header.home link

Oost-Vlaamse Zwalmbeek krijgt eigen riviercontract

30 juni 2021

De Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Boerenbond hebben hun handtekening gezet onder het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. Daarmee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken.

Lees meer over:
Zwalmbeek-riviercontract_BjornComhaire

Het stroomgebied van de Zwalmbeek kreeg al meermaals met wateroverlast af te rekenen. De overstromingen brachten heel wat schade toe aan huizen, straten en auto’s en zorgden voor gevoelens van onrust bij de inwoners. Gelukkig hebben de waterbeheerders in het gebied al veel gedaan om de overstromingsrisico’s te verminderen.

Eind 2019 startten de Provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) daarom het initiatief tot de opmaak van een riviercontract. De gemeenten Horebeke, Zwalm en Zottegem ondertekenden mee het charter.

“Met onze overstromingsvoorspellingen en infrastructuurwerken zoals dijken en wachtbekkens konden waterbeheerders het risico op wateroverlast daar inperken”, weet Bernard De Potter, administrateur-generaal van de VMM. “Door de klimaatverandering krijgen we echter meer en meer te kampen met periodes van langdurige droogte en extreme neerslag. Het is duidelijk dat aanvullende maatregelen nodig zijn.”

Breed draagvlak voor actie

Gedurende anderhalf jaar werden onder meer fora, online campagnes en ateliers georganiseerd om met alle belanghebbenden te zoeken naar concrete maatregelen die het overstromingsrisico verder kunnen verminderen.

“Dit riviercontract kwam tot stand via een intensief participatietraject met een brede waaier aan actoren: van burgers over middenveldorganisaties, landbouwers tot lokale, provinciale en Vlaamse overheden”, reageert Oost-Vlaams gedeputeerde An Vervliet, bevoegd voor Ruimtelijke planning. “Op die manier hebben we gewerkt aan een breed draagvlak voor de voorgestelde maatregelen en een grotere bereidheid tot actie.”

De gedeelde verantwoordelijkheid is ook een belangrijke boodschap van het riviercontract

Leentje Grillaert - Gedeputeerde

43 acties

Het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek omvat 43 concrete acties om de komende jaren uit te voeren. Zo zijn er acties die concrete infrastructuurwerken omvatten zoals het openleggen van de Wijlegemse Beek in Munkzwalm en het vergroten van de koker aan de Hoogstraat in Nederzwalm, een al lang gekend knelpunt.

Een andere actie focust op de rol van ruimtelijke ordening waarbij de drie gemeenten de opmaak van een stedenbouwkundige verordening en beleidskader zullen onderzoeken om de wateroverlastproblematiek te verminderen. Daarnaast zijn er enkele acties die zoeken naar oplossingen om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen.

Maar ook communicatieve acties maken onderdeel uit van dit riviercontract. Hierbij wordt bijvoorbeeld een meldpunt voor de waterlopen opgezet door de gemeenten of wordt sensibiliserend gewerkt rond het belang van een goed gebruik van oevers die grenzen aan tuinen.

“Het riviercontract is opgemaakt volgens het principe van de meerlaagse waterveiligheid”, licht gedeputeerde Leentje Grillaert, bevoegd voor Landbouw en Integraal waterbeleid toe. “Via verschillende parallelle sporen werken we aan het verminderen van schade door overstromingen. Dat is geen taak voor de overheid alleen, maar iets waar we allemaal ons steentje kunnen toe bijdragen door bijvoorbeeld verhardingen te beperken, een regenwaterput te installeren, ... Die gedeelde verantwoordelijkheid is ook een belangrijke boodschap van het riviercontract.”

Bron: Eigen verslaggeving

Beeld: Bjorn Comhaire

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek