header.home link

HOGENT brengt onderzoek land- en tuinbouw onder in AgroFoodNature

2 december 2020

Hogeschool HOGENT brengt sinds 1 oktober haar wetenschappelijk onderzoek onder in 11 multidisciplinaire onderzoekscentra. Eén daarvan, AgroFoodNature, is gericht op de raakvlakken tussen land- en tuinbouw, voeding en natuur. Via praktijkgericht onderzoek wil AgroFoodNature bijdragen aan maatschappelijk gedragen en duurzame oplossingen voor problemen en uitdagingen in de agro-voedingssector.

Lees meer over:

Het onderzoek aan HOGENT, voorheen georganiseerd vanuit vakgroepen, wordt sinds 1 oktober uitgevoerd in interdisciplinaire onderzoekscentra. In deze centra wordt door HOGENT’ers over disciplines heen op zoek gegaan naar duurzame oplossingen voor complexe maatschappelijke uitdagingen. De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (SDG’s) worden daarbij als kader gebruikt.

Onder andere vanuit de vroegere Vakgroep Natuur- en Voedingswetenschappen ontstond zo het nieuwe onderzoekscentrum AgroFoodNature. “HOGENT heeft een lange traditie van praktijkgericht onderzoek en dienstverlening in de agro-voedingssector, we zijn dus niet aan ons proefstuk toe maar zetten ons werk verder in een nieuw kleedje en met versterkte krachten”, licht AgroFoodNature-coördinator Lieve Vermeiren toe. “Zo is er onze jarenlange samenwerking met UGent op de Proefhoeve Bottelare, maar ook met het Innovatiecentrum voor Brouwerij en Fermentatie (IBF). Ook wordt al meerdere jaren aan onderzoek gedaan rond voeding in specifieke voedingslabo’s en rond functionele agrobiodiversiteit en natuurherstel op diverse buitenlocaties.”  

Onderzoek en dienstverlening voor de agro-voedingssector zullen in HOGENT voortaan dus worden uitgevoerd vanuit het onderzoekscentrum AgroFoodNature. “Een 40-tal onderzoekers met een brede multidisciplinaire expertise werkt hier nauw samen aan oplossingen voor de vele complexe problemen waar de maatschappij momenteel mee wordt geconfronteerd,” klinkt het. “Europa heeft met de Green Deal en meer specifiek met de Farm-to-Fork- en Biodiversiteitsstrategie de weg uitgetekend naar een duurzamere voedselproductieketen en het werken aan biodiversiteitsverlies en daar sluiten onze onderzoeksdoelen heel nauw bij aan. Met AgroFoodNature voeren we onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe, duurzame producten, methodes en systemen binnen de primaire productie en de daaropvolgende verwerkingsketens, alsook naar methoden voor biodiversiteitsherstel. We vertrekken daarbij steeds vanuit een systeembenadering en betrekken de sector erbij, omdat dat nodig is.”

HOGENT heeft een lange traditie van praktijkgericht onderzoek in de agro-voedingssector, we zijn dus niet aan ons proefstuk toe maar zetten ons werk verder in een nieuw kleedje en met versterkte krachten

Lieve Vermeiren - Coördinator AgroFoodNature

Dialoog landbouw-natuur

Eén van de centrale thema’s is een duurzame plantaardige productie waarbij ingezet wordt op het introduceren van nieuwe gewassen voor de productie van food, feed of andere grondstoffen, de introductie van klimaatbestendige teeltsystemen, integratie van agro-ecologische principes in teeltsystemen en het optimaal gebruik en opwaardering van reststromen uit onder andere de land- en tuinbouwsector. Ook herstel van biodiversiteit en natuurinclusieve landbouw vormen een belangrijk thema binnen het centrum. De dialoog tussen landbouw en natuur wordt aangegaan en er wordt gezocht naar win-win oplossingen voor én de land- en tuinbouwer én de natuur.

Een uniek aspect van AgroFoodNature is de sterke link met het land- en tuinbouwonderwijs aan HOGENT (campus Melle). “Onze onderzoekers zijn betrokken bij de Bacheloropleiding Agro- en Biotechnologie, met de afstudeerrichtingen landbouw, groenmanagement, voedingstechnologie en dierenzorg. Op die manier worden onderzoeksresultaten rechtstreeks geïmplementeerd in de lesprogramma’s en worden studenten sterk toekomstgericht opgeleid. Een absolute must voor een werkveld dat voortdurend in verandering is en moet inspelen op de grote uitdagingen van vandaag.”

Op dit moment heeft AgroFoodNature een 25-tal onderzoeksprojecten lopen, en het komende jaar gaat het van start met verschillende nieuwe onderzoeksprojecten. Eén daarvan, AgriSus, richt zich op de akkerbouw. “In dit project vergelijken we de duurzaamheid van een biologisch productiesysteem en een conventioneel systeem dat steunt op agro-ecologische principes,” legt Joos Latré van de Proefhoeve Bottelare uit. “Beide systemen hebben als doel de omgevingsimpact en externe input te minimaliseren en tegelijkertijd een kwalitatieve en kwantitatieve opbrengst te verzekeren. Op de proefvelden in Bottelare brengen we verschillende biotische, abiotische en opbrengstparameters in kaart en vergelijken we ze. Op die manier draagt het project bij tot de evolutie naar een duurzame akkerbouw.”

Ook in andere projecten wordt er over de disciplines heen samengewerkt. In het project LokaalBrood  wordt een platform ontwikkeld waarop landbouwers, molenaars en bakkers elkaar vinden om korte-keten-broodinitiatieven op te starten en zo te komen tot een succesvol businessmodel voor lokaal brood. De onderzoekers van AgroFoodNature ondersteunen deze initiatieven met kennis omtrent teelt en bakkwaliteit van oude bakgranen, inzichten in productiefacetten en expertise in vermarkting.

Een ander voorbeeld is het project Herbiogras+, dat  in functie van het realiseren van natuurdoelen onderzoekt hoe biodiverse graslanden kunnen hersteld worden, en daarbij ook de kwantiteit en kwaliteit van het maaisel voor gebruik als diervoeder onderzoekt. Er wordt dus telkens gezocht naar win-win oplossingen voor alle betrokken actoren.


Voor meer informatie over het onderzoek en dienstverleningsaanbod van AgroFoodNature kan je terecht op de website of op de Linkedin-pagina.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek