header.home link

MAP6 blijft van kracht, maar zonder derogatie en met gewijzigde gebiedstypes

9 februari 2023

De onderhandelingen over het zevende mestactieplan (MAP) zijn nog in volle gang, maar op 16 februari gaat het nieuwe bemestingsseizoen van start. "Zonder aanpassingen aan de wetgeving blijft het huidig mestdecreet van kracht”, zegt Leen Van den Berghe, woordvoerder van VLM. “Landbouwers moeten wel rekening houden met de wijziging van de gebiedstypes en met het ontbreken van derogatie.”

Lees meer over:

Gezien de nakende start van het bemestingsseizoen zet VLM nog eens alle kernpunten van het huidige mestbeleid op een rijtje. Eerst en vooral moet er oordeelkundig bemest worden volgens de 4 J’s: de juiste mestsoort, de juiste dosis, op het juiste tijdstip en met de juiste bemestingstechniek. “Als dat gebeurt, dan gaan de meststoffen maximaal naar de plantengroei en is er zo min mogelijk uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater”, klinkt het. “Dat komt de waterkwaliteit ten goede.”

Uitgelicht

Mestbank heeft nieuwe indeling gebiedstypes klaar

nieuws
13 december 2022 Lees meer

Nieuwe indeling gebiedstypes

Een ander belangrijk aandachtspunt dit jaar is de aangepaste kaart met gebiedstypes. In het mestdecreet is bepaal dat de afstroomzones in Vlaanderen ingedeeld worden in vier gebiedstypes op basis van de waterkwaliteit in de afstroomzone. Elke twee jaar komt er een evaluatie van die indeling. In december communiceerde VLM al dat er vanaf 2023 een nieuwe indeling komt van de afstroomzones in de vier gebiedstypes. Die nieuwe indeling werd op 3 februari principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering.

VLM laat weten dat het areaal in gebiedstype 0, de gebieden met een goede waterkwaliteit, helaas afneemt met vijf procent ten opzichte van de start van MAP6. “Positief is dat het areaal in de gebiedstypes 2 en 3, dat zijn de gebieden met de slechtste waterkwaliteit, met 5 procent daalt ten opzichte van de start van MAP6 in 2019”, luidt het. Hoewel er nu minder landbouwers zijn met percelen in de gebiedstypes 2 en 3, wijst VLM erop dat een aantal landbouwers die voor het eerst percelen hebben in de gebiedstypes 2 en/of 3. Zij moeten voor het eerst gebiedsgerichte maatregelen toepassen.

Kaart gebiedstypes Mestbank

Wie gebiedsgerichte maatregelen moet toepassen, moet rekening houden met strengere bemestingsnormen, de verplichting om vanggewassen in te zaaien en verscherpte bemestingsrechten. Daarnaast gelden er specifieke regels voor het vervoer van mest:

  • Als landbouwers met percelen in gebiedstype 2 of 3 vloeibare dierlijke mest ontvangen via een burenregeling, moet wie de mest vervoert altijd een AGR-GPS-app gebruiken. Ook als de mest bijvoorbeeld naar de mestopslag gaat. Dus niet alleen voor het vervoer naar de percelen in gebiedstype 2 of 3.

  • Jaarlijks moet vanaf 1 augustus elk vervoer van vloeibare dierlijke mest naar een perceel in gebiedstype 2 of gebiedstype 3 gebeuren door een erkende mestvoerder. Die verplichting geldt niet als het gaat om een perceel grasland of om een blijvende teelt.

“Landbouwers vinden op het Mestbankloket terug in welke gebiedstypes hun percelen liggen”, laat VLM weten.

Op maat bemesten

Er wordt ook geadviseerd om oordeelkundig te bemesten. “Wees zuinig met het toedienen van mest en bemest op maat, op basis van een perceelsspecifiek bemestingsadvies”, klinkt het. Volgens VLM is dat nodig omdat de meest recente cijfers aantonen dat de waterkwaliteit niet goed is. “De nitraatstikstofresiduwaarden van bodemanalyses in het najaar van 2022 liggen een stuk hoger dan die in het najaar van 2021. Dat zal zich vertalen in een achteruitgang van de waterkwaliteit dit winterjaar. Momenteel is al op 22 procent van de MAP-meetpunten de drempelwaarde van 50 mg nitraat per liter overschreden. Dat is evenveel als in het hele winterjaar 2021-2022”, klinkt het waarschuwend.

Geen derogatie

Een andere grote aanpassing voor het komend bemestingsseizoen is het ontbreken van de derogatie. De bestaande derogatie voor Vlaanderen liep af op 31 december 2022. Volgens VLM heeft minister Demir uitdrukkelijk gepleit voor een nieuwe derogatie bij de Europese Commissie. “Maar die liet weten zeer bezorgd te zijn over de waterkwaliteit in het landbouwgebied en Vlaanderen. Om die reden kan ze een derogatie in de huidige situatie niet ondersteunen. De Vlaamse overheid neemt aan dat er dus geen derogatie zal zijn in 2023”, luidt het.

VLM roept landbouwers dan ook op om zich te houden aan de maximale bemestingsnormen van 170 kilo nitraat per hectare uit dierlijke mest. “Mest die niet kan worden gebruikt als meststof op landbouwgrond, moet in de opslag blijven of moet worden verwerkt.”

Twee grootvee-eenheden per hectare

Er is ook nog een specifiek punt waar VLM de aandacht wil op vestigen. “Percelen waar de norm van twee grootvee-eenheden per hectare op jaarbasis van toepassing is, mogen niet worden bemest. Er is alleen begrazing door maximaal twee grootvee-eenheden per hectare toegestaan.” Omdat sommige landbouwers onvoldoende beseffen dat ze percelen hebben waarop die norm van toepassing is, herinnert VLM eraan dat ze dit bekijken in hun persoonlijke overzicht op het Mestbankloket.

Bron: VLM

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek