header.home link

Demir zet waterbeleid hoog op agenda

28 april 2020
"Zowel het indijken van de overstromingsrisico's, als een daadkrachtige aanpak van het tekort aan water wordt een prioriteit", stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) in haar Waterbeleidsnota, die ze dinsdag in het Vlaams Parlement voorstelt. De nota beschrijft de principes die de voltallige Vlaamse regering de komende jaren hanteert als het gaat om waterbeleid en -beheer.

De Waterbeleidsnota bevat onder andere de ambitie om de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en bos sterk terug te dringen, met minstens 20 procent tegen 2050. Daarnaast moeten lokale besturen werk maken van een hemelwaterplan waarin ze ook hun bijdrage leveren aan meer waterbuffering, meer ontharding en het bestrijden van droogte. 

Demir erkent dat Vlaanderen te laat in gang geschoten is in de bestrijding van de droogte. Het lopende actieplan droogte en wateroverlast bevat 65 acties. De uitvoering ervan wordt voortgezet, maar zal niet voldoende zijn. "Daarom treffen we de voorbereidingen voor een versterkt en ambitieus 2de droogteplan dat meer acties op het terrein moet voorzien. In tussentijd stopt de zoektocht naar quick wins uiteraard niet". 

We treffen de voorbereidingen voor een versterkt en ambitieus 2de droogteplan dat meer acties op het terrein moet voorzien. In tussentijd stopt de zoektocht naar quick wins uiteraard niet

Zuhal Demir - Vlaams minister van Leefmilieu

Zo zullen in probleemgebieden waar de droogteproblematiek zeer groot is concrete acties worden opgezet. Daarnaast heeft de nota aandacht voor de kwaliteit van grondwater en de waterlopen. De snelheid van de uitvoering van gemeentelijke saneringsprojecten vormt voor Demir een belangrijk aandachtspunt, net als handhaving en naar het beperken van de impact van de lozing van bedrijfsafvalwater op het watersysteem. De Waterbeleidsnota stelt onder meer een striktere handhaving voorop, alsook het terugdringen van de nutriëntenverontreiniging door het versnellen van de transitie naar een nog duurzamer landbouw- en voedingssysteem. 

Voor de uitvoering van haar beleid wil de minister ook andere beleidsdomeinen betrekken en pleit ze voor een betere afstemming van het mest-, erosie- en landbouwbeleid op de waterkwaliteit. "De komende jaren zullen we vooral moeten focussen op het voorzien van een meer sluitende financiering zonder de betaalbaarheid voor de burger in het gedrang te brengen", aldus Demir. Zo zullen de financieringssystemen voor rioleringen geëvalueerd worden en wordt het principe van de "vervuiler betaalt" ook toegepast als het gaat over bemesten.

Bron: Belga / Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek