header.home link

Parkendecreet goedgekeurd met tegenstem van Rombouts

Het ontwerp van decreet voor de Vlaamse parken is goedgekeurd tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement. Alle ogen waren gericht op Tinne Rombouts (cd&v) die had aangekondigd dat ze tegen ging stemmen. Na een lang debat over het decreet stemde ze uiteindelijk voor alle amendementen die door de meerderheidspartijen werden opgesteld, maar tegen het decreet zelf. Het is de eerste keer in deze legislatuur dat een initiatief van de meerderheid op een tegenstem uit een meerderheidspartij botst.

8 juni 2023  – Laatste update 8 juni 2023 22:56
Lees meer over:
heidepark

Na twee uur debatteren, een verdwaalde intrede van het Marrakeshpact en een semantische woordenwissel over het begrip ‘lege doos’, stemde het parlement uiteindelijk het ontwerp van het parkendecreet goed. Maar vlot en vrolijk ging het er niet aan toe tijdens de bespreking. Het werd een debat waarin al gauw de 'usual suspects' binnenslopen in termen als rechtszekerheid, impact, toekomst natuur en landbouw.

Glazen bol

Stijn De Roo, partijgenoot van Rombouts, somde in het begin van het debat nog eens alle bezorgdheden op die de partij na de hoorzitting had. "Ten eerste konden er mogelijk grote consequenties zijn voor het vergunningenbeleid. En dat was niet de opvatting van hoe we de parken hebben ingeschreven in het regeerakkoord. Ten tweede was er de bezorgdheid dat de parken verplichtingen of beperkende maatregelen buiten het parkgebied zouden kunnen opleggen. Ten derde: het risico dat het masterplan en het operationeel plan zouden kunnen worden gezien als beleidsmatig gewenste ontwikkelingen binnen de Codex Ruimtelijke Ordening. Ten vierde was de organisatie van inspraak voor de betrokkenen niet opgenomen in het ontwerp van decreet. En ten vijfde wil het ontwerp van decreet geen verplichtingen opleggen die verbonden zijn aan de erkenning, maar toch stond het woord ‘sancties’ er nog in.”

“Aan de hand van de amendering hebben we getracht om dit recht te zetten, in functie van de rechtszekerheid”, aldus De Roo. "We willen geen verdere juridische gevolgen voor onze vergunningverlening. Samen met de meerderheidspartijen hebben we de amendementen zo vormgegeven dat het decreet wordt dichtgetimmerd, om op die manier de rechtszekerheid maximaal te verhogen.”

De Roo concludeert dat vanwege die verduidelijkingen de cd&v-fractie het ontwerp van decreet goedkeurt. “Maar er leven wel nog verschillende bezorgdheden op het terrein over dit ontwerp van decreet”, aldus het parlementslid. “En we hebben geen glazen bol om de juridische effecten op de lange termijn volledig te kunnen inschatten.”

Onze duidelijkheid is een manier om te zorgen dat we weten wat de juridische gevolgen gaan zijn in de toekomst: namelijk geen enkele

Steven Coenegrachts (Open Vld) - Vlaams parlementslid

"Kan niet helderder"

Laat dat net een reden zijn voor Vlaams Belang om tegen te stemmen. "Voor onze partij houdt dit ontwerp van decreet ondanks de amendering nog steeds het risico in dat de master- en operationele parkplannen kunnen inbreken in bestaande vergunningen,” licht Vlaams Belangparlementslid Leo Pieters toe. “Alsook dat ze de rechtszekerheid voor burgers en bedrijven in en rond deze parkgebieden ernstig zouden kunnen aantasten”. Ook voor diens partijcollega Stefaan Sintobin is de rechtszekerheid een issue. “Zelfs jullie, de indieners van dit ontwerp van decreet, weten niet wat de juridische gevolgen zullen zijn van dit op het terrein. Net dit zorgt voor de bezorgdheid bij de landbouwers.”

“We hebben in dit ontwerp van decreet alles gedaan wat we konden om te verhinderen dat er ongewenste gevolgen zouden zijn”, reageert N-VA-fractieleider Wilfried Vandaele. “Artikel 8 kan niet duidelijker kan zijn, als u het mij vraagt. Dat artikel zegt dat het feit dat het een park is, geen verplichtingen of geen beperkende maatregelen genereert boven op de vigerende regelgeving voor de houders van zakelijke rechten binnen of buiten het park. Het kan eigenlijk niet helderder omschreven worden dan hoe we het hier hebben omschreven, en eigenlijk nog wat hebben aangescherpt in het amendement.”

Ook Steven Coenegrachts (Open Vld) meent op dezelfde lijn te zitten. “Vandaag ligt hier een tekst voor me waarmee ik op de bezorgdheden kan antwoorden en geruststelling kan bieden aan de mensen op het terrein. We geven enerzijds duidelijk het signaal van wat we willen bereiken in Vlaanderen op het vlak van verwevenheid van natuur in die Nationale Parken en Landschapsparken en anderzijds wat we vooral niet willen dat die erkenning met zich meebrengt. Wij kunnen als decreetgever niet duidelijker zijn dan in deze tekst en dat is een manier om te zorgen dat we wel weten wat de juridische gevolgen gaan zijn in de toekomst: namelijk geen enkele. Beter dan dit kunnen we het niet maken.”

Mijn tegenstem is een duidelijk signaal voor de mensen op het terrein: ga zelf aan de slag met de onzekerheden waar geen garanties op gegeven zijn

Tinne Rombouts (cd&v) - Vlaams parlementslid

Tegenstem als duidelijk signaal

Na nog de statements te horen van Groen en Vooruit, waarbij de laatste partij meedeelt zich te onthouden bij de stemming omdat ze niet stemt “voor een lege doos die van alles belooft, maar zo in elkaar zit dat ze precies dient om niks waar te maken”, liep de bespreking ten einde en nam Rombouts finaal het woord.

"Ik ondersteun met volle overtuiging de amendementen maar ik wil nog stilstaan bij twee bezorgdheden waar het decreetontwerp geen sluitende garantie op geeft”, aldus Rombouts. “Eén gaat over transparantie over de impact van parken. Bevoegd minister Demir heeft meermaals gecommuniceerd dat de parken geen impact hebben op ondernemers. Nochtans staat in het ontwerpdecreet expliciet dat de natuurkern in de toekomst 10.000 hectare moet zijn, en dat 75 procent daarvan van gebiedstype 3 of 4 zal moeten zijn. Tot op heden is die 75 procent niet de realiteit. Ik heb heel duidelijk gehoord van Vandaele dat er geen extra natuur bij komt. Met andere woorden, er zal natuur moeten worden omgeschakeld naar natuurreservaten en we weten allemaal dat natuurreservaten beperkingen met zich meebrengen.” Rombouts vraagt zich ook af waarom de plannen niet geflankeerd worden met financiële analyses en impactanalyses. “Dit is niet gegarandeerd in dit ontwerp van decreet.”

“Daarnaast verwachten we dat in het masterplan een visie wordt uitgeschreven op natuur, erfgoed, cultuur, toerisme en economie. Maar tegelijkertijd laat het ontwerp van decreet toe dat partners die een belangrijke stem zijn van de gesprekstafel zouden kunnen worden uitgesloten”, gaat Rombouts verder. “Zelfs niet alle gemeenten moeten de plannen goedkeuren. Zo kan één gemeente met de overheidsadministratie en terreinbeherende verenigingen een masterplan indienen, met een impact op vele andere gemeenten, eigenaars of mensen. Dat lijkt mij niet de visie die wij wensen.”

“Mijn tegenstem is een duidelijk signaal voor hen die met het ontwerp van decreet aan de slag gaan op het terrein”, rondt Rombouts af. "Men vraagt een aantal zekerheden en garanties maar ze zijn niet allemaal geboden. Het is een signaal naar de lokale partners om er zelf een invulling aan te geven. Eveneens is het een signaal naar de weg die is gelopen met dit initiatief en dit ontwerp van decreet. Deze is niet fraai en niet oké. Met een andere aanpak hadden veel problemen kunnen worden vermeden en had dit een mooi verhaal kunnen zijn."

Verder adviseert Rombouts aan de mensen op het terrein om op hun plannen een impactanalyse en financiële analyse te doen en alle partners op het platteland en de gemeenten te respecteren. “Ongetwijfeld zijn er goede redenen waarom men bezorgheden uit. Omarm die problemen en verplicht uzelf om ze op te lossen, in plaats van ze te negeren en ze weg te duwen. Alleen zo kunnen we komen tot een gedragen, geïntegreerd parkenverhaal met en voor iedereen.”

Wallonië en Brussel spreken steun uit voor Brabantse Wouden
Uitgelicht
Een week nadat de officiële kandidatuur voor de Vlaamse parken moest worden ingediend, hebben de Waalse en Brusselse ministers van Natuur de intentie uitgesproken om van de Br...
8 juni 2023 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek