header.home link

Demir wil werk maken van beter bodembeleid

9 maart 2021

In het denkrapport ‘Soil as natural capital’ hielden internationale experts de toestand van onze Vlaamse bodem tegen het licht. “Het verdict was helder en erg kritisch voor de evolutie van de Vlaamse bodem”, stelt Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “Jaar na jaar verliezen we natuurlijk kapitaal door de verwaarlozing van onze bodems.” Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zegt werk te maken van een beter bodembeleid en daarin zullen ook landbouwers een belangrijke rol spelen.

Lees meer over:

De bodemkwaliteit heeft enorm te lijden onder de versnipperde bevoegdheden, de massale bebouwing, de klimaatverandering en de landbouw. Dat blijkt uit een recent rapport van de Koninklijke Vlaamse Academie voor Wetenschappen en Kunst (KVAB). De resultaten roepen heel wat vragen op in het Vlaams parlement.

“Op dit moment zit het bodembeleid hopeloos verspreid bij verschillende departementen”, reageert Vlaams parlementslid Mieke Schauvliege (Groen). “We dreigen daardoor volledig achter te lopen in ons bodembeleid en zelfs onze Europese rapportageverplichting en Europese doelstellingen niet na te komen. Er lijkt nood te zijn aan een programmatorische aanpak van de bodemrijkdom en op zijn minst een duidelijk uitgestippeld beleid.”

Ook Vlaams parlementslid Steven Coenegrachts (Open VLD) heeft het gevoel dat we ‘blind varen’. “We hebben niet echt een systeem om de evolutie van de bodemkwaliteit te monitoren en er zou een gebrek aan coördinatie zijn tussen de acht afdelingen en departementen die zich hiermee bezighouden”, klinkt het. Verder vraagt hij zich af hoe Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zal omgaan met de aanbevelingen richting landbouw. Want volgens het rapport zouden we meer moeten inzetten op het belonen van ecosysteemdiensten, subsidies uitwerken voor gewassen die dieper wortelen of meer organische stof opslaan in de bodem.

Bodemkoolstofmonitoringsnetwerk

Minister Demir is alvast overtuigd van het belang van goed functionerende bodems. “Zoals het rapport aanhaalt, zijn er zeer veel en zeer diverse beleidsthema’s relevant voor een goed bodembeleid, bijvoorbeeld het ruimtelijke-ordeningbeleid, natuurbeleid, landbouwbeleid en vergunningenbeleid, en ook het gebruik van gevaarlijke stoffen”, reageert de minister.

“Om bodems op een integrale manier te benaderen en om maatwerk te kunnen bieden, is het dus logisch dat verschillende entiteiten van de Vlaamse overheid betrokken zijn bij het bodembeleid. Deze entiteiten werken als een netwerkorganisatie samen aan bodembescherming”, klinkt het. “Uiteraard zal ik de aanbevelingen en inzichten van de experten omtrent het versterken en verder structureel vorm geven van de coördinatie van het bodembeleid meenemen bij toekomstige ontwikkelingen.”

De ecosysteemdiensten - die in het rapport worden aangehaald - werden volgens de minister reeds uitgebreid in kaart gebracht in het Natuurrapport 2014. “In het Natuurrapport 2016 werd dan onderzocht hoe de ecosysteemdienstenbenadering op verschillende beleidsniveaus gebruikt kan worden om tot een duurzamer landgebruik te komen. Uiteraard blijven we de bodemkwaliteit en bodem-ecosysteemdiensten verder opvolgen.”

In 2020 werd er ook een nieuwe bodemerosierisico-indicator gelanceerd. “Informatie over water en grondwater, kwaliteit en kwantiteit, wordt continu verzameld en kan ook gerelateerd worden aan het verstoren van bodem-ecosysteemdiensten. En dit jaar start ik nog het bodemkoolstofmonitoringsnetwerk op.”

Het is heel positief de landbouw ook als partner gezien wordt in het bewerkstelligen van die ecosysteemdiensten. Ze zijn ten slotte ook het eerste slachtoffer van een slechte bodemkwaliteit

Steven Coenegrachts - Vlaams parlementslid (Open VLD)

Landbouwers belonen voor ecosysteemdiensten

Minister Demir laat weten dat er momenteel pistes verkend worden landbouwers in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) voor de periode vanaf 2023 te vergoeden voor ecosysteemdiensten. “Dat gebeurt in overleg met het departement Landbouw en Visserij. Er wordt gekeken naar ecosysteemdiensten zoals het opslaan van koolstof in de bodem, het tegengaan van erosie en het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid. Daar denk ik dat we de Europese ontwikkelingen ook nauwgezet moeten volgen. In het lopende GLB zijn er reeds beheerovereenkomsten beschikbaar met een positieve invloed op de bodem-ecosysteemdiensten.”

Steven Coenegrachts is alvast tevreden met die perspectieven. “Het is heel positief dat u de landbouw ook als partner ziet in het bewerkstelligen van die ecosysteemdiensten. Ze zijn ten slotte ook het eerste slachtoffer van een slechte bodemkwaliteit. Het is daar dat de gewassen groeien, dus ik denk dat een goed partnerschap inderdaad voordelig kan zijn voor ons, voor iedereen die hier in dit ecosysteem leeft, en voor de landbouw die daar bedrijvig in is.”

Het volledig verslag van de commissie Leefmilieu kan u hier terugvinden.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek