header.home link

Breedgedragen convenant moet landbouw veiliger maken

Omdat de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector voor verbetering vatbaar is, maakte een brede schare stakeholders afspraken die het aantal ongevallen in de sector moet doen verminderen en ook het welzijn van iedereen die actief is in de land- en tuinbouw verbetert. Het convenant omvat een preventieplan en biedt een structuur die alle actoren – werkgevers, werknemers, overheid en experten – samenbrengt met het oog op concrete initiatieven. Federaal minister van Werk Kris Peeters toonde zich opgetogen over de gemaakte afspraken en spoort iedereen aan om samen werk te maken van de strijd tegen arbeidsongevallen.
26 oktober 2015  – Laatste update 4 april 2020 15:24
Lees meer over:

Omdat de arbeidsveiligheid in de land- en tuinbouwsector voor verbetering vatbaar is, maakte een brede schare stakeholders afspraken die het aantal ongevallen in de sector moet doen verminderen en ook het welzijn van iedereen die actief is in de land- en tuinbouw verbetert. Het convenant omvat een preventieplan en biedt een structuur die alle actoren – werkgevers, werknemers, overheid en experten – samenbrengt met het oog op concrete initiatieven. Federaal minister van Werk Kris Peeters toonde zich opgetogen over de gemaakte afspraken en spoort iedereen aan om samen werk te maken van de strijd tegen arbeidsongevallen.

Vorig jaar vielen er in de Vlaamse land- en tuinbouw zes dodelijke slachtoffers, terwijl dat er in 2011 nog 22 waren. Ook de nationale cijfers vertonen een dalende tendens, maar die dodelijke slachtoffers zijn slechts het topje van de ijsberg: een veelvoud daarvan raakt zwaar of licht gewond. De laatste jaren werden verschillende initiatieven opgestart - denk maar aan PreventAgri van het onderzoeksinstituut ILVO - maar met de ondertekening van een convenant door een brede schare stakeholders moet het arbeidsveiligheidsvraagstuk nu op een structurelere manier aangepakt worden. 

Wie zette zijn handtekening onder het document? Federaal minister van Werk Kris Peeters, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (WASO), de werkgeversvertegenwoordigers (Boerenbond, AVBS, BFG en FWH-FWA), de werknemersvertegenwoordigers (ACV CCVD, ABVV en ACLVB), Prevent Agri Wallonië en het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO). Het convenant moet alle betrokkenen op een structurele manier samenbrengen met het oog op concrete initiatieven, zo klinkt de ambitie.

Concreet betekent dat dat er een Begeleidingscomité zal opgericht worden dat alle organisaties die actief zijn rond arbeidsveiligheid samenbrengt en fungeert als klankbordgroep voor nieuwe initiatieven. In de schoot van het comité moeten al die initiatieven op elkaar worden afgestemd, waardoor een “gecoördineerde” aanpak ontstaat. Het comité zal ook jaarlijks het actieplan dat de land- en tuinbouwsector uitwerkt evalueren. Iedereen die het convenant ondertekend heeft krijgt ook automatisch een zitje in het comité.

Om de aanpak te stroomlijnen zijn vier actiedomeinen naar voor geschoven. In de eerste plaats gaat het over het opstellen van een actieplan over meerdere jaren en het ter beschikking stellen van modellen en type-fiches voor bijvoorbeeld vaak gebruikte machines. Ten tweede gaat het over de ontwikkeling van een screeningsmethode om de veiligheids- en welzijnsrisico’s te monitoren. Daarnaast moet er ook worden ingezet op opleidingen, vormingen, demo’s en moet er een sensibiliseringsplan uitgewerkt worden om de veiligheid en gezondheid op het werk onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, brochures, beurzen, studiedagen, enz.

Chris Botterman, die voor Boerenbond de werkgevers vertegenwoordigt, sprak van een “historisch moment” en loofde het collectieve verantwoordelijkheidsgevoel om samen de schouders te zetten onder de ambitie om de arbeidsveiligheid te verbeteren. Pierre-Paul Maeter, voorzitter van het directiecomité van de FOD WASO was dan weer lovend over de snelheid waarmee het convenant is gerealiseerd. Hij noemt het document “een mooi voorbeeld van het Belgisch sociaal overleg”.

Minister van Werk Kris Peeters tenslotte linkt arbeidsveiligheid aan ‘werkbaar werk’, een concept dat binnen het sociaal overleg “één van de topprioriteiten” van het najaar is. Hij noemt arbeidsveiligheid één van de basisvoorwaarden voor werkbaar werk en benadrukt de risico’s die verbonden zijn aan de arbeid binnen de land- en tuinbouwsector. “Tussen 2011 en 2014 is het aantal ongevallen met 20 procent gedaald”, aldus Peeters, “wat hoopvol is”. Maar de minister beseft dat het nog beter moet en feliciteerde dan ook alle betrokkenen om hun samenwerkings- en actiebereidheid. “Hoe groter een uitdaging is, hoe groter de noodzaak om dat samen aan te pakken”, zo sprak Peeters. “We mogen niet op onze lauweren rusten, we moeten ervoor zorgen dat het aantal ongevallen verder daalt.”

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek