header.home link

Europees Parlement vraagt ‘verbeterd begrotingsakkoord’

27 juli 2020
Vorige week klopten de 27 Europese staats- en regeringsleiders de meerjarenbegroting 2021 – 2027 af na vier dagen onderhandelen. Dat voorstel werd overgemaakt aan het Europees Parlement. “Het akkoord over coronaherstelfonds is een historische stap”, kinkt het daar. “Maar lange termijn-prioriteiten zoals de Green Deal en de digitale agenda staan op het spel. Het Europees begrotingsakkoord moet verbeterd worden om onze goedkeuring te krijgen.”

Vorige week klopten de 27 Europese staats- en regeringsleiders de meerjarenbegroting 2021 – 2027 af na vier dagen onderhandelen. Dat voorstel werd overgemaakt aan het Europees Parlement. “Het akkoord over coronaherstelfonds is een historische stap”, kinkt het daar. “Maar lange termijn-prioriteiten zoals de Green Deal en de digitale agenda staan op het spel. Het Europees begrotingsakkoord moet verbeterd worden om onze goedkeuring te krijgen.”

In een resolutie over de uitkomst van de buitengewone Europese Raad van 17-21 juli 2020 die vorige donderdag is aangenomen met 465 stemmen voor, 150 stemmen tegen en 67 onthoudingen, herdenken de Europese parlementsleden de slachtoffers van het coronavirus en brengen ze hulde aan iedereen die de pandemie heeft helpen bestrijden. “De mensen in de EU hebben een collectieve plicht tot solidariteit”, klinkt het duidelijk.

In de tekst, die dient als mandaat voor de komende onderhandelingen over de nieuwe Europese meerjarenbegroting (meerjarig financieel kader, MFK) en het herstel van de EU, verwelkomt het Parlement het akkoord van de Europese leiders over het oprichten van een coronaherstelfonds, zoals het Parlement in mei had voorgesteld, en noemt het een ‘historische stap voor de EU’.

“We betreuren echter de enorme bezuinigingen op de subsidiecomponenten en dringen erop aan om op democratische wijze betrokken te worden bij het herstelinstrument”, klinkt het. “Wat de EU-meerjarenbegroting betreft, keuren wij de bezuinigingen op toekomstgerichte programma's af en zijn we van mening dat deze de fundamenten van een duurzaam en veerkrachtig herstel zullen ondermijnen.”

De belangrijkste Europese programma's voor klimaatbescherming, digitale transitie, gezondheid, jeugd, cultuur, onderzoek of grensbeheer lopen volgens het Europees parlement het risico abrupt aanzienlijk minder financiering van te ontvangen van 2020 tot 2021. “Bovendien vrezen we dat de EU-begroting als geheel vanaf 2024 onder het niveau van 2020 zal liggen, waardoor de verplichtingen en prioriteiten van de EU in gevaar komen."

Het Parlement aanvaardt het politieke akkoord van de Europese Raad over het MFK 2021-2027 dus niet in de huidige vorm en weigert naar eigen zeggen voor voldongen feiten te worden geplaatst. “De leden van het Europees Parlement zijn bereid hun goedkeuring van het MFK op te schorten tot er een bevredigend akkoord is bereikt in de komende onderhandelingen tussen het Parlement en de Raad, bij voorkeur uiterlijk eind oktober teneinde een vlotte start van de EU-programma's vanaf 2021 te verzekeren”, klinkt het.

In het geval dat een nieuw MFK niet tijdig zou worden vastgesteld, herinneren de leden van het Europees Parlement eraan dat artikel 312, lid 4, van het VWEU voorziet in een tijdelijke verlenging van het plafond van het laatste jaar van het huidige MFK (2020), en dat dit volledig verenigbaar zou zijn met het herstelplan en de vaststelling van de nieuwe MFK-programma's.

“Het Parlement betreurt ten zeerste dat de Europese Raad de inspanningen van de Commissie en het Parlement om de rechtsstaat, de grondrechten en de democratie in het kader van het MFK en het herstelplan te handhaven, aanzienlijk heeft verzwakt en herhaalt dat het Europees Parlement medewetgever is over de verordening over de Rechtsstaat”, klinkt het.

Het Europees parlement eist dat uiterlijk eind 2024 een juridisch bindende tussentijdse herziening van het MFK in werking treedt. “De herziening moet de plafonds voor de periode 2025-2027, de invoering van extra eigen middelen en de tenuitvoerlegging van de klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen omvatten”, besluiten de parlementsleden.

Meer weten? Hier en hier vind je meer informatie.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek