header.home link

Milieu- en natuurorganisaties verhogen druk voor strenger stikstofbeleid

18 mei 2022

Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt en twee andere milieuorganisaties tekenen bezwaar aan tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Ze vinden dat het akkoord te weinig rekening houdt met andere milieuproblemen, zoals de waterkwaliteit, en vragen daarom een sterker akkoord. De organisaties stuurden ook een brief naar alle Vlaamse burgemeesters.

Lees meer over:
campagne Natuurpunt stikstof_Natuurpunt

Nog tot 17 juni loopt er een openbaar onderzoek naar het stikstofakkoord dat de Vlaamse regering in februari sloot. Tijdens zo’n onderzoek kan iedereen die het wenst, een bezwaar indienen tegen deze zogenaamde PAS-conceptnota. Die bezwaren kunnen nadien gebruikt worden om het akkoord bij te sturen vooraleer het wordt omgezet naar een decreet.

Boerenbond gaf al eerder aan zijn leden te helpen om zo’n bezwaar in te dienen. “Als we onze leden nu niet bijstaan, wanneer dan wel? Dat is nu eenmaal de rol die een belangenorganisatie dient te spelen, stelde voorzitter Lode Ceyssens toen bepaalde media zich hierover kritisch uitliet. Ook het feit dat Ceyssens de eerste dag na zijn aanstelling als Boerenbondvoorzitter meteen een schrijven had gericht naar alle gemeenten in Vlaanderen om de visie van het stikstofdossier van Boerenbond toe te lichten, werd gehekeld.  

Uitgelicht
Een doorgedreven data-analyse van het milieueffectenrapport bij het stikstofakkoord door de krant De Tijd heeft aan het licht gebracht dat één op zes landbouwbedrijven die doo...
3 mei 2022 Lees meer

Nu hebben ook de Bond Beter Leefmilieu (BBL), Natuurpunt, de West-Vlaamse Milieufederatie en de Limburgse Milieukoepel op hun beurt de gemeenten aangeschreven om hun stem te laten horen tijdens het openbaar onderzoek. In hun oproep zetten ze zes aanbevelingen. “Dat zijn zes concrete handvaten om het stikstofdossier te versterken. Cruciaal is dat het stikstofbeleid rechtszekerheid geeft aan landbouwers en tegelijk een gezonde leefomgeving waarborgt voor omwonenden”, klinkt het.

Zes aanbevelingen van de milieu- en natuurorganisaties:

  1. Bied rechtszekerheid aan landbouwers door gepland beleid nu al in rekening te brengen.

  2. Zet expliciet in op meer grondgebonden veeteelt.

  3. Herevalueer de PAS-lijst met het oog op de effectieve emissiereductie.

  4. Zet breed in op natuurherstel.

  5. Geef landbouwers een toekomst via agro-ecologie.

  6. Verscherp de doelstellingen voor industrie en mobiliteit. 

Lees meer

Volgens hen hebben gemeenten recht op het hele verhaal om zo zelf hun standpunt te kunnen bepalen tijdens het openbaar onderzoek. “Eerder stuurde Boerenbond al haar aanbevelingen, maar door te veel te schermen met individuele cases, zoals het symbooldossier van de abdij van Averbode, dreigt men de essentiële vraag uit het oog te verliezen”, meent Heleen De Smet van BBL. Die essentiële vraag is volgens haar: slaagt het stikstofbeleid dat nu voorligt er voldoende in om een rechtszeker kader te creëren voor landbouw en natuur?

Het antwoord daarop is volgens de milieu- en natuurorganisaties ‘neen’. “We hebben nood aan een integrale aanpak”, luidt het. “Een aanpak die ook de uitdagingen rond water-, bodem- en luchtkwaliteit meeneemt.” In dat kader pleiten ze voor een PAS die inzet op brongerichte maatregelen, zoals agro-ecologie. “Dat biedt niet alleen de kans om stikstofuitstoot te verminderen, maar ook om onze slechte waterkwaliteit aan te pakken”, stelt Bart Vanwildemeersch van de West-Vlaamse Milieufederatie.

Met een flauwe aanpak die koste wat het kost het huidige systeem in stand wil houden, dreigt men landbouwers een rad voor ogen te draaien, met desastreuze gevolgen voor de burger en z’n leefomgeving

BBL, Natuurpunt, West-Vlaamse Milieufederatie en Limburgse Milieukoepel

De organisaties zijn van mening dat er in het huidige voorstel een te grote focus ligt op technische ingrepen om de stikstofuitstoot terug te dringen, zoals luchtwassers en emissiearme stalvloeren. “Die halen in de praktijk niet altijd de beloofde stikstofreductie”, stellen ze. “Bij controles blijken luchtwassers vaak niet aan te staan omdat ze veel water en energie verbruiken”, legt De Smet uit. Volgens haar moet er gekeken worden naar de werkelijke reductie en niet naar de theoretische.

Door een integrale aanpak te hanteren, zal in de ogen van de milieu- en natuurorganisaties vermeden kunnen worden dat landbouwers vandaag investeren in stikstofreducerende maatregelen, om volgend jaar geconfronteerd te worden met een te zwakke waterkwaliteit (om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water), of een te grote mesthoop (om de Nitraatrichtlijn te halen). “Met een flauwe aanpak die koste wat het kost het huidige systeem in stand wil houden, dreigt men landbouwers een rad voor ogen te draaien, met intussen desastreuze gevolgen voor de burger en z’n leefomgeving”, besluiten ze hun betoog. 

Uitgelicht
De politieke onderhandelingen over het nieuwe stikstofkader lopen stroef, maar de erkenning van nieuwe stikstofreducerende technieken zit nu al anderhalf jaar helemaal in het...
24 januari 2022 Lees meer

Bron: Eigen berichtgeving / De Morgen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek