header.home link

Rundveesector lanceert duurzaamheidsmonitor

3 augustus 2022

Belbeef, de organisatie voor de Belgische rundvleessector, heeft de inspanningen van 3.549 veehouders om duurzamer te werk te gaan in kaart gebracht met de duurzaamheidsmonitor. De eerste resultaten vormen het startpunt van de monitor, die de komende jaren de vorderingen in de sector verder moet opvolgen.

Lees meer over:
koe-vee-vleesvee-weide-1280

De veehouderijsector doet al decennia heel wat inspanningen om duurzamer te werk te gaan. In 2019 introduceerde Belbeef de duurzaamheidsmonitor om, op basis van 45 concrete initiatieven, de duurzaamheidsinspanningen van de 3.549 Belbeef-gecertificeerde veehouders in kaart te brengen. De overgrote meerderheid van het Belgisch rundvlees dat in onze supermarkten wordt verkocht, is geproduceerd onder de strenge Belbeef-standaard.  

Enkele opvallende vaststellingen

0

Legt CO2 vast in de bodem

0

Maakt gebruik van alternatieve waterbronnen

0

draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden

0

gebruikt nevenstromen uit de voedingsindustrie als diervoeders

0

houdt populatie zwaluwen, vleermuizen en/of uilen in stand

0

wekt duurzame eigen energie op

Voetafdruk verder verkleinen

Vandaag zetten al bijna 7 van de 10 (68,2%) Belbeef-gecertificeerde veehouders zich actief in om meer koolstof in de bodem op te slaan door verschillende initiatieven zoals het aanhouden van blijvend grasland, gebruik te maken van stalmest of gecertifieerde compost op akkerland, maximale inzet van groenbemesters of bodembedekkers of doordachte teeltafwisseling tussen gras- en akkerland. Door CO2 in de bodem op te slaan, kan de uitstoot fors en snel gecompenseerd worden.

Bij de keuze van diervoeder zet bijna de helft van de veehouders (48,4%) in op eigen of lokaal geproduceerd voeder in de vorm van eigen granen, grasklaver, … Daarnaast geeft 44,6 procent de voorkeur aan bijproducten uit de voedingsindustrie, zoals bierdraf, bietenpulp uit de suikerindustrie en groenteresten.

De droogte van de afgelopen jaren is ook een belangrijke drijfveer voor veehouders om hun afhankelijkheid van grondwater af te bouwen. Zo maakt ruim de helft (53,8%) gebruik van alternatieve waterbronnen zoals regenwater, oppervlaktewater en reinigingswater. Om het energieverbruik te beperken investeren bijna 1 op 4 (23,2%) rundveehouderijen in duurzame eigen energie zoals zonnepanelen. Meer nog: 3 op 4 veehouders (76,6%) zet vandaag al in op een verzorgde bedrijfsomgeving en zorgt voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

De voorbije jaren heeft de toenemende interesse van de consument voor lokale producten er ook voor gezorgd dat 10 procent van de veehouders inzet op verbredingsactiviteiten zoals hoeveverkoop, zorgboerderijen en hoevetoerisme.

vleesvee-koe-weide-1250

Verzoening natuur en landbouw

De Belgische rundveehouders beseffen dat hun landbouwbedrijf een belangrijke rol speelt voor andere diersoorten, en zetten daarom actief in op het in balans houden van die populaties. Ongeveer de helft (47,8%) van alle rundveehouders draagt bij tot het onderhoud en het in stand houden van natuurweiden via begrazing of maaien. Ook de lokale fauna staan hoog op de prioriteitenlijst. Zo houdt 7 op de 10 rundveehouders (69,7%) de zwaluwnesten, vleermuizenpopulatie en/of uilenpopulatie in stand. Ze zorgen ervoor dat de leefomstandigheden voor deze dieren optimaal zijn, en dat ze alle rust krijgen om te broeden of zich te nestelen in en rond het landbouwbedrijf. Daarnaast zet meer dan de helft (55,8%) in op een milieuvriendelijke bestrijding van insecten en ander ongedierte.

Een ruime meerderheid van de Belgische rundveehouders (81%) werkt met een vaste bedrijfsbegeleidende dierenarts, die hierdoor gerichter advies kan geven, preventief kan handelen en het antibioticagebruik actief kan helpen terugdringen.

Om hun impact op de omgeving in te perken hebben de Belgische rundveehouders ook duidelijk aandacht voor het leefmilieu en werken ze samen met natuurverenigingen: bijna 3 op de 5 rundveehouders (58,9%) draagt bij tot het in standhouden van de Belgische valleilandschappen en historische graslanden (bv. Poldergraslanden) door een groot aandeel blijvend grasland aan te houden op hun bedrijf.

“Deze resultaten zijn voor ons het startpunt van onze duurzaamheidsmonitor”, zegt Tom De Winter van Belbeef. “We startten 3 jaar geleden de bevragingen van de rundveehouders over de status van verschillende duurzaamheidsinitiatieven. Op basis van de cijfers die we nu communiceren zullen we de verdere verduurzaming van de rundveesector in België de komende jaren verder in kaart brengen en stimuleren.”

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek