header.home link

GLB-steun voortaan voorbehouden voor actieve landbouwers

Vanaf 2023 zullen in Vlaanderen voor de belangrijkste GLB-maatregelen enkel nog actieve landbouwers GLB-steun kunnen krijgen. Dat is één van de grote nieuwe principes in het Vlaams strategisch plan dat begin deze maand werd goedgekeurd door Europa. Vlaanderen is meteen ook één van de weinige lidstaten die zo’n ambitieuze invulling geeft aan de definitie van actieve landbouwers voor het verdelen van de middelen uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Maar wat zijn nu actieve landbouwers?

16 december 2022  – Laatste update 16 december 2022 11:10
Lees meer over:
tarwegraanlandbouwerhanden-1280

Er zijn vier voorwaarden naar voor geschoven die bepalen of een landbouwer een actieve landbouwer is of niet. Aan alle vier de voorwaarden moet voldaan zijn om steun te ontvangen.

  1. Een actieve landbouwer moet over een Belgisch BTW-nummer beschikken. Dat mag niet zomaar een BTW-nummer zijn, het moet gekoppeld zijn aan een NACEBEL-code die betrekking heeft op een landbouwactiviteit. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het telen van landbouwproducten, het houden van dieren voor landbouwdoeleinden of het onderhoud van landbouwareaal. Deze NACEBEL-code hoeft niet de hoofdactiviteit te zijn, maar ze dient wel overeen te komen met de werkelijkheid.

  2. Een actieve landbouwer moet over een standaardverdiencapaciteit van minstens €7.500 euro beschikken. Deze standaardverdiencapaciteit is een inschatting van het potentieel factorinkomen van de landbouwer. Dat is het inkomen van het bedrijf om grond, arbeid en kapitaal mee te vergoeden en mag niet verward worden met het netto bedrijfsinkomen of het arbeidsinkomen. De berekening van die standaardverdiencapaciteit gebeurt in eerste instantie automatisch, maar bedrijven kunnen die ook via eigen bedrijfsgegevens laten vaststellen. Er is een uitzondering voorzien voor biologische bedrijven en starters. Voor hen ligt de standaardverdiencapaciteit op 3.000 euro.

  3. De BTW-verkoopshandelingen uit landbouwactiviteiten bedragen voor een actieve landbouwer minstens een derde van de verkoopshandelingen van alle economische activiteiten van de onderneming. Wie valt onder de BTW-landbouwforfait wordt van deze voorwaarde vrijgesteld. Ook voor landbouwers waarvan de btw-verkoopshandelingen niet gekend zijn omdat ze recent gestart zijn, is er in een uitzondering voorzien.

  4. Actieve landbouwers zijn geen overheidsinstellingen, erkende terreinbeherende natuurverenigingen, universiteiten of hogescholen.

Het Departement Landbouw en Visserij wijst erop dat een identificatie bij zijn diensten als landbouwer niet volstaat, maar dat ook aan de opgesomde voorwaarden dient voldaan te zijn. Het departement gebruikt, om deze voorwaarden te controleren, zoveel mogelijk de beschikbare data. De status van een bedrijf wordt bij de start van elke campagne bepaald en kan geraadpleegd worden via het e-loket van het Departement Landbouw en Visserij.

Vlaams minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v) liet in een eerder gesprek met VILT al verstaan dat hij zeer fier is op het feit dat Vlaanderen erin geslaagd is om een definitie voor actieve landbouwer te formuleren die ook door de Europese Commissie erkend is. “Als de GLB-middelen steeds beperkter worden, is het belangrijk om die middelen gericht in te zetten. Dat betekent dat enkel wie voor een belangrijk deel van zijn inkomen afhankelijk is van de landbouwactiviteit, nog GLB-steun zal krijgen. Met deze focus, willen we de steun en productiemiddelen volop inzetten voor onze jonge en actieve landbouwers. Hiermee vormen we een voorbeeld in heel Europa”, stelt de minister.

Door de steun te richten op actieve landbouwers zullen bedrijven waarbij alle zaakvoerders een rustpensioen ontvangen, de zogenaamde pensioenboeren, in de toekomst ook uit de boot vallen. “In de loop van de programmaperiode zullen ook pensioenboeren moeten kiezen: willen ze een rustpensioen ontvangen of verkiezen ze GLB-steun”, aldus Brouns. Een combinatie van beiden zal niet meer kunnen. De minister verwacht dat dit tegen 2025 realiseerbaar is.

Bron: Eigen berichtgeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek