header.home link

Europa als wegbereider voor een circulaire economie

6 maart 2019
Eind 2015 lanceerde Europa een actieplan met 54 maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie. Nu al die maatregelen voltrokken of in uitvoering zijn, rapporteert de Europese Commissie over de resultaten. Ook worden de resterende uitdagingen geschetst om de weg vrij te maken voor een klimaatneutrale en circulaire economie waarin natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen zo min mogelijk onder druk staan. Bij die openstaande uitdagingen worden ‘meststoffen’ genoemd. De landbouwsector zit al even te wachten op een doorbraak in de Europese zienswijze. Verwerking van dierlijke mest levert reeds eindproducten op die nauwelijks nog te onderscheiden zijn van kunstmest. Toch blijft de wetgever dierlijke mest eerder als een afvalproduct beschouwen dan als grondstof voor kunstmest of bodemverbeteraars.
Lees meer over:

Eind 2015 lanceerde Europa een actieplan met 54 maatregelen ter ondersteuning van de circulaire economie. Nu al die maatregelen voltrokken of in uitvoering zijn, rapporteert de Europese Commissie over de resultaten. Ook worden de resterende uitdagingen geschetst om de weg vrij te maken voor een klimaatneutrale en circulaire economie waarin natuurlijke hulpbronnen en ecosystemen zo min mogelijk onder druk staan. Bij die openstaande uitdagingen worden ‘meststoffen’ genoemd. De landbouwsector zit al even te wachten op een doorbraak in de Europese zienswijze. Verwerking van dierlijke mest levert reeds eindproducten op die nauwelijks nog te onderscheiden zijn van kunstmest. Toch blijft de wetgever dierlijke mest eerder als een afvalproduct beschouwen dan als grondstof voor kunstmest of bodemverbeteraars.

Het verslag over de circulaire economie wordt besproken tijdens de jaarlijkse stakeholdersconferentie die momenteel in Brussel plaatsvindt. EU-commissaris Frans Timmermans, bevoegd voor duurzame ontwikkeling, zei: “Uit het verslag blijkt dat Europa als wegbereider de route voor de rest van de wereld aangeeft. Tegelijkertijd moet er nog veel worden gedaan om te waarborgen dat wij onze welvaart binnen de grenzen van onze planeet vergroten en de cirkel rond maken, zodat er geen kostbare hulpbronnen wordt verspild.” Zijn collega-commissaris bevoegd voor banen en economische groei, Jyrki Katainen, noemt Europa “de beste plaats om een milieuvriendelijke industrie te ontwikkelen”.

Drie jaar na de goedkeuring ervan kan het actieplan voor de circulaire economie als volledig voltooid worden beschouwd. Alle 54 maatregelen van het plan zijn nu getroffen of zijn in uitvoering. Bovendien is in de zomer van 2018 een herzien wetgevingskader inzake afval van kracht geworden. Goede en efficiënte systemen voor afvalbeheer vormen een hoeksteen van de circulaire economie. Het nieuwe beleidskader omvat onder meer ambitieuze recyclingpercentages, een duidelijke wettelijke status van gerecycleerde materialen en aangescherpte maatregelen voor afvalpreventie en afvalbeheer, met inbegrip van afval op zee, voedselverspilling en producten die kritieke grondstoffen bevatten.

De inspanningen rond het terugdringen van voedselverliezen passen in de plannen voor een circulaire economie. Ze kaderen ook in de duurzame ontwikkelingsdoelstelling van de Verenigde Naties rond duurzame consumptie- en productiepatronen. Momenteel werkt de Commissie aan een geharmoniseerd meetinstrument om de verliezen in de verschillende schakels van de voedselketen correct te kunnen becijferen. In april vorig jaar werden EU-richtlijnen gepubliceerd voor het gebruik van voedselresten als diervoeder. Ook schenkingen van voedseloverschotten aan organisaties die armoede bestrijden, is belangrijk in de strijd tegen voedselverliezen.

Er zijn dus al flinke stappen gezet, maar de Europese Commissie weet dat het nog beter kan. Het gebruik van meststoffen in de landbouw staat tussen de uitdagingen voor de toekomst. De productie van kunstmest vergt veel energie in het geval van stikstof, of is niet onuitputtelijk wat de delfstoffen fosfor en kalium betreft. Het wringt dan ook dat veehouders die krap zitten in grond dierlijke mest moeten afvoeren en tezelfdertijd kunstmest moeten aankopen om de gewassen van nutriënten te kunnen voorzien. De wetgever laat niet toe om de volledige behoefte van gewassen met dierlijke mest in te vullen, zelfs niet met de eindproducten van mestverwerking die de eigenschappen van kunstmest steeds dichter benaderen. Begin dit jaar maakte Danone bekend dat het via een project samen met het Vlaams Coördinatiecentrum Mestverwerking (VCM) slaagde in de productie van sterk met kunstmest vergelijkbaar ammoniumnitraat uit rundermest.

Beeld: Danone

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek