header.home link

Phytofar laakt anti-pesticidenadvertentie van Velt

19 juli 2019
Twintig non-profitorganisaties dingen mee naar de De Standaard Solidariteitsprijs. Dagelijks stelt één van de geselecteerden zich voor in een grote advertentie op de laatste pagina van de krant. Tuindersvereniging Velt zoekt steun voor zijn campagne ‘2020 pesticidevrij’ en doet dat met een beeld van “de laatste bij” en het onderschrift dat alleen bioboeren het zonder schadelijke pesticiden doen. Phytofar, dat de belangen verdedigt van fabrikanten van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, stoort zich aan de ongenuanceerde boodschap. Ook bioboeren gebruiken immers gewasbeschermingsmiddelen en de procedure voor markttoelating is dezelfde voor die producten. De vingerwijzing naar het “omzeilen van het verbod op neonicotinoïden” is volgens Phytofar evenmin behulpzaam voor een duurzame voedselproductie in al zijn facetten.
Lees meer over:

Twintig non-profitorganisaties dingen mee naar de De Standaard Solidariteitsprijs. Dagelijks stelt één van de geselecteerden zich voor in een grote advertentie op de laatste pagina van de krant. Tuindersvereniging Velt zoekt steun voor zijn campagne ‘2020 pesticidevrij’ en doet dat met een beeld van “de laatste bij” en het onderschrift dat alleen bioboeren het zonder schadelijke pesticiden doen. Phytofar, dat de belangen verdedigt van fabrikanten van zowel biologische als chemische gewasbeschermingsmiddelen, stoort zich aan de ongenuanceerde boodschap. Ook bioboeren gebruiken immers gewasbeschermingsmiddelen en de procedure voor markttoelating is dezelfde voor die producten. De vingerwijzing naar het “omzeilen van het verbod op neonicotinoïden” is volgens Phytofar evenmin behulpzaam voor een duurzame voedselproductie in al zijn facetten.

Met de advertenties die dezer dagen op de laatste pagina van De Standaard gepubliceerd worden, trachten non-profitorganisaties in de gunst van een jury en het publiek te komen. De twee uitverkoren advertenties mogen later dit jaar nog driemaal gratis verschijnen in de krant. Phytofar, de vereniging van de Belgische gewasbeschermingsmiddelenindustrie, is niet mals voor de advertentie die Velt paginagroot achteraan de krant De Standaard publiceerde en kleeft er de stempel ‘fake news’ op.

Velt trekt de campagne ‘2020 pesticidevrij’ die er vooral op gericht is om hobbytuinders het gebruik van bestrijdingsmiddelen af te raden. Het campagnebeeld met “de laatste bij” die opgezet is op een stokje, viseert daarentegen de professionele gebruikers van pesticiden. Het onderschrift luidt: ‘Roep pesticiden een halt toe voor het te laat is. Door het gebruik van pesticiden in de landbouw krijgen onze bijen het steeds moeilijker om te overleven. Enkel biologische landbouwers doen het zonder. België weet dit jaar de Europese beperkingen op het gebruik van neonicotinoïden moeiteloos te omzeilen, de gevolgen zijn nefast… Help ons de bijen te redden en steun onze campagne op www.2020pesticidevrij.nu

Velt-directeur Jan Vannoppen: “De campagne richt zich vooral tot particulieren, maar we willen ook de professionele gebruikers van pesticiden aanspreken. Je hoort immers verwijten over en weer. Boeren zeggen dat burgers niet aan dezelfde strenge regels en controles onderworpen zijn bij gebruik van pesticiden. Omgekeerd vragen burgers die zelf stoppen met pesticiden zich af hoeveel zin dat heeft als er op grote schaal chemie wordt ingezet in de velden en boomgaarden in de buurt. Daarom willen we ook de landbouwsector appeleren op hun gebruik en hen tot reductie aanzetten.”

Phytofar benadrukt in de eerste plaats dat gewasbeschermingsmiddelen gebruikt worden in alle types van landbouw: gangbare landbouw die geïntegreerde gewasbescherming toepast maar evengoed biologische landbouw die gewasbeschermingsmiddelen gebruikt met een (even streng door Europa beoordeelde) toelating voor gebruik in bio, grote boerderijen evengoed als kleine en bedrijven die de consument bedienen via de korte keten net zozeer als landbouwers die zich voor hun afzet richten op het reguliere handelskanaal. “Zij doen dat zodat u en ik met vertrouwen groenten en fruit kunnen eten”, aldus Phytofar. De nationale en Europese autoriteiten zien er via maximale residulimieten (MRL’s) op toe dat het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen niet alleen effectief is naar de bestrijding van onkruiden, ziekten en plagen maar ook veilig voor de volksgezondheid. De jongste rapportering door EFSA steunt op 88.000 staalnamen van voedingswaren.

Wat de bijen betreft, wil Phytofar het volgende kwijt: “Vandaag heeft het bijenbestand te kampen met verschillende stressfactoren. Voor honingbijen is de grootste boosdoener de parasitaire mijt Varroa. Voor de wilde bijen is vooral het verdwijnen van nestgelegenheid en een divers voedselaanbod nefast. Toch wordt er in beide gevallen gemakkelijk met de vinger gewezen naar gewasbescherming.” Dat vinden de fabrikanten niet terecht omdat zij als geen ander weten hoe streng de Europese registratieprocedure is. Eer er een nieuwe actieve stof op de markt kan komen, verstrijkt er 11 tot 14 jaar. De veiligheid van middelen voor bijen is één van de vele aspecten waaraan een stof moet voldoen.

Opdat een middel veilig zou zijn, moet het ook correct toegepast worden. Innovaties helpen om de eventuele blootstelling van bijen vrijwel volledig uit te sluiten. Phytofar geeft een zaadbehandeling met neonicotinoïden als voorbeeld. “Sinds de invoering van deze technologie is de honingbijenpopulatie zelfs gestegen. Voor suikerbieten bestempelde Europa het risico van blootstelling voor insecten zo goed als nihil, onder meer omdat de teelt niet tot bloei komt.” Velt geeft met zijn advertentie te kennen dat het neonicotinoïden geen veilige manier vindt om landbouwgewassen te beschermen tegen belagers. “Met zijn derogatie op het Europese neonicotinoïdenverbod verkeert België in het gezelschap van landen als Roemenië en Polen. In de ons omringende landen vroeg men geen uitzondering. Wij begrijpen het gelobby niet”, zegt Jan Vannoppen.

Terwijl Velt naar het Europese verbod verwijst, zegt Phytofar dat er geen goed alternatief is voor neonicotinoïden zodat een verbod niet alleen gewasopbrengst kost maar ook nadelig uitdraait voor het milieu. Phytofar vindt daarvoor steun bij het bieteninstituut KBIVB, en argumenteert: “Percelen ingezaaid met niet-behandelde zaden zullen tot drie keer behandeld moeten worden tegen bladluizen en andere insecten. Door dit verbod moet de landbouwer dus terugkeren naar minder goede landbouwpraktijken. Hij rijdt vaker met zijn spuittoestel door de percelen om insecticiden te spuiten en verbruikt daarbij ook fossiele brandstof”,

In eigen land is door de FOD Volksgezondheid een derogatie verleend op het Europese neonicotinoïdenverbod, net vanwege de redenen die Phytofar hierboven aanhaalt en het ontbreken van een goed alternatief. “De vooruitgang die sommigen voor ogen hebben, heeft in realiteit voor een aantal teelten een contraproductief effect.” Net vanwege de complexiteit van gewasbescherming zegt Phytofar belang te hechten aan een correcte communicatie. Bij Velt zijn ze niet overtuigd dat landbouwers niet zonder neonicotinoïden kunnen. “Suikerbieten worden ook biologisch geteeld, helaas (nog) niet in ons land”, zegt directeur Vannoppen.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek