header.home link

Haven van Antwerpen doet oproep landbouwinnovatiefonds bij polderboeren

12 oktober 2021

Port of Antwerp en Grenspark Groot Saeftinghe lanceren een tweede projectoproep voor het landbouwinnovatiefonds. Met dit initiatief worden innovatieve en duurzame landbouwprojecten in de Zeeuws-Wase polders ondersteund. Landbouwers die zich willen inzetten om hun landbouwactiviteiten aan te passen zodat ze bijdragen aan de biodiversiteit én economisch rendabel zijn, kunnen zich inschrijven voor de oproep van 2021.

Lees meer over:
Grenspark Groot Saeftinghe – Sven Dullaert (1)

Ingeklemd tussen de Schelde, de haven en het Zeeuws Vlaamse achterland, wordt het landschap gekenmerkt door  dijken en kreken, voorbijvarende containerschepen en uitgestrekte polders. “De landbouw staat er voor verschillende uitdagingen: droogte, waterschaarste, snel veranderende regelgeving en afname van de biodiversiteit”, verklaart Port of Antwerp de lancering van haar tweede oproep voor het landbouwinnovatiefonds.

Met het landbouwinnovatiefonds willen Port of Antwerp en Grenspark Groot Saeftinghe innovaties bij landbouwbedrijven aanmoedigen. Het gaat dan om innovaties die de impact op het milieu verminderen én de bedrijfsvoering versterken. De uitbreiding van de haven heeft de natuur de afgelopen jaren geïmpacteerd en ook nu co-existeren landbouw, natuur en havenactiviteiten in het poldergebied.

Grenspark Groot Saeftinghe

Doel van het  het landbouwinnovatiefonds is het ondersteunen van landbouwers in de regio die bereid zijn om hun landbouwactiviteiten bij te sturen zodat ze economisch rendabel zijn en bijdragen aan natuurdoelstellingen. Deze natuurdoelstellingen zijn onder andere de biodiversiteit een duwtje in de rug geven met het verbouwen van gewassen die minder bemesting en bestrijdingsmiddelen of minder intensieve grondbewerking nodig hebben.

Kiekendiefvriendelijke teelten en mengteelten

Uit een eerdere projectoproep lopen er inmiddels 9 projecten. Op uiteenlopende manieren werken de landbouwers aan aanpassingen die bijvoorbeeld bijdragen aan het bodemleven, de capaciteit om water vast te houden, de staat van de bodem en het herstel van de biodiversiteit.  Zo zijn er projecten die experimenteren met de gerichte inzet van bloemenstroken in het kader van natuurlijke plaagbestrijding of werken aan een verdere integratie en optimalisatie van kiekendiefvriendelijke teelten in het teeltplan.

Bij kiekendiefvriendelijke teelten wordt steeds vaker gebruik gemaakt van mengteelten. De moeilijkheid hierbij is dat verschillende gewassen op verschillende dieptes gezaaid moeten worden. Daarom ontwikkelden een aantal landbouwers een machine waarmee op twee verschillende dieptes tegelijk gezaaid kan worden. Veldbonen en triticale kunnen zo in één werkgang gezaaid worden. Dat is volgens de organisatie niet alleen interessant als foerageergebied voor de bruine kiekendief, maar ook  als ruwvoer voor koeien, zodat de boer minder afhankelijk is van de import van eiwitbronnen zoals soja. “Een win-win voor economie en ecologie, op maat van het individuele landbouwbedrijf” vat Dorien Van Cauteren, milieudeskundige van Port Of Antwerp, samen.

Jury beoordeelt ingezonden projecten

Door de verscheidenheid aan landbouwbedrijven kunnen de toe te passen maatregelen sterk verschillen, benadrukt Van Cauteren. Tot 15 november 2021 kunnen geïnteresseerde boeren een projectvoorstel indienen. Het innovatiefonds ondersteunt de aanvraag en begeleidt landbouwers doorheen het traject. Deze projectoproep richt zich op Vlaamse landbouwers. Van Cauteren geeft aan dat er ook gewerkt wordt aan een initiatief aan de Nederlandse kant van het natuurgebied.

Na het indienen van de projectvoorstellen zal een professionele jury alle ingediende projectvoorstellen beoordelen en de projecten selecteren die in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. De deelnamecriteria kunnen teruggevonden worden op de website. Ook de inzet van een consultant om het projectvoorstel mee vorm te geven of financieel door te rekenen, behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor kan een financiële ondersteuning worden aangevraagd met een maximum 80 procent van de voorgelegde factuur met een maximum van 5.000 euro.

Grenspark Groot Saeftinghe – Sven Dullaert (2)

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Grenspark Groot Saeftinghe – Sven Dullaert

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek