header.home link

Tijdelijk landbouwgebruik op natuurcompensatiegronden

8 juni 2017
Het Laatste Nieuws schrijft dat minister Joke Schauvliege bereid is om een aantal gronden in de omgeving van de Antwerpse haven tijdelijk in landbouwgebruik te houden nadat de Raad van State het GRUP Zeehavengebied Antwerpen gedeeltelijk vernietigde. De gronden waren bestemd voor natuurcompensatie maar kregen door de vernietiging hun landbouwbestemming terug. De krant baseert zich op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan de minister. Uit het antwoord is ook op te maken dat de Vlaamse overheid op een beperkt deel van de reeds verworven gronden mogelijk wil werken met kosteloos gebruik waar teeltbeperkingen tegenover zouden staan in functie van de bruine kiekendief.
Lees meer over:

Het Laatste Nieuws schrijft dat minister Joke Schauvliege bereid is om een aantal gronden in de omgeving van de Antwerpse haven tijdelijk in landbouwgebruik te houden nadat de Raad van State het GRUP Zeehavengebied Antwerpen gedeeltelijk vernietigde. De gronden waren bestemd voor natuurcompensatie maar kregen door de vernietiging hun landbouwbestemming terug. De krant baseert zich op een parlementaire vraag van Jos De Meyer (CD&V) aan de minister. Uit het antwoord is ook op te maken dat de Vlaamse overheid op een beperkt deel van de reeds verworven gronden mogelijk wil werken met kosteloos gebruik waar teeltbeperkingen tegenover zouden staan in functie van de bruine kiekendief.

Eind vorige maand informeerde Vlaams parlementslid Jos De Meyer bij minister Schauvliege naar de gevolgen die de gedeeltelijke vernietiging van het GRUP Zeehavengebied Antwerpen heeft voor de landbouwers in de omgeving. Het gaat over grote delen van Linkerscheldeoever. In te richten natuurgebieden als compensatie voor de havenuitbreiding krijgen door het arrest hun landbouwbestemming terug. “Een deel van de verworven terreinen op Linkerscheldeoever is nu al ingericht als natuur, wat onomkeerbaar is. Het is wellicht wenselijk en ook realistisch om die terreinen te behouden als compensatienatuur”, meent De Meyer. “De nog niet verworven of nog niet voor natuur ingerichte terreinen blijven dan beschikbaar voor landbouw.”

“De bestemming van die gronden wordt opnieuw die uit het gewestplan. Intussen heeft de Vlaamse overheid heel wat van die landbouwpercelen verworven, maar nog niet ingericht als natuurgebied. Door de toekenning van jaarpachten kunnen de gronden voorlopig in landbouwgebruik blijven. De gebruiker behoudt dan de vrije teeltkeuze”, verduidelijkt minister Joke Schauvliege. Voor een beperkt deel van de in ere herstelde landbouwgronden laat de minister onderzoeken of een beperking van de teeltkeuze toch niet nuttig kan zijn in functie van het soortenbeschermingsprogramma voor de bruine kiekendief.

Doelpolder zou mogelijk in aanmerking komen als geschikt leefgebied voor de akkervogel. “We overwegen of we daar moeten aansturen op teelten die de kiekendief ten goede komen.” Aan een kosteloos gebruik van een landbouwperceel kan de overheid, anders dan bij een jaarpacht, zulke voorwaarden koppelen. Voor Prosperpolder Zuid lijkt tijdelijk landbouwgebruik minder vanzelfsprekend omdat de inrichtingswerken daar al begonnen waren op het moment van de vernietiging van het GRUP. De mogelijkheid voor tijdelijk landbouwgebruik – “onder bepaalde voorwaarden” – wordt niettemin onderzocht, maar de toekomst van het gebied ligt volgens Schauvliege bij natuurcompensatie, bijvoorbeeld voor de derde fase van het Verrebroekdok.

Aan Boerenbond hebben de overheidsinstanties inmiddels verzekerd dat de Vlaamse Landmaatschappij samen met de laatste grondgebruikers in Prosperpolder-Zuid een overeenkomst zal uitwerken om het landbouwgebruik in dit gebied te herstellen. Hier wordt gekeken naar kiekendiefvriendelijke teelten (graan en gras) zodat dit gebied in de toekomst nog aangemeld kan worden als compensatiegebied. Op vraag van De Meyer klaart de minister ook uit dat het flankerend beleid voor landbouwers, bewoners en bedrijven blijft bestaan. Hetzelfde geldt voor de grondenbank. Gesprekken voor grondaankopen die al waren opgestart voor het arrest van de Raad van State kunnen verder worden afgehandeld.

Bron: Het Laatste Nieuws/eigen verslag/Boer&Tuinder

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek