header.home link

Stikstofakkoord kost slachthuizen en uitsnijderijen ruim half miljard euro

21 maart 2022

Wanneer de Vlaamse overheid haar stikstofplan onverwijld doorvoert, dan heeft dit ook grote gevolgen voor de volledige agrovoedingsketen. Zo becijferde FEBEV, de federatie van het Belgisch vlees, dat het kostenplaatje voor de slachthuizen en de uitsnijderijen vlot oploopt tot ruim een half miljard euro.

Lees meer over:

Het zogenaamde krokusakkoord waarmee de Vlaamse regering een akkoord bereikte over de aanpak van het stikstofprobleem in Vlaanderen, bezorgde de land- en tuinbouwers een serieuze kater. “Een mokerslag, een bittere pil die nog voor lange tijd voor nasmaak zal zorgen of het doodsvonnis voor een ganse generatie jonge landbouwers”, waren woorden die werden opgetekend bij de landbouworganisaties op deze ‘zwarte woensdag’.

Uitgelicht
De Vlaamse regering mobiliseert 3,6 miljard voor het stikstofdossier, al zal het leeuwendeel van dat bedrag op de begroting van de volgende regering wegen. 40 rode bedrijven w...
23 februari 2022 Lees meer

Michael Gore, gedelegeerd bestuurder van FEBEV, vindt het terecht dat de focus initieel lag op de land- en tuinbouwers zelf. “Zij zijn de eerste getroffenen en moeten zo snel mogelijk rechtszekerheid krijgen”, stelt hij. “Maar de overheid moet er zich wel van bewust zijn dat wanneer er maatregelen worden genomen in één segment van de keten, dit niet zonder gevolgen is voor de rest van de keten.”

Wanneer er maatregelen worden genomen in één segment, is dit niet zonder gevolgen voor de rest van de keten

Michael Gore - Gedelegeerd bestuurder FEBEV

En die gevolgen zijn niet min. Op vraag van de politiek becijferde FEBEV begin december wat de mogelijke impact zou kunnen zijn voor de slachthuizen en de uitsnijderijen. “Omdat de contouren van het stikstofakkoord op dat moment nog niet duidelijk waren, hebben we ons afgevraagd wat de impact zou zijn als de varkensstapel met 10 procent daalt en welke impact eenzelfde daling van de rundveestapel teweeg zou brengen”, vertelt Gore.

Varkenssector: 3 slachthuizen dreigen te moeten stoppen

Voor de varkenssector berekende FEBEV dat de totale kost van de slachthuizen en uitsnijderijen in totaal oploopt tot 186,9 tot 236,9 miljoen euro. De grootste kost is de leegstaande infrastructuur omdat verwacht wordt dat herbestemming slechts beperkt mogelijk zal zijn. “Onze sector heeft sterk ingezet op het verwerken van Belgische varkens, dat kan je niet zomaar switchen. Bovendien moeten die varkens elders te vinden zijn. In Nederland wil men eenzelfde stikstofbeleid als in Vlaanderen voeren”, legt Gore uit. De omzetdaling zal oplopen tot ruim 108 miljoen euro, daarnaast zijn er ook werkloosheidsvergoedingen (15,6 miljoen euro) en inkomstenderving bij sluiting (12,5 miljoen euro).

daling varkensstapel impact stikstof_febev

En daarbij moet opgemerkt worden dat het hier gaat om een daling van 10 procent van de varkensstapel, terwijl uit het stikstofakkoord is gebleken dat de Vlaamse regering aanstuurt op een daling van 30 procent van de varkensstapel.

“We zijn er in onze berekeningen van uitgegaan dat er één miljoen varkens per jaar minder worden aangevoerd wanneer de varkensstapel met 10 procent krimpt”, aldus de gedelegeerd bestuurder van FEBEV. “Vanuit een lineaire benadering betekent dit de grootteorde van één slachthuis. In het stikstofakkoord is er sprake van een daling van de varkensstapel met 30 procent. Dat staat dus gelijk aan 3 slachthuizen die de deuren moeten sluiten. Waardoor de berekening hierboven verdrievoudigd moet worden.”

Gore wijst erop dat de daling van de varkensstapel niet automatisch zal leiden tot de sluiting van één of meerdere slachthuizen, maar dat er over alle installaties heen een capaciteits- en rendementsverlies zal optreden. “Dit zal de slachtkost doen stijgen door een herverdeling van de vaste kosten op een kleiner aantal slachtingen of slachtdagen. Dit zal het eindproduct onvermijdelijk duurder maken op het niveau van de consument”, luidt het.

Vleesveesector: kostprijs loopt op tot 128 miljoen euro

De daling van de runderstapel met 10 procent zal de slachthuizen en uitsnijderijen volgens FEBEV 83,5 tot 128,5 miljoen euro kosten. Ook hier is de leegstand van de infrastructuur de grootste kost (30 tot 75 miljoen euro). De daling van de omzet bedraagt 45 miljoen euro, de werkloosheidsvergoedingen 2,2 miljoen euro en de inkomstenderving bij sluiting 6,2 miljoen euro.

Daling rundveestapel impact stikstof_Febev

Michael Gore erkent dat deze cijfers hoog liggen, maar hij stelt wel dat ze kort bij de realiteit liggen. “In de berekening hebben we zelfs geen rekening gehouden met de impact op de verdere vleesverwerking tot vleeswaren, noch op de toeleveranciers van allerhande bijproducten die slachthuizen gebruiken”, benadrukt hij.

De vaak gehoorde uitspraak dat we in België niet moeten produceren voor de rest van de wereld en dus gerust de productie wat kunnen terugschroeven, is volgens FEBEV een verwijt dat niet meer opgaat. "Op basis van recente exportcijfers blijkt heel duidelijk dat onze uitvoer zich grotendeels situeert binnen de vrije Europese markt", stelt Gore. "Voor de rundersector gaat het quasi uitsluitend over vleesvervoer in Europa, voor de varkenssector blijft 93 procent binnen Europa. Bovendien moeten we beseffen dat we de verre export nodig hebben om een adequate vergoeding te krijgen voor producten die in Europa weinig of niet geconsumeerd worden, zoals poten, oren of buiken."

Nood aan volledige impactanalyse voor totale agrovoedingsketen

Volgens Gore is er nood aan een volledige impactanalyse van het stikstofakkoord op de totale agrovoedingsketen in relatie tot de handelsbalans, de tewerkstelling, enz. Want uiteraard zijn ook andere schakels in de keten, zoals bijvoorbeeld de veevoedersector, zwaar getroffen. “Want vandaag zijn deze kostencalculaties nog niet doorgedrongen bij de politiek”, besluit hij.

Uitgelicht
Een ondoordacht stikstofbeleid kan tot een verlies van 20.000 jobs in de agrovoedingsketen leiden. “Eén op drie jobs en 30 procent van de bijdrage aan het bruto binnenlands pr...
16 februari 2022 Lees meer

De Vlaamse regering heeft een budget van 3,6 miljard euro veil voor de aanpak van de stikstofproblematiek. Daarvan is 1,2 miljard euro gereserveerd voor natuurherstel. Dat betekent dat er voor de landbouwsector nog 2,4 miljard euro overblijft. Daarmee moeten rode, oranje en stoppende varkensbedrijven uitgekocht worden, investeringen in emissiearme stallen gefinancierd worden, NER’s (nutriëntenemissierechten) afgeroomd worden en de bemestingsstop in natuurgebieden betaald worden. Volgens deze berekening zal het voorziene budget dus niet toereikend zijn.

Bron: Eigen berichtgeving

Beeld: Noordvlees Van Gool

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek