header.home link

Crevits mikt op innovatie en verbinding in beleidsnota

13 november 2019
Vlaanderen wil land- en tuinbouw voortaan gaan benaderen als de eerste strategische schakel van een sterke Vlaamse agrovoedingsketen. Via innovatie en ondernemerschap moeten landbouwers in staat gesteld worden een hele resem uitdagingen aan te pakken. Daarbij schuift Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) acht strategische doelstellingen naar voor in haar beleidsnota die vandaag werd voorgesteld in de Commissie Landbouw. “Verbinding vormt een belangrijk element in heel dit verhaal. Door polarisatie te vervangen door wederzijds begrip kunnen win-winsituaties ontstaan”, aldus de minister.
Lees meer over:

Vlaanderen wil land- en tuinbouw voortaan gaan benaderen als de eerste strategische schakel van een sterke Vlaamse agrovoedingsketen. Via innovatie en ondernemerschap moeten landbouwers in staat gesteld worden een hele resem uitdagingen aan te pakken. Daarbij schuift Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits (CD&V) acht strategische doelstellingen naar voor in haar beleidsnota die vandaag werd voorgesteld in de Commissie Landbouw. “Verbinding vormt een belangrijk element in heel dit verhaal. Door polarisatie te vervangen door wederzijds begrip kunnen win-winsituaties ontstaan”, aldus de minister.

Volgens Crevits is het duidelijk dat de Vlaamse land- en tuinbouwsector voor heel wat uitdagingen staat. “Rentabiliteit, instroom van jonge landbouwers, welzijn en imago, ruimte voor landbouw, natuur en biodiversiteit, klimaat, dierenwelzijn en veranderende consumentenvoorkeuren, enz.”, somt ze op. Als landbouwminister wil ze de komende jaren die uitdagingen aangaan om de Vlaamse land- en tuinbouw, visserij en agrovoedingssector in zijn geheel te laten bloeien. “Zo kan onze positie op de (wereld)markt groeien. Want te midden van de moeilijkheid ligt de mogelijkheid”, citeert de minister Albert Einstein.

Die uitdagingen aanpakken moet volgens haar in een sfeer van verbinding gebeuren. “Het gaat om verbinding tussen landbouwers en consumenten zodat landbouwers worden gezien als deel van de oplossing van vele uitdagingen, verbindingen tussen landbouwers en hun gezinnen om samen keuzes te maken en moeilijkheden bespreekbaar te maken, verbinding tussen landbouwbedrijven onderling zodat samenwerking en kennisdeling leidt tot sterkere bedrijven en verbinding tussen de landbouw en de andere schakels in de agrovoedingsketen zodat een correcte prijs voor elke schakel evident wordt. Ook moeten beleid en sectororganisaties in een sfeer van verbinding streven naar een verdere verduurzaming van de landbouw. Verbinding tussen landbouw-, milieu- en natuurorganisaties moet het wederzijds begrip verhogen en polarisatie tegengaan”, aldus Crevits.

De minister erkent dat de Vlaamse land- en tuinbouw ingebed zit in een Europees en mondiaal kader. Zo zijn er de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties waarbij landbouw op een directe manier aan drie doelen kan bijdragen en op een indirecte manier aan zes doelen. Op Europees vlak komt er een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. “De gesprekken hierover zijn gestart in 2018, maar de komende maanden moet de concrete invulling, samen met Meerjarig Financieel Kader (MFK) meer vorm krijgen. Uiteraard zal dit van mij als minister de nodige aandacht krijgen”, licht Crevits toe.

Om de uitdagende opdracht waar landbouw voorstaat waar te maken, vertrekt de beleidsnota van acht strategische doelstellingen waar telkens ook concrete maatregelen aan gekoppeld worden. “Dé centrale uitdaging is een leefbaar en eerlijk inkomen voor de hardwerkende landbouwer. We moeten evolueren van een productiemodel naar een duurzaam verdienmodel”, klinkt het. De minister wil daarbij alle verdienmodellen die leiden tot een eerlijk inkomen voor de landbouwers en die bijdragen aan een duurzame voedselvoorziening en aan een globale circulaire economie, kansen geven. Innovatie, onderzoek, kennisdeling, samenwerking en begeleiding op bedrijfsniveau zijn daarbij sleutelelementen”, klinkt het.

Crevits ziet de klimaatuitdaging als een uitdaging die tegelijkertijd kansen biedt. “Al te snel wordt de landbouw weggezet als louter tegenstander in de klimaatdebatten, terwijl hij vaak net als eerste de gevolgen ondervindt en tegelijk een deel van de oplossing kan zijn. Zo is de klimaatuitdaging voor de Vlaamse landbouw een kopbreker omwille van de verhoogde frequentie van extreme weersomstandigheden maar ook omwille van nieuwe ziektes of plagen die de kop op steken”, benadrukt ze. “Anderzijds kan landbouw net een oplossing bieden door innovaties snel en gericht in te zetten of door in te spelen op nieuwe teelten en technieken. Zo kan landbouw zowel op vlak van adaptie als mitigatie van klimaatverandering een voortrekkersrol spelen.”

Een opvallend initiatief dat minister Crevits wil nemen, is de organisatie van een Voedseltop. “Het is essentieel dat we de krachten gaan bundelen in Vlaanderen om de transitie naar een toekomstgericht en duurzaam voedselsysteem te versnellen en te sturen. Op deze voedseltop willen we de vraag- en aanbodzijde van de markt samen laten nadenken om zo te komen tot een gedragen beleidsvisie over voedsel.”

Als er naar de begroting voor 2020 wordt gekeken, dan valt vooral de daling van de middelen van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds op. In totaal zal er ongeveer 8,5 miljoen euro minder geld beschikbaar zijn. Hilde Crevits geeft aan dat er al een aantal beleidslijnen zijn uitgewerkt om met die daling om te gaan. “Zo zullen de investeringen die in de 15%-steuncategorie vallen en dus ook minder bijdragen aan de verduurzaming van de sector, zoals machineloodsen, frigo’s of noodstroomgroepen, minder geselecteerd worden voor steun. Afhankelijk van het aanvraagvolume zou het ook kunnen dat we binnen de 30%-categorie iets selectiever zullen te werk gaan”, klinkt het.

Wat voor de minister bovenaan staat bij alle prioriteiten, is de voorrang voor jonge landbouwers. “Daar wens ik niet op te beknotten”, benadrukt Crevits. Tegelijk wil ze er ook over waken dat er geen Europese middelen verloren gaan door het tekort aan Vlaamse middelen voor landbouwinvesteringen. “Ik zal het goed in het oog houden dat we maximaal alle middelen krijgen waar we recht op hebben. En als dat nodig is, zullen extra Vlaamse middelen moeten gezocht worden.”

De commissieleden reageerden eerder positief op de beleidsnota van Crevits. Voor N-VA gaat de nota “verder dan gewoonlijk”. Volgens Sofie Joosen bouwt die mooi voort op het Vlaamse regeerakkoord “en dat is zeker ambitieus te noemen op vlak van landbouw en visserij”. Open Vld loofde bij monde van Tom Ongena de focus op innovatie en samenwerking en de omslag die men wil maken van productiemodel naar verdienmodel. Stefaan Sintobin van Vlaams Belang staat stil bij de druk die vandaag op de landbouwsector wordt gelegd. Hij wil dan ook dat er gestreefd wordt naar een positievere beeldvorming over landbouw. In dat kader zegt hij te hopen dat de minister schandalige acties ten aanzien van landbouw (zoals de inval van dierenrechtenactivisten in een eendenkwekerij afgelopen weekend, nvdr) zal veroordelen.

De oproep om polarisering tegen te gaan, lijkt alvast bij Groen te zijn aangekomen. “Wij zullen ons steentje bijdragen”, zegt Chris Steenwegen van Groen. In dat kader merkt hij op dat hij fan is van landbouw, maar minder fan van de agrobusiness die er rond hangt. “Hoewel de beleidsnota de vinger op de wonde legt op vlak van bijvoorbeeld prijsvorming en toegang tot grond, zijn er zeker ook uitdagingen die uit de weg worden gegaan”, concludeert hij. Eenzelfde reactie kwam er van sp.a. Ludwig Vandenhove vindt dat er te weinig wordt gedaan aan de schaalvergroting in de sector. Hij roept ook op tot een strengere handhaving.

Meer informatie: Beleidsnota Landbouw en Visserij 2019-2024

Beeld: Facebook/Hilde Crevits

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek