hiervoor worden applicaties ontwikkeld of bestaande applicaties, programma’s of databronnen met elkaar verbonden en dit in samenwerking met de betrokken landbouwers.

Belang van waterbeheer

Bij zeven projecten staat waterbeheer centraal, met een focus op irrigatie- en grondwaterpeilbeheer:

  • Er wordt ingezet op automatische en realtime besturing van stuwen van perceelsgrachten op basis van sensoren, slimme modellen en algoritmes;

  • Fijnmazige neerslagdata zorgen voor advies voor irrigatie en gewasbescherming voor fruit- en aardappeltelers;

  • Een registratie-applicatie brengt het peil van irrigatiewater in een waterbuffer én de hoeveelheid water per partner in kaart, zodat de afname onderling eenvoudig kan worden afgestemd;

  • Grondwaterpeilsturing, ook wel klimaatadaptieve drainage genoemd, kan volledig automatisch en datagedreven, zowel op perceelsniveau als collectief;

  • De Watertool wordt geconnecteerd met de databronnen van labo’s, waardoor de landbouwer advies op maat krijgt rond behandeling en opvolging van alternatieve waterbronnen;

  • Ten slotte zijn er twee projecten die voortbouwen op de app Care4Growing. Zo wordt de app verbonden met de nieuwe MIRLET-tool die irrigatiebehoeften van bladgewassen in grondteelt monitort. Een verdere connectie met de klimaatcomputer en pluviometer zal bovendien bijdragen tot een goedkopere en vereenvoudigde datacaptatie en bijgevolg hoger gebruiksgemak voor de teler. Binnen het Irrigatie 2.0 project zal dan weer de Care4Growing-app met de INERO-applicatie worden gekoppeld – zo ontstaat er een wisselwerking tussen het aanbod aan irrigatiewater en de adviezen naar beregening toe. 

dronetechnologieprecisielandbouw-1280

Hackaton

Daarnaast wordt ook een hackathon georganiseerd waarin landbouwers hedendaagse uitdagingen binnen de sector kunnen voorleggen aan een team van experts. Als men met deze input aan de slag gaat, kan men zo digitale tools op maat van de landbouwpraktijk, ontwikkelen.

Twee andere projecten focussen op de bestrijding van pestsoorten, als onderdeel van precisielandbouw. Hier helpt beeldherkenning en geconnecteerde software met het in kaart brengen van onkruid (bv knolcyperus) met een drone of insectenplagen (bv de witloofmineervlieg) met behulp van RX of een ‘fotobox’.

Binnen de dierlijke sectoren is er een project rond het digitaliseren van een duurzaamheidsmonitor voor melkveehouders en een project rond ketenintegratie (van producent tot consument) binnen de varkenssector. En ten slotte kunnen tuinbouwers een beroep doen op een slimme aansturing van duurzame energiebronnen zodat deze op een efficiënte manier benut kan worden op bedrijfsniveau.

"Voor een duurzame toekomst is het belangrijk dat ook de Vlaamse land- en tuinbouwsector voluit gaat voor digitalisering", zegt Brouns. "Met deze 14 geselecteerde projecten in het kader van de Blue Deal zetten we alvast een belangrijke stap in de goede richting en besteden we extra aandacht aan maatregelen om droogte en waterschaarste in te perken."

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek