header.home link

SALV wil forse bijstelling stikstofakkoord

2 juli 2022

De landbouwadviesraad SALV plaatst enkele fundamentele kanttekeningen bij de uitwerking van het stikstofakkoord. Zo mist de raad een toekomstvisie en -perspectief en vindt hij het bovendien onbegrijpelijk dat er geen raming gemaakt is van de socio-economische impact op de land- en tuinbouw.

Lees meer over:

De strategische adviesraad voor landbouw en visserij (SALV) heeft zich in een advies uitgesproken over het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. “Hoewel we de doelstellingen van PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) onderschrijven, hebben we vragen bij de uitwerking tot een toekomstgericht, werkbaar en rechtszeker kader voor vergunning- en toestemmingverlening”, zegt Koen Carels.

Zo mist de adviesraad een visie op de toekomst van land- en tuinbouw als strategische sector om de voedselvoorziening te garanderen. “Verder ontbreekt een socio-economisch instrumentarium in functie van het landbouwinkomen. Ook een toekomstperspectief met mogelijkheden en ontwikkelingsruimte in plaats van enkel beperkingen en de garantie op rechtszekerheid tot 2050 mankeert”, somt Carels op.

SALV vindt het bovendien onbegrijpelijk dat er bij een overheidsprogramma met dergelijke omvang en doorwerking als de PAS een totaal gebrek is aan inzicht in de socio-economische impact op land- en tuinbouwbedrijven en op de brede agrovoedingsketen. “Deze lacunes vergen bijstelling”, klinkt het.

De raad ziet 3 kernelementen om een PAS-kader te ontwikkelen dat rechtszekerheid met toekomstperspectief biedt:

  1. Breng het volledige emissiereductiepotentieel van landbouw op correcte en rechtvaardige wijze in rekening en laat het benutten. Denk hierbij onder meer aan de emissiereductie van stoppende bedrijven, de erkenning van technische, maar zeker ook van niet-technische, makkelijk implementeerbare maatregelen om emissies te reduceren, bedrijfsevoluties sinds 2015 …

  2. Bewaak het gelijke speelveld met sectoren en omliggende regio’s en buurlanden door een billijke verhouding te voorzien tussen de inspanningen.

  3. Stel een realistisch tijdspad in dat de landbouwsector de kans biedt om zich te oriënteren op het bereiken van de PAS-doelstellingen. Dit is nodig omwille van de zware inspanningen die de sector zal leveren, vanuit de vaststelling dat de erkenning van innovatieve technische en niet-technische maatregelen nog niet op punt staat en gelet op de socio-economische uitdagingen rond het landbouwinkomen en lange investeringshorizonten, die een versneld socio-economisch instrumentarium vergen.

De SALV brengt daarnaast specifieke opmerkingen per programmadeel onder de aandacht. Natuurpunt/BBL besliste om het adviesproces niet op te volgen binnen de SALV en onthoudt zich van voorliggend advies.

Raadpleeg het volledige advies op de website van SALV.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek