header.home link

Wat zijn de alternatieven voor de voormalige beheerovereenkomsten erosie?

In de periode 2023-2027 kunnen landbouwers die de erosie op hun percelen willen aanpakken, geen beheerovereenkomsten erosiebestrijding meer sluiten. De beheerovereenkomsten focussen nu vooral op de biodiversiteit in het landbouwgebied. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) lijst enkele alternatieven op waarmee landbouwers ondersteuning kunnen krijgen voor erosiebestrijding. “Denk aan eco-regelingen, agromilieuklimaat-maatregelen en niet-productieve investeringssteun”, klinkt het bij VLM.

25 november 2022  – Laatste update 25 november 2022 10:55
Lees meer over:
landbouwgronderosietarwe-VLM

Welke ondersteuning is er voor landbouwers die de erosie op hun gronden willen tegengaan?

Landbouwers die ervoor kiezen om de erosie op hun percelen aan te pakken, kunnen gebruik maken van ​ de jaarlijks hernieuwbare eco-regelingen en de agromilieuklimaat-maatregelen (AMKM) van het Departement Landbouw en Visserij. Die kunnen in de verzamelaanvraag worden aangevraagd. Daarnaast is er nog de niet-productieve investeringssteun (NPI) van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF).

Over welke eco-regelingen, agromilieuklimaat-maatregelingen, en niet-productieve investeringssteun gaat het dan concreet?

De eco-regelingen die erosie tegengaan zijn ‘bufferstroken’, ‘behoud van blijvend grasland’ en ‘toepassing van erosiebestrijdende teelttechnieken’. Concreet gaat die laatste over drempels aanleggen tussen de ruggen bij ruggenteelt, niet-kerende bodembewerking toepassen en maïs vollevelds inzaaien. Daarnaast is er ook de eco-regeling ‘verhogen van het organische koolstofgehalte van bouwland’.

Landbouwers met erosieproblemen op hun percelen kunnen gebruik maken van de agromilieuklimaat-maatregelen ‘omzetting van tijdelijk naar blijvend grasland’ of ‘inzaai van meerjarige ecoteelten’.

De aanleg van een erosiedam (kokosbalen-, wilgentenen- of houthakseldam) wordt ondersteund via de niet-productieve investeringssteun van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF). Nog beter is de aanplant van kleine landschapselementen zoals hagen, heggen of houtkanten. Ook die investeringen worden terugbetaald via het VLIF.

Kunnen de beheerovereenkomsten wel ingezet worden om te voldoen aan de conditionaliteit rond erosie?

Binnen de conditionaliteit van het GLB, de vroegere randvoorwaarden, zijn normen en eisen opgenomen met betrekking tot erosie. Voldoet de landbouwer niet aan die normen of eisen, dan worden de rechtstreekse betalingen verminderd, zoals de basispremie, maar ook de steun voor de beheerovereenkomsten.

De beheerovereenkomsten faunarand, (kruidenrijke) akkerrand, meerjarige bloemenakker en botanisch grasland blijven bijdragen aan erosiebestrijding. Ze bedekken de bodem namelijk het hele jaar door. Op die beheerovereenkomsten zelf is voldaan aan de conditionaliteit rond erosiebestrijding. Een nieuwe beheerovereenkomst ‘akkerrand’ of ‘faunarand’ kan echter niet ingezet worden om op aanpalende productiepercelen te voldoen aan bepaalde vereisten uit de conditionaliteit. Voor beheerovereenkomsten erosiebestrijding of randenbeheer gesloten voor 2023 blijft dat wel zo.

VLM wijst er nog op dat deze informatie onder voorbehoud is van de definitieve goedkeuring van de Vlaamse invulling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).  

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek