header.home link

"Uitvoering kan beter de natuurrichtlijnen zelf niet"

7 december 2016
De Europese Commissie gaat een actieplan opmaken om de implementatie van de Europese vogel- en habitatrichtlijn te verbeteren. Ze hield de voorbije twee jaar een evaluatie van haar kroonjuwelen op het vlak van natuurbehoud en komt nu tot de slotsom dat de richtlijnen an sich weliswaar geschikt zijn, maar dat er wat schort aan hun uitvoering. De Commissie gaat daarom een actieplan opstellen. Ze neemt zich onder meer voor regelmatig vergaderingen te houden met burgemeesters en andere lokale bestuurders om de uitdagingen te bekijken. In overleg met de lidstaten en andere stakeholders zullen ook richtsnoeren voor implementatie uitgewerkt worden en stimuli voorzien worden voor nationale en regionale investeringen in biodiversiteit.
Lees meer over:

De Europese Commissie gaat een actieplan opmaken om de implementatie van de Europese vogel- en habitatrichtlijn te verbeteren. Ze hield de voorbije twee jaar een evaluatie van haar kroonjuwelen op het vlak van natuurbehoud en komt nu tot de slotsom dat de richtlijnen an sich weliswaar geschikt zijn, maar dat er wat schort aan hun uitvoering. De Commissie gaat daarom een actieplan opstellen. Ze neemt zich onder meer voor regelmatig vergaderingen te houden met burgemeesters en andere lokale bestuurders om de uitdagingen te bekijken. In overleg met de lidstaten en andere stakeholders zullen ook richtsnoeren voor implementatie uitgewerkt worden en stimuli voorzien worden voor nationale en regionale investeringen in biodiversiteit.

De vogel- en habitatrichtlijn vormen al decennialang de wettelijke basis voor de bescherming van de Europees waardevolle natuur. Ze beschermen belangrijke natuurgebieden in het zogenaamde Natura 2000-netwerk en geven aan hoe deze gebieden beheerd moeten worden en hoe bescherming moet geboden worden aan vele honderden bedreigde dieren en planten. Ze beslaan meer dan 1.400 bedreigde soorten en een miljoen vierkante kilometer natuurgebied. In het versnipperde Vlaanderen hebben de EU-richtlijnen tot gevolg dat in het natuurbeleid alle zeilen bijgezet moeten worden om de ambitieuze doelstellingen te halen. Vanuit landbouwhoek wordt er gewezen op de zware socio-economische impact van dit beleid aangezien het via de voor natuur schadelijke ammoniakuitstoot een impact heeft op de vergunningverlening aan veebedrijven.

De Commissie boog zich woensdag voor het eerst over de resultaten van de brede bevraging die ze twee jaar geleden lanceerde. Conclusie: de uitvoering van de richtlijnen is op het terrein voor verbetering vatbaar. "De uitdagingen en problemen hebben in eerste instantie te maken met ontoereikend management en een gebrek aan adequate investeringen in het Natura 2000-netwerk, alsook met lokale tekortkomingen zoals vertragingen, onnodige lasten voor projectvergunningen en een verkeerde inschatting van het beheer dat nodig is voor een individuele soort", luidt het in een mededeling.

Dat de Commissie de proportionaliteit en resultaatgerichtheid van haar natuurrichtlijnen ging toetsen deed een alarmbel afgaan bij de natuurbeweging, die vreesde voor een afzwakking van de wetten. Met de campagne ‘Nature Alert’ wisten Birdlife Europe, Friends of the Earth en een tweehonderdtal andere verenigingen een half miljoen Europeanen handtekeningen te verzamelen voor een versterking van de richtlijnen. De ‘fitness check’ stuurt nu aan op een betere implementatie van de richtlijnen en meer coherentie met andere, socio-economische doelstellingen inzake energie, landbouw en visserij.

Natuurorganisaties reageren opgelucht op de conclusies van de evaluatie. "De Europese natuur heeft vandaag een kogel ontweken", zo reageerde Robbie Blake van Friends of the Earth. "Het is overduidelijk dat enkele van Europa's meest belangrijke en populaire wetten behouden moesten blijven, maar eigenlijk had daarover nooit twijfel gezaaid mogen worden." In België trokken Natuurpunt, WWF en Natagora de campagne, waarin 40.000 landgenoten zich uitspraken voor het behoud van de richtlijnen. "Dit is een belangrijk moment voor de bescherming van de natuur in Europa en we moeten het vieren. Tegelijk is het duidelijk dat de Europese Unie, inclusief ons eigen land, alles in stelling moet brengen om de achteruitgang van de wilde natuur in Europa te stoppen", reageert Antoine Lebrun van WWF-België.

Ook op politiek niveau steunde ons land de richtlijnen. Zo maakte Mark Demesmaeker (N-VA) in het Europees Parlement een breed gedragen rapport waarin hij een lans brak voor een versterkte uitvoering van de vogel- en habitatrichtlijnen. "De Commissie is dan toch gezwicht voor de parlementaire en publieke druk. Een belangrijke overwinning voor onze biodiversiteit", juicht hij, eraan toevoegend dat het onbegrijpelijk is dat zo laat pas is beslist over het lot van de natuurregels. Demesmaeker constateert dat de Commissie vrijwel dezelfde conclusies trok als hijzelf.

De Europese Commissie kondigt nu een actieplan aan dat de gebreken in de implementatie van de natuurrichtlijnen moet verhelpen. Meer overleg met lokale besturen is één van de actiepunten, evenals ondersteuning bieden aan de lidstaten bij het verhelpen van de knelpunten. Samen met de lidstaten en alle relevante stakeholders wil de Europese Commissie de regionaal betrokken partijen duidelijke richtlijnen geven omtrent de implementatie op het terrein, onnodige obstakels en processen vermijden en investeringen in biodiversiteit door lidstaten en regio’s bevorderen.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek