header.home link

3 x betere bodem met houtsnippers, groenbedekkers en niet-kerende grondbewerking

17 augustus 2022

Landbouwers kunnen verschillende maatregelen nemen om de bodemkwaliteit te verbeteren, zoals niet-kerende bodembewerking, het inzaaien van groenbedekkers en het toedienen van organisch materiaal zoals houtsnippers om het organische stofgehalte van de bodem te verhogen. Met de demo’s van het Leader-project ‘Bouwen aan een betere bodem’, dat op 1 juni van start ging in Haspengouw, kunnen landbouwers zelf de meerwaarde ervan ontdekken.

Lees meer over:
bodem-grond-koolstofopslag-aarde-1280

Een goede bodemkwaliteit is niet alleen belangrijk voor de gewasontwikkeling en -opbrengst, maar draagt ook bij tot het behalen van een betere waterkwaliteit en het voorkomen van erosie. Het project is een samenwerking tussen PIBO-Campus, Boerennatuur Vlaanderen, Bodemkundige Dienst van België, Innovatiesteunpunt en de Haspengouwse landbouwers.

Bodembewerkingen

Niet-kerende grondbewerking (NKG) heeft een positief effect op de weerbaarheid van de bodem tegen erosie, de bodemstructuur en het organische koolstofgehalte. Het vergt echter aangepaste machines en een goede kennis bij de landbouwers om deze techniek op een succesvolle manier uit te kunnen voeren.

“We zullen onderzoeken wat het effect van de nieuwste machines voor niet-kerende grondbewerking zal zijn op de gewasontwikkeling, opbrengst en bodemkwaliteit”, vertelt Femke Moors, onderzoeker akkerbouw bij PIBO-Campus. “We zullen het bovendien ook demonstreren, zodat de landbouwers de meerwaarde hiervan zelf kunnen ervaren. Op die manier wordt voor de drempel voor hen kleiner om zelf niet-kerende bodembewerking toe te passen op hun eigen gronden.”

nietkerendebodembewerking-koolstof-carbon-tractor-1250

Groenbedekkers en vanggewassen

Daarnaast zet dit project sterk in op het gebruik van groenbedekkers/vanggewassen, al dan niet in combinatie met NKG. Groenbedekkers zijn belangrijk als vanggewas om de uitspoeling van nitraat te voorkomen, ze dragen bij aan het organische koolstofgehalte van de bodem en kunnen bij bloei een voedselbron zijn voor bestuivers. Verder zorgen ze ook voor een goede bodemstructuur en voorkomen ze bodemerosie in het najaar omwille van hun bodembedekking en beworteling.

“We gaan na welk groenbedekkermengsel het best tot zijn recht komt in combinatie met NKG en welk zaaitijdstip het beste resultaat oplevert”, zegt Moors. “In kader van duurzame landbouw zal ook worden gedemonstreerd hoe verschillende groenbedekkers in het voorjaar vernietigd kunnen worden zonder het gebruik van glyfosaat.”

Houtsnippers

Een derde bodemverbeterende techniek die aan bod zal komen is het inwerken van houtsnippers. “Het akkerbouwlandschap in Haspengouw en voornamelijk Voeren wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van talrijke houtkanten”, aldus Moors. “Deze houtkanten hebben een grote ecologische en recreatieve waarde, maar zijn ook waardevol voor de landbouw.”

Om een duurzaam gebruik van de aangrenzende percelen te verzekeren moeten deze houtkanten regelmatig onderhouden worden. Het snoeihout kan verhakseld worden tot houtsnippers, die op hun beurt waardevol zijn voor de landbouwers. Het inwerken van houtsnippers in (hellende) landbouwpercelen helpt het organische stofgehalte van de bodem te verhogen en zo ook op langere termijn de bodemstructuur te verbeteren, wat de bodem weerbaarder maakt tegen erosie. “Omdat landbouwers in de regio niet zo vertrouwd zijn met het toepassen van houtsnippers op hun percelen is het binnen dit project de bedoeling om ze hiermee kennis te laten maken en de voordelen en aandachtspunten van deze techniek te demonstreren”, duidt Moors. “Daarnaast zullen landbouwers ook persoonlijk worden begeleid bij het aanpakken van erosie op hun percelen.”

Volgens Moors is er in de praktijk nood aan onderzoek en vooral ook demonstratie rond bovengenoemde technieken. “Sensibilisatie en demonstratie vormen dan ook de rode lijn doorheen het project”, vertelt ze. De proefresultaten zullen gedurende het project stelselmatig bekendgemaakt worden tijdens vergaderingen. Daarnaast zullen er verschillende demonstratiemomenten worden georganiseerd en dat door middel van de aan de aanleg van demonstratieplatformen.

Meer info vind je op de website van PIBO-Campus.

Dit project wordt uitgevoerd binnen de LEADER Projectgroep Haspengouw en wordt gefinancierd door het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO), de Vlaamse overheid (Vlaams programma voor plattelandsontwikkeling 2014 – 2020, PDPO III) en Provincie Limburg. Voor meer informatie, surf naar www.vlaanderen.be/pdpo.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek