header.home link

Minister Brouns hoort van FABulous farmers hoe natuur en landbouw elkaar kunnen versterken

Landbouw en natuur zijn niet in onderlinge concurrentie, maar kunnen elkaar net versterken. Dat blijkt uit de eerste resultaten van FABulous Farmers, een Interreg-project dat onderzoek doet naar "functionele agrobiodiversiteit". Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) zag in Laakdal met eigen ogen hoe een speciale bloemenstrook roofinsecten lokt die ingezet kunnen worden voor plaagbestrijding. Het Vlaamse consortium rond FABulous Farmers roept op tot meer steun voor functionele agrobiodiversiteit en een minder rigide wetgeving- en handhaving rondom bijvoorbeeld beheerovereenkomsten.

11 juli 2022  – Laatste update 11 juli 2022 16:01
Jo Brouns

Onderzoek van het Nederlandse Biobest wijst uit de inzet van gewasbeschermingsmiddelen voor sommige teelten met 90 procent teruggeschroefd kan worden door de overstap naar een natuurlijke plaag- en ziektebestrijding. Deze natuurlijke bestrijders kunnen met bloemenstroken naar het perceel gelokt worden, mits het juiste zaaimengsel gebruikt worden. “Insecten hebben zo hun voorkeur voor bloemen. Door de juiste samenstelling van vegetatie kunnen de gewenste insecten gelokt worden”, vertelt Felix Wäckers van Biobest.

Hij vertelde dit tijdens een informatiemiddag van het Interreg-project FABulous Farmers in Laakdal waar ook Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns aanwezig was. Het Europese project, waar Boerennatuur Vlaanderen, Hooibeekhoeve, Boerenbond, ILVO, de provincie Antwerpen, Biobest, HOGENT, en Landschapspark De Merode bij betrokken zijn, wil aantonen dat landbouw en natuur niet tegenover elkaar staan, maar elkaar juist kunnen versterken. De eerste resultaten van ‘functionele agrobiodiversiteit’ (FAB) zijn veelbelovend.

Felix Wäckers _biobest

Door de juiste samenstelling van vegetatie kunnen de gewenste insecten gelokt worden die ingezet kunnen worden voor plaagbestrijding

Felix Wäckers - Biobest

In het kader van het FABulous Farmers-project nemen landbouwers in de Merode en het Pajottenland diverse FAB-maatregelen. “In beide gebieden gaan meerdere landbouwers aan de slag met maatregelen zoals bloemenranden, bewust omgaan met bodembewerking, gewasrotatie, mengteelten of de inbreng van organisch materiaal”, stelt Bart Schoukens van Boerennatuur Vlaanderen. “Deze maatregelen hebben als doel de plaag- en ziektebestrijding en de bodem- en waterkwaliteit in de percelen te verbeteren en kunnen zodoende een belangrijk antwoord bieden op de milieu- en klimaatuitdagingen waar de sector vandaag voor staat.”

Naar aanleiding van het Vlaams openbaar onderzoek voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), diende het Vlaamse consortium van FABulous Farmers in maart al een beleidspaper in met daarin 10 concrete aanbevelingen. “Met deze aanbevelingen willen we drempels wegwerken zodat landbouwers makkelijker aan de slag kunnen met functionele agrobiodiversiteit op hun bedrijf”, klinkt het bij Boerenbond. In de ontmoeting met Brouns in Laakdal werd deze oproep nog een keer herhaald bij monde van voorzitter Lode Ceyssens en werd de beleidspaper ceremonieel overhandigd aan de minister.

De 10 aanbevelingen in een notendop:

  1. Stimuleer onafhankelijke bedrijfsadviesdiensten rond FAB zodat landbouwers objectieve kennis rond FAB kunnen verwerven op maat van hun bedrijf en gebied.

  2. Verbreed het systeem van waarnemingen en waarschuwingen zodat de aanwezigheid van natuurlijke vijanden nog meer meegenomen wordt in de bepaling van de schadedrempels.

  3. Bevorder de samenwerking en kennisdeling tussen landbouwers zodat landbouwers van elkaar kunnen leren en de effecten van FAB-maatregelen vergroten.

  4. Geef ruimte voor FAB in demoprojecten en operationele groepen zodat er ruimte is om gebiedsgericht te experimenteren met (nieuwe) FAB-maatregelen.

  5. Vereenvoudig de informatiebundeling via de verzamelaanvraag zodat administratieve drempels voor de toepassing van FAB verlaagd worden.

  6. Voorzie eenjarige en breed inzetbare agromilieumaatregelen voor FAB opdat landbouwers eenjarig kunnen experimenteren met FAB als opstap naar meer langdurige overeenkomsten.

  7. Waardeer de kennisontwikkeling, de positieve resultaten en risico’s op het terrein: voorzie meer flexibiliteit in de toepassing van de beheermaatregelen en hou in de vergoeding ervan rekening met de maatschappelijke baten en risico’s voor landbouwers.

  8. Stem de FAB-maatregel af op de teelt: laat maatwerk toe, zodat de baten van FAB verhogen.

  9. Zorg dat bredere wetgeving de FAB-maatregelen niet ondermijnt: pas de mest- en afvalwetgeving waar mogelijk aan, zodat zij de inbreng van organisch materiaal in de bodem niet in de weg staan.

  10. Onderzoek de toepassing van en interacties tussen FAB-maatregelen zodat ze een optimaal resultaat opleveren.

Landbouwer Ronny De Peuter (in het midden) paste FAB maatregelen toe bij zijn perceel in Laakdal

Meer nuttige insecten met speciaal zaaimengsel

De informatie-sessie in Laakdal was gekoppeld aan een bezoek het landbouwbedrijf van Ronny De Peuter die een FAB-maatregel toepaste in de vorm van een bloemenstrook. Daar bleek dat de inzet van een speciaal kruidenmengsel de hoeveelheid nuttige insecten inderdaad kan vergroten. Zo is er onder andere een populatie van de dansvlieg aanwezig. "Dit toont aan dat landbouw en natuur zeker hand in hand gaan", vindt minister Brouns. "De Vlaamse landbouw staat op een kantelpunt. Meer dan ooit is er het besef dat we onze sector robuuster moeten maken. Het toepassen van functionele agrobiodiversiteit ondersteunt productieve landbouw én is goed voor natuur- en landschapsbeheer."

Volgens landbouwer De Peuter draagt de bloemenrand bij aan een positief imago van de boeren en kan het ook toeristen trekken. Dit is één van de reden waarom hij is ingestapt in het project. “Ik hoop natuurlijk ook dat de bloemenrand er voor zal zorgen dat ik minder gewasbeschermingsmiddelen tegen schadelijke plaaginsecten zal moeten gebruiken. Dat is niet enkel beter voor het milieu, maar bespaart mij ook een grote kost.” Volgend jaar plant de boer een volgende ronde aardappelteelt en gaat hij mogelijk minder gewasbeschermingsmiddelen inzetten.

De Peuter gaf aan dat ook de financiële vergoeding een belangrijke drijfveer is voor deelname. Deze vergoeding kan er volgens de betrokkenen aan bijdragen dat een aantal drempels voor het toepassen van FAB-maatregelen weggenomen wordt. “Drempels voor de toepassing van FAB-maatregelen zijn voornamelijk een gebrek aan kennis over de baten, de vrees voor extra risico’s en extra kosten die eraan verbonden zijn”, aldus Katrien Geudens van Hooibeekhoeve.

Bloemenstrook ook trekpleister voor regionaal toerisme

Een aantal FAB-maatregelen, zoals het gebruik van groenbedekkers, zijn volgens haar al goed ingeburgerd bij de landbouwers. Voor andere maatregelen zoals vruchtwisseling en het aanleggen van bloemenranden ziet het consortium nog potentieel voor uitbreiding. “Om de drempels weg te werken, leggen we met deze beleidspaper de nadruk op het stimuleren van onder andere onafhankelijke bedrijfsadvisering rond FAB en kennisdeling tussen landbouwers. Verder benadrukken we de noodzaak voor flexibelere beheermaatregels.”

Flexibiliteit noodzakelijk

Bart Schoukens, van Boerennatuur, valt haar bij:  “Op dit ogenblik is het vaak zo dat de complexiteit en ook tegenstrijdigheid van de verschillende regelgevingen de toepassing van FAB-maatregelen bemoeilijken.” De organisatie zet onder andere vraagtekens bij de rigide zaai- en maaischema’s van beheersovereenkomsten en het BO-kruidenmengsel voor bloemenranden. Dit mengsel is bij wet vastgelegd, maar de nadruk op vlinderachtige bloemen trekt in de praktijk vooral bijen en andere bestuivers aan, vertelt Wäckers van Bioselect. “En als je aan plaagbestrijding wil doen, zijn deze insecten niet nodig.”

Bart Schoukens_Boeren Natuur

De complexiteit en tegenstrijdigheid van de verschillende regelgevingen bemoeilijken op dit moment vaak de toepassing van FAB-maatregelen

Bart Schoukens - Boerennatuur

Ook pleit het consortium rond FABulous farmers voor de mogelijkheid van het gemeenschappelijk aanvragen van beheerovereenkomsten. “Dat zou de efficiëntie kunnen verbeteren. Niet alleen van de effecten van de maatregelen zouden geoptimaliseerd kunnen worden, maar samenwerking zou ook op praktisch gebied voordelen met zich meebrengen. Denk aan de gemeenschappelijk groepsaankoop van mengsels of de gemeenschappelijk landbewerking. Alle stroken tegelijkertijd zaaien is veel efficiënter dan iedere boer voor zich”, klinkt het bij Boerennatuur.  

Specifiek statuut voor natuur in agrarisch gebied

Naast deze uitdagingen ziet Boerenbondvoorzitter Lode Ceyssens nog andere knelpunten die een rem zijn voor het integreren van meer biodiversiteitsmaatregelen in landbouwgebied. “Onze vraag tot een specifiek statuut voor natuur in agrarisch gebied is ook hierbij zeer relevant. Wil de overheid dat landbouwers meer investeren in biodiversiteit, zoals de FAB-maatregelen, is het noodzakelijk om dringend werk te maken van een statuut voor natuur in het agrarisch gebied. Hoe kan een landbouwer anders zonder zorgen werk maken van meer en kwalitatievere natuur op zijn landbouwpercelen, als niemand hem kan vertellen welke gevolgen dit op zijn bedrijfsvoering zal hebben?”

Naar een FABuleuze toekomst voor de landbouw in Vlaanderen?
Uitgelicht
Met een tienpuntenplan pleiten verschillende landbouworganisaties voor meer aandacht voor Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) in het GLB.
17 maart 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek