header.home link

Opbod van politieke waarschuwingen over landbouwdossiers

1 februari 2023

Alarmerende berichten in de krant: Vlaams omgevingsminister Zuhal Demir (N-VA) waarschuwt dat zonder bindend stikstofakkoord er in de zomer geen nieuwe vergunning voor de luchthaven van Zavemtem mogelijk zal zijn. Voor landbouwminister Jo Brouns (cd&v) is de goedkeuring van het Vlaams GLB-plan dan weer prioriteit. “Als we geen directe landbouwsteun kunnen uitbetalen dit jaar, dan zullen de boeren ook geen randvoorwaarden moeten naleven”, meent hij.

Lees meer over:
vliegtuig brussels airlines

Stikstofdossier

Een vergunning voor Brussels Airport?

Er liggen heel wat heikele landbouwdossiers op de Vlaamse regeringstafel en dat zullen we geweten hebben. In de dagbladen trekken Zuhal Demir en de luchthaven woensdag aan de alarmbel. De huidige omgevingsvergunning van de luchthaven dateert van 2004 en loopt af in juli 2024. “Tegen de zomer moet er dus een nieuwe vergunning aangevraagd worden”, klinkt het. Hiermee willen ze de druk opvoeren om snel een akkoord over stikstof te bereiken.

Om een vergunning te krijgen wacht Brussels Airport op duidelijkheid rond de hoeveelheid stikstof dat het mag uitstoten. “Zoals elke sector hebben ook wij nood aan een regelgevend kader wat stikstof betreft. Daarom is het belangrijk dat hierover op Vlaams niveau op korte termijn een rechtszeker decreet wordt gestemd”, zo legt de luchthaven uit. Gebeurt dat niet, dan dreigt het luchtverkeer stil te vallen, aldus Demir.

Het is niet te verantwoorden dat de luchthaven hiermee wegkomt als de boeren wel zware inspanningen moeten doen

Jasper Wouters - beleidsmedewerker BBL

Met een robuust stikstofakkoord moet de stikstofdepositie overal in Vlaanderen dalen. “Dat geeft uitstoters als de luchthaven extra vervuilruimte. Maar zelfs dan is het groeiscenario van de luchthaven niet realistisch”, zegt Jasper Wouters, beleidsmedewerker bij Bond Beter Leefmilieu (BBL). "De discrepantie tussen het groeiscenario van de luchthaven en de klimaat- en milieudoelen van de overheid is gewoon te groot. Het is ook niet te verantwoorden dat de luchthaven hiermee wegkomt als de boeren wel zware inspanningen moeten doen."

Jobs op de helling

Inhoudelijk wil minister Demir pas reageren op het dossier als de vergunningsaanvraag definitief is ingediend. “Maar dit dossier bewijst dat een sluitend akkoord dringend nodig is”, stelt ze in de dagbladen. "Rechters zullen vergunning na vergunning vernietigen omdat we het probleem niet aanpakken. Boer na boer zal met een vernietigde vergunning geconfronteerd worden en het levenswerk van veel meer landbouwers zal geraakt worden. En ja, ook de hervergunning van de luchthaven van Zaventem het komende jaar, goed voor meer dan 64.000 jobs en na de haven van Antwerpen de grootste economische motor van het land, wordt haast onmogelijk.”

Op Twitter wordt de vergelijking gemaakt met de jobs in de agrovoedingssector. Die stelt ook 60.000 mensen tewerk en staat garant voor een omzet van 38,5 miljard euro. “Een ondoordacht stikstofbeleid kan tot een verlies leiden van 20.000 jobs in de agrovoedingsketen. Eén op drie jobs staat dus op de helling en 30 procent van de bijdrage aan het bruto binnenlands product van de dierlijke agrovoedingsketen dreigt verloren te gaan”, zo waarschuwden tien organisaties uit de Vlaamse agrovoedingsketen vorig jaar in februari.

Broeklin als precedent?

Met oog op de vernieuwing van de omgevingsvergunning voor Brussel Airport was de recente uitspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen in het Broeklin-dossier alvast geen goed nieuws. Minister Demir had een vergunning toegekend aan de ‘werkwinkelwijk’ Broeklin – de opvolger van Uplace - maar ze heeft daarbij de impact van de stikstofuitstoot uit het verkeer onvoldoende onderzocht. De verschillende behandeling van stikstof uit verkeer, industrie en landbouw zet de Raad daarmee op de helling.

De stad Vilvoorde was tegen de beslissing van de Vlaamse regering in beroep gegaan. Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) hekelt het extra verkeer waar het project voor zou zorgen. De NOx(stikstofoxide)-uitstoot van de extra wagens zou voor een toename van de stikstofneerslag in de speciale beschermingszone ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ zorgen. Dat terwijl het Floordambos, een beschermde habitat, al lijdt onder een te hoge stikstofdepositie.

Dat Floordambos ligt ook vlakbij de luchthaven van Zaventem. Open Vld-politica Gwendolyn Rutten die zich al vaker over het stikstofdossier uitsprak, noemt het op Twitter “stikstof-kafka". "De 'passende beoordeling' (onderzoek naar de impact op beschermde natuur, red.)  zal moeten aantonen dat er geen stikstof van vliegtuigen terecht komt op dit stukje bos naast de E19 waar voortdurend auto's en vrachtwagens rijden. Dit is geen wet, dit is waanzin", stelt Rutten.

In De Standaard geeft ze meer uitleg bij haar tweet. “Als je de kaart bekijkt, zie je dat het Floordambos niet alleen dicht bij Zaventem en Melsbroek ligt, maar er razen ook nog eens elke dag én nacht vrachtwagens voorbij. Omdat de E19 geen nieuwe vergunning nodig heeft, komt alle verantwoordelijkheid voor die stikstof die dat bos over zich heen krijgt, bij de luchthaven. Dat is toch pure kafka? Dat kan toch niet de bedoeling zijn?”, klinkt het. Ze maakt ook de vergelijking met landbouwbedrijven. “Vaak liggen die dichtbij zulke versplinterde stukjes natuur. Daar wordt eenzijdig naar gekeken, alsof het enige belang het stikstofbelang is”, stelt Rutten.

Volgens haar ervaren zowel Vlaanderen als Nederland dat probleem. “Ik zou de Vlaamse en Nederlandse ministers samen naar de Europese Commissie laten gaan om duidelijk te maken dat sommige regels ook kafkaiaanse effecten hebben. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de toekomst van de luchthaven en onze eigen voedselvoorziening zomaar op het spel te zetten. Ik kan me niet inbeelden dat Europa daar geen oren naar heeft.’

"Non-beleid levert verliezers op"

Volgens Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout is het luchthavendossier een nieuw voorbeeld van het "strategische steekspel en nonbeleid tussen cd&v en N-VA" en dreigt dat steekspel "alleen maar verliezers op te leveren: milieu: natuur, landbouw, industrie, economie..." "Het is tijd om de eigen verkramping achter te laten", tweet Vaneeckhout. Ook zijn partijgenote Mieke Schauvliege vindt dat het gekibbel moet stoppen. “Zonder kader, gaat de hele maatschappij op slot", dixit Schauvliege. "Voor Groen is een rechtszeker kader nodig en dat is een oplossing die stand houdt op lange termijn, dus met een horizon 2050, niet 2030.”

Meerderheidspartij cd&v reageert bij monde van Vlaams fractieleider Peter Van Rompuy. "Op dit ogenblik ligt het dossier van de luchthaven nog niet voor, het is te vroeg om hierover uitspraken te doen", stelt hij. Maar de cd&v’er erkent wel dat er snel een "robuust en juridisch sterk stikstofkader" nodig is. "Of het nu gaat om een luchthaven of om een landbouwbedrijf: alle economische activiteiten in Vlaanderen hebben er baat bij dat er zo snel mogelijk een sterk stikstofkader is", aldus nog Van Rompuy.

Voor Demir moet de uitwerking van een juridisch robuust stikstofkader de absolute prioriteit van de regering zijn. "Mijn boodschap is vandaag dezelfde als het voorbije jaar: we moeten als politici eindelijk verantwoordelijkheid nemen na jaren in eigen voet te schieten. De grootste fout die politici vandaag kunnen maken, is de hakken in het zand zetten en het stikstofprobleem onderschatten of weglachen." Daarin klinkt een duidelijke oproep naar cd&v dat het stikstofakkoord van februari vorig jaar wil herroepen op een aantal vlakken, dit zeer tegen de zin van N-VA.

Vlaams plan GLB

"Prioriteit bij akkoord over GLB"

Waar Demir spreekt van absolute prioriteit voor de Vlaamse regering als het gaat om het stikstofdossier, ziet haar cd&v-collega bevoegd voor Landbouw, Jo Brouns, dat anders. In een eerdere reactie aan VILT stelde hij dat zijn focus prioritair ligt op het akkoord over de Europese landbouwsubsidies. “Dat is goedgekeurd door Europa. Eerst moeten we daar voor rechtszekerheid voor onze boeren zorgen en ook het kader creëren voor de verdere verduurzaming van de landbouw.”

Die woorden herhaalde hij in de Commissie Landbouw van het Vlaams parlement. "Elke minuut dat dit plan niet wordt uitgevoerd, is een verloren minuut voor de verdere verduurzaming van onze landbouw en een verloren minuut voor de verdere verbetering van de milieukwaliteit", zo antwoordde hij op parlementaire vragen van Ludwig Vandenhove (Vooruit), Stefaan Sintobin (Vlaams Belang), Emmily Talpe (Open Vld), Joke Schauvliege (cd&v) en Mieke Schauvliege (Groen). 

Het GLB schetst de krijtlijnen voor de Vlaamse landbouw van 2023 tot 2027 en is gekoppeld aan 1,6 miljard euro Europese subsidies, waarvan 550 miljoen euro rechtstreekse inkomenssteun. Nadat het Vlaams plan voor de besteding van die subsidies begin december vorig jaar werd goedgekeurd door Europa, is er bijna twee maanden later binnen de Vlaamse regering nog geen akkoord over het plan waardoor de uitbetaling van de eerste schijf van 300 miljoen euro ‘on hold’ staat.

Donderslag bij heldere hemel

De reden is een ongunstig advies van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB). Volgens het ANB is de passende beoordeling bij het GLB "onvoldoende kwaliteitsvol". Voor minister Brouns kwam dat negatieve advies "als een donderslag bij heldere hemel" want gaat het om “het meest groene GLB ooit”. De cd&v-minister noemt de houding van ANB merkwaardig, want de administratie gaf eerder niet alleen een positief advies over de oorspronkelijk ontwerpversie van het plan, maar doet nu ook uitspraken over "de situatie buiten de speciale beschermingszones (SBZ)". 

Volgens De Standaard ziet cd&v in het uitblijven dan die gunstige beoordeling de hand van minister Demir. Zij is de voogdijminister van ANB. De partij vermoedt dat Demir op de rem staat om het dossier van de landbouwsubsidies te laten samenvatten met een beslissing over het stikstofdossier. “Demir creëert op die manier een extra hefboom om cd&v in dat dossier tot toegevingen te dwingen. Die cd&v-lezing wordt tegengesproken door het kabinet-Demir”, zo meldt de krant.

Intussen hebben de milieuorganisaties Natuurpunt en Bond Beter Leefmilieu de Europese Commissie gevraagd om haar goedkeuring van het Vlaams strategisch landbouwplan opnieuw tegen het licht te houden. De organisaties roepen hiervoor de Aarhus-procedure in. In een gezamenlijke mededeling verweten de organisaties de minister ook "misleiding" in het dossier. 

Als we geen directe landbouwsteun kunnen uitbetalen dit jaar, dan blijven zaken als bufferstroken van drie meter pesticidenvrij, dode letter. Ik denk dat dit niet is wat we willen

Jo Brouns - Vlaams minister van Landbouw (cd&v)

"Ik ben bijzonder verbaasd dat ik beticht wordt van misleiding", reageert Brouns, die meteen in gesprek is gegaan met de organisaties. "Dat men moet dreigen met juridische procedures omdat niet alle wensen ingevuld zijn, vind ik zeer jammer want het leidt mogelijk tot een standstill. Die stilstand is niet alleen een ramp voor de landbouwers, maar ook voor het milieu en de biodiversiteit", stelt de landbouwminister.

"Gevolgen zijn niet min"

De CD&V-minister waarschuwt voor de mogelijke gevolgen van de niet-uitvoering van het plan. "Als we geen directe landbouwsteun kunnen uitbetalen dit jaar, dan betekent dat ook dat er geen randvoorwaarden zijn die de boeren moeten naleven. Bijvoorbeeld bufferstroken van drie meter pesticidenvrij, zoals vandaag in het programma staat, blijven dan dode lettter. Ik denk dat dit niet is wat we willen". 

Brouns hoopt vrijdag te landen met het dossier. "Waar een wil is, is een weg. Ik ben ervan overtuigd dat we er samen zullen uit geraken". Op het kabinet-Demir is een ander geluid te horen. “Minister Brouns heeft het plan niet op de agenda van de Vlaamse regering gezet en wij zullen het zeker niet doen”, meldt men daar aan De Standaard. De afspraak is dat elke minister tot maandagnamiddag zelf punten op de agenda kan zetten om te bespreken op de ministerraad de vrijdag nadien. Extra punten kunnen enkel nog op de agenda komen bij hoogdringendheid en met consensus van de hele regering.

Volgens het kabinet van Brouns heeft het weinig zin om het punt te agenderen zolang ANB zijn advies niet heeft aangepast. Donderdag vindt er nog een belangrijke vergadering plaats tussen ANB en het Departement Landbouw en Visserij. “Wij zullen opnieuw proberen om de uitvoeringsbesluiten gekoppeld aan het plan voorwaardelijk te laten goedkeuren”, klinkt het. Vorige week mislukte dat nog.

In Villa Politica was een strijdvaardige Brouns te horen. "Wat mij betreft wordt dat plan vrijdag goedgekeurd”, stelde hij. Op de opmerking van VRT-journaliste Goedele Devroy dat ANB vindt dat de milieu-impact van het plan niet voldoende onderzocht is, reageert hij duidelijk: “Mevrouw, het gaat hier om een plan waarvoor de vrijwillige medewerking gevraagd wordt van de landbouwers. Het gaat hier niet om een fabriek die gebouwd wordt. Elke minuut dat het plan niet wordt uitgevoerd, is een minuut verloren voor de verbetering van de milieukwaliteit. Europa heeft groen licht gegeven en we hebben in de regering vorige week al afgesproken dat we niet strenger zullen zijn dan wat Europa vraagt. Niets staat dus in de weg om dat plan uit te voeren.”, aldus de minister.

(Lees verder onder de tweet en video)

Kan Jambon sussen?

In beide dossiers staan Demir en Brouns lijnrecht tegenover elkaar. Maar stikstof en GLB zijn niet de enige dossiers die op de regeringstafel liggen de komende maanden. Ook een nieuwe mestactieplan moet nog goedgekeurd worden. Het is aan minister-president Jan Jambon (N-VA) om een akkoord te bereiken. Uitspraken die zijn voorzitter Bart De Wever (N-VA) afgelopen weekend deed in De Tijd gooien wellicht olie op het vuur. Daar liet hij verstaan dat cd&v en Open Vld “kopje onder moeten” om de status quo in ons land te doorbreken. Volgens De Standaard lijkt het erop dat Demir die strategie in de praktijk probeert te brengen.

In de plenaire zitten van het Vlaams parlement stelde Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) een actuele vraag aan de minister-president over wat hij noemde “een open oorlog tussen minister Demir en minister Brouns”. Een oorlog die volgens Sintobin gevoerd wordt “op kap van de landbouwers”.

De term “open oorlog” viel niet in goede aarde bij Jambon. “Er zijn inderdaad meningsverschillen. Elke partij vertrekt vanuit een eigen invalshoek. Maar het is eigen aan een compromis dat we over die meningsverschillen heen stappen en tot een akkoord komen. Ik moet ervoor zorgen dat er een vergelijk komt en dat er akkoorden worden gesloten. Dat is mijn opdracht als regeringsleider”, zo klonk het. Volgens Jambon zit de gesprekken in laatste rechte lijn voor beide dossiers. “Het is een kwestie van weken, niet van maanden.”

Boerenbond: "ANB maakt bocht van 180 graden"

Naar aanleiding van de discussies in het Vlaams parlement wijst Boerenbond erop dat meer dan 20.000 boeren al maanden wachten op duidelijkheid “Meer dan 300 miljoen euro aan middelen zijn bevroren! Onbegrijpelijk... De coalitiepartners beweren dit plan niet te kunnen goedkeuren, gezien ANB een negatief advies over het plan afleverde. Het zou niet voldoende kwaliteitsvol zijn. Dit advies is een bocht van 180 graden, gezien dit voorjaar het ANB al een positief advies afleverde op een eerdere versie van het plan”, stelt voorzitter Lode Ceyssens.

“Zeker gezien het finale GLB-plan, dat de Europese Commissie goedkeurde, nog een paar niveaus groener is dan het plan uit het voorjaar. Er zullen meer bufferstroken aangelegd moeten worden, er zal extra bodembedekking aangehouden moeten blijven én er is een nieuw systeem van gewasrotatie”, klinkt het. Volgens Boerenbond is het Vlaams GLB nog nooit zo groen geweest. “Toch grijpen de natuur- en milieuorganisaties nu naar de Aarhus-procedure aan. Het is hallucinant welke middelen allemaal aangegrepen worden, zeker gezien de uitgebreide stakeholderconsultaties en publieke consultaties die in Vlaanderen gelopen werden”, stelt Ceyssens.

Hoe het nu verder moet is voor de landbouworganisatie onduidelijk, maar dat er dringend een oplossing moet komen, staat buiten kijf. “Geen enkele coalitiepartner kan het zich permitteren om voor 20.000 boeren 300 miljoen euro aan Europese middelen stof te laten vergaren én daarmee de verdere vergroening en verduurzaming van de Vlaamse landbouwsector te blokkeren! Dit komt niemand ten goede, en zeker het milieu, de consument en de boer niet...”, klinkt het nog.

Bron: Eigen berichtgeving / Belga / De Standaard

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek