header.home link

Vegaplan trekt duurzaamheid door in lastenboek loonwerk

12 juli 2016
Naar het voorbeeld van het lastenboek voor landbouwers heet de IKKB-standaard voor loonwerkers voortaan ‘Vegaplan Standaard’, is nieuwe wetgeving zoals de fytolicentie geïmplementeerd en zit duurzaamheid in het lastenboek verweven. “Op basis van het interprofessioneel overleg tussen de landbouworganisaties en de afnemers van plantaardige grondstoffen ging Vegaplan proactief aan de slag met duurzaamheid”, vertelt coördinator Gisèle Fichefet. “Het zou niet logisch zijn om duurzaamheidseisen en aanbevelingen alleen tot landbouwers te richten. Heel wat landbouwers besteden veldwerkzaamheden uit aan loonwerkers zodat ook zij oog moeten hebben voor bodemverdichting, de correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en andere aandachtspunten inzake duurzaamheid.”
Lees meer over:

Naar het voorbeeld van het lastenboek voor landbouwers heet de IKKB-standaard voor loonwerkers voortaan ‘Vegaplan Standaard’, is nieuwe wetgeving zoals de fytolicentie geïmplementeerd en zit duurzaamheid in het lastenboek verweven. “Op basis van het interprofessioneel overleg tussen de landbouworganisaties en de afnemers van plantaardige grondstoffen ging Vegaplan proactief aan de slag met duurzaamheid”, vertelt coördinator Gisèle Fichefet. “Het zou niet logisch zijn om duurzaamheidseisen en aanbevelingen alleen tot landbouwers te richten. Heel wat landbouwers besteden veldwerkzaamheden uit aan loonwerkers zodat ook zij oog moeten hebben voor bodemverdichting, de correcte toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en andere aandachtspunten inzake duurzaamheid.”

In 2014 heeft Vegaplan het toepassingsgebied van het lastenboek voor de primaire productie uitgebreid met de opname van de wettelijke eisen omtrent het duurzame gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Voor het eerst kwamen er toen bijkomende eisen en aanbevelingen inzake duurzame ontwikkeling. Dezelfde aanpak wordt nu toegepast op het lastenboek voor loonwerkers dat omgedoopt wordt van ‘IKKB Standaard’ naar ‘Vegaplan Standaard’. De nieuwe versie werd op 11 juli gepubliceerd, treedt op 11 oktober in werking en is online te consulteren via de website van lastenboekbeheerder Vegaplan.

Aanleiding voor de vernieuwing van de Vegaplan Standaard voor loonwerkers is de nieuwe versie van de sectorgids die het Voedselagentschap hanteert bij controle van loonwerkbedrijven. Alle eisen uit de sectorgids zitten vervat in het lastenboek zodat een aanpassing doorwerkt in beiden. De laatste versie van de sectorgids en het lastenboek voor loonwerkers dateerde van 2009 zodat een actualisatie zich opdrong. Sindsdien is de wetgeving ingrijpend gewijzigd, bijvoorbeeld door het verplichten van een fytolicentie voor gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen.

Andere belangrijke wijzigingen die meegenomen zijn bij de vernieuwing van het lastenboek voor loonwerkers hebben bijvoorbeeld te maken met de voorschriften inzake geïntegreerde gewasbescherming. Ook zijn er nu richtlijnen voor transport die bevuiling en verlies van lading tegengaan zodat er voldaan wordt aan de verwachtingen van de mengvoederindustrie en de voorschriften van het Voedselagentschap. Om de administratie rond de certificatie te vereenvoudigen, erkent het Voedselagentschap de equivalentie tussen sectorgids en de Vegaplan Standaard indien alle loonwerkactiviteiten aanwezig op het bedrijf afgedekt worden door het certificaat van de Vegaplan Standaard. Een apart certificaat (en bijbehorende audit) voor de sectorgids is dus niet meer nodig.

In 2014 deed duurzaamheid zijn intrede in de Vegaplan Standaard voor primaire plantaardige productie. Lastenboekbeheerder Vegaplan trekt dat nu door naar de Vegaplan Standaard voor loonwerkers. Coördinator Gisèle Fichefet: “Twee jaar geleden hebben we eisen en aanbevelingen op vlak van duurzaamheid geïdentificeerd in het lastenboek, waarna er werd nagedacht over de ontbrekende aspecten van duurzaamheid. De Universiteit Gent maakte een inventaris van alle duurzaamheidseisen van de verschillende schakels in de voedselketen. De elementen die relevant leken voor de primaire plantaardige productie zijn opgepikt door Vegaplan. Het was zaak om de vereisten eenvoudig, haalbaar, betaalbaar en controleerbaar te houden. In plaats van te wachten op eisen vanwege de afnemers wou de sector proactief kunnen aantonen welke inspanningen er al gebeuren.”

Op dezelfde basis wordt duurzaamheid nu ook geïmplementeerd in de bedrijfsvoering van loonwerkers. De coördinator van Vegaplan geeft een aantal voorbeelden: “Van loonwerkers wordt verwacht dat ze afval beheren, de bodem niet verontreiniging, tijdens veldwerkzaamheden bodemverdichting zo goed mogelijk proberen te vermijden, zorgvuldig omspringen met water door bijvoorbeeld niet op het heetst van de dag te irrigeren, overlast voor buren zoveel mogelijk beperken, gezonde relaties nastreven met leveranciers en klanten, enz.”

Hoewel geïntegreerde gewasbescherming Vlaamse materie is, zal op identiek dezelfde wijze tewerk worden gegaan als bij de controle van sectorgids en lastenboek. Het zijn dus de vertrouwde certificeringsinstellingen die ingeschakeld worden door het FAVV en door Vegaplan die ook de controle op IPM voor hun rekening nemen. Net die garantie op onafhankelijke controles is de bewezen sterkte van een lastenboek als Vegaplan, wat vooral van belang is als het er voor de sector op aankomt om afnemers te overtuigen van de inspanningen en goede intenties van landbouwers en loonwerkers.

Gisèle Fichefet benadrukt dat duurzamheid een ontwikkelingsproces is en lang niet alle bepalingen inzake duurzaamheid in het lastenboek zijn ingeschreven als verplichtingen voor landbouwers en loonwerkers. Vermelden we nog dat duurzaamheid geen aparte module is maar verweven zit in het lastenboek. Tot slot verdient Vegaplan nog een eervolle vermelding voor de onderscheiding die het verwierf van SAI, wat staat voor Sustainable Agriculture Initiative en werd opgericht in 2002 door Nestlé, Unilever en Danone. SAI telt vandaag 80 leden uit de voedings- en drankindustrie en heeft de zogenaamde Farm Sustainability Assessment tool ontwikkeld, die gebruikt wordt om de duurzame ontwikkeling van een landbouwbedrijf te beoordelen. De benchmark leverde een erg verdienstelijk resultaat op voor Vegaplan, maar daarover morgen meer op VILT.be.

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek