header.home link

Afname wintergranen wordt gecompenseerd door stijging maïs

30 oktober 2020

Statbel heeft de voorlopige landbouwresultaten voor 2020 gepubliceerd. De cijfers tekenen enkele  verschuivingen op in de arealen van wintergranen, korrel- en voedermaïs en aardappelen.

Lees meer over:

Volgens de voorlopige landbouwstatistieken voor 2020 daalden de arealen wintertarwe en wintergerst in 2020 met respectievelijk 6,2 en 8,8 procent na een sterke stijging in 2019. Daarentegen steeg de oppervlakte zomergranen (+977 ha zomertarwe en +1.183 ha zomergerst). De daling van de granen werd gecompenseerd door een stijging van korrel- en voedermaïs. De totale oppervlakte van deze gewassen steeg met ongeveer 10.300 hectare (na een daling van bijna 9.000 ha in 2019).

0

daling areaal wintertarwe

0

daling areaal wintergerst

De daling van het suikerbietenareaal zette zich in 2020 door met 1,2 procent. Dit is te wijten aan de afname in Wallonië. De oppervlakte in Vlaanderen is stabiel gebleven.

De totale oppervlakte aardappelen in België bleef op het niveau van 2019 (-0,5%) maar tussen de gewesten was er wel een verschuiving. De totale oppervlakte in Vlaanderen daalde met 2,6 procent terwijl ze in Wallonië met 2,2 procent steeg. Er was eveneens een verschuiving waar te nemen van de oppervlakte vroege aardappelen naar bewaaraardappelen.

De Belgische rundveestapel was in mei 2020 verder gedaald met 0,8 procent. De daling was toe te schrijven aan de afname in Wallonië (-20.498 dieren) terwijl het aantal runderen in Vlaanderen lichtjes gestegen is met 2.236 dieren. Het zijn vooral de dieren van 2 jaar en ouder die afnamen. Binnen deze leeftijdsklasse was er een daling van het aantal dieren bestemd voor de vleesproductie, terwijl het aantal melkkoeien gestegen was.

De varkensstapel was in 2020 licht gestegen met 0,3 procent of 19.239 dieren. Het aantal biggen van minder dan 20 kilogram is gestegen met 2,3 procent (+37.177 dieren) terwijl de mestvarkens met 0,4 procent of 18.322 dieren gedaald zijn. De fokvarkens bleven onveranderd ten opzichte van 2019.

0

0.8 procent daling rundveestapel

0

0.3 procent stijging varkensstapel

Het aantal bedrijven is met 1,8 procent gestegen ten opzichte van 2019. De stijging is groter in Vlaanderen dan in Wallonië en is te wijten aan het feit dat er in 2020 een landbouwenquête gehouden wordt. Voor het eerst moeten de bedrijven die paarden fokken opgenomen worden, alsook de bedrijven die de landbouwgrond in goede landbouw- en milieuconditie houden.

De oppervlakte cultuurgrond neemt toe met 18.152 hectare, dat is een stijging met 1,3 procent. Het gaat niet om nieuwe landbouwgronden maar om bestaande landbouwgronden die in het verleden niet meegerekend werden. Het gaat vooral om tijdelijk en blijvend grasland (bijna 12.000 ha).

Nieuwe landbouwenquête in oktober 2020

Alle land- en tuinbouwers ontvangen eind oktober 2020 een brief om deel te nemen aan de algemene landbouwenquête van Statbel, het Belgische statistiekbureau. De online enquête leidt de landbouwer enkel naar de vragen die relevant zijn voor zijn bedrijf. Een aantal vragen is ook vooraf ingevuld, op basis van beschikbare administratieve gegevens.

De statistische verplichtingen van land- en tuinbouwers zijn de laatste 10 jaar sterk afgebouwd. De meerderheid van de statistische gegevens die nodig zijn om aan de Europese verplichtingen te voldoen komen nu uit administratieve databanken en moeten niet meer geleverd worden door de land- en tuinbouwers. Slechts één keer om de drie of vier jaar wordt er nog een algemene landbouwenquête georganiseerd.

De statistieken, die op basis van de enquête en administratieve bronnen worden opgesteld, vormen zowel op nationaal als op Europees niveau de referentie voor het opvolgen van de ontwikkelingen in de  landbouw en worden door vele actoren binnen de landbouwsector gebruikt. Ze worden ook gebruikt om het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid te evalueren.

In de algemene landbouwenquête worden gegevens gevraagd die betrekking hebben op de  arbeidskrachten, verbrede landbouwactiviteiten, wijze van uitbating, veestapel, irrigatie,... Naast de vaste onderdelen worden aan een beperkt aantal landbouwers gegevens gevraagd over dierenhuisvesting en mestbeheer.

Om de taak van de land- en tuinbouwers zoveel mogelijk te vergemakkelijken heeft Statbel de vragenlijst beperkt tot hetgeen strikt noodzakelijk is. Statbel heeft voor de formulering van de meer technische vragen overleg gepleegd met de vertegenwoordigers van de verschillende actoren in de landbouwsector, opdat die vragen vlot verstaanbaar en ondubbelzinnig zouden zijn. Ook werd de vragenlijst zo ontworpen dat het invullen ervan zo gemakkelijk mogelijk verloopt.

De statistische resultaten van de algemene landbouwenquête zullen voor iedereen beschikbaar zijn op de website van Statbel. Op die manier kunnen zowel de beleidsmakers, onderzoekers als ook het grote publiek de landbouwsector en zijn diversiteit beter leren kennen.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek