header.home link

Groen twijfelt aan emissievrijstelling voor biokippen

11 juli 2017
In de biologische pluimveehouderij zijn er de voorbije maanden een aantal bouwprojecten opgestart die buurtbewoners alarmeerden uit vrees voor hinder. Een uitbreiding van een bestaand leghennenbedrijf dat 150.000 kippen in verrijkte kooien houdt met een biostal voor 9.000 dieren wekte ook de aandacht van Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. “De 9.000 biokippen zouden evenveel ammoniak produceren als 75.000 kippen in verrijkte kooien”, schrijft ze in haar vraag aan minister Schauvliege. Omdat er van kleinschaligheid geen sprake is in het voorbeeld dat ze geeft, uit Meuleman haar twijfels bij de vrijstelling die biologische pluimveehouders normaliter genieten van de verplichting om emissiearm te bouwen.
Lees meer over:

In de biologische pluimveehouderij zijn er de voorbije maanden een aantal bouwprojecten opgestart die buurtbewoners alarmeerden uit vrees voor hinder. Een uitbreiding van een bestaand leghennenbedrijf dat 150.000 kippen in verrijkte kooien houdt met een biostal voor 9.000 dieren wekte ook de aandacht van Groen-parlementslid Elisabeth Meuleman. “De 9.000 biokippen zouden evenveel ammoniak produceren als 75.000 kippen in verrijkte kooien”, schrijft ze in haar vraag aan minister Schauvliege. Omdat er van kleinschaligheid geen sprake is in het voorbeeld dat ze geeft, uit Meuleman haar twijfels bij de vrijstelling die biologische pluimveehouders normaliter genieten van de verplichting om emissiearm te bouwen.

Op dit moment is de biologische pluimveehouderij vrijgesteld van verplichte wettelijke maatregelen voor emissiereductie van ammoniak en fijn stof. “Deze vrijstelling heeft te maken met de kleinschaligheid van de sector waardoor enerzijds de totale emissie van bedrijven lager is en anderzijds investeringen in emissiereductie minder rendabel zijn”, legt Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman (Groen) uit. “Toch neemt de biologische sector zijn verantwoordelijkheid door te zoeken naar een oplossing voor de reductie van fijn stof en ammoniak want de uitstoot is bij biologisch gehouden pluimvee hoger.”

Om haar vraag aan minister Schauvliege te stofferen, haalt Meuleman er het MER-screeningsrapport bij dat deel uitmaakte van de vergunningsaanvraag voor een biokippenstal van 9.000 dieren op een bestaand leghennenbedrijf met 150.000 kippen in verrijkte kooien. “Het rapport leert dat kippen met vrije uitloop veel meer fijn stof produceren dan kippen in verrijkte kooien, in grote lijnen ligt dit 15 tot 20 keer hoger. Op die manier zouden de voorziene 9.000 extra kippen met vrije uitloop dubbel zoveel fijn stof uitstoten als de bestaande pluimveestapel van 150.000 kippen in verrijkte kooien. Ook zouden ze evenveel ammoniak produceren als 75.000 kippen in verrijkte kooien.”

Het Groen-parlementslid citeert die cijfers om haar punt te maken dat het niet langer te verantwoorden is dat biostallen ‘zonder meer’ vrijgesteld zijn van de verplichting om ammoniakemissiearm te bouwen. Ze verwijst naar Nederlands onderzoek omtrent de milieubelasting en de gezondheidsrisico’s voor omwonenden van pluimveestallen en voegt er aan toe: “Voor de biosector is het van belang om zijn imago op dit vlak schoon te houden.” En tot slot merkt ze op dat vandaag nog investeringssteun gegeven wordt voor het bouwen van niet-emissiearme stallen voor biologisch pluimvee.

Vlaams landbouwminister legt uit dat de ammoniakemissie van biologische pluimveestallen hoger is vanwege de bewegingsvrijheid die biokippen genieten en die resulteert in een groter met mest besmeurd oppervlak. “Om die reden is de grenswaarde voor ammoniakemissie in biostallen op dit ogenblik niet haalbaar en zijn biologische pluimveehouders vrijgesteld van de verplichting om ammoniakemissiearm te bouwen. Dat wil echter niet zeggen dat er geen reducerende maatregelen kunnen worden opgelegd door de vergunningverlener in functie van de lokale noden.” De minister belooft overleg met de biosector over haalbare technieken om de emissies van ammoniak en fijn stof te reduceren. Volgens BioForum is de sector zeker bereid om haalbare maatregelen te nemen, maar de organisatie wil eerst het geciteerde MER-rapport inkijken alvorens ten gronde te reageren.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek