header.home link

N-VA lanceert voorstel over hervorming pachtwet

26 maart 2021

De hervorming van de pachtwet staat al enige tijd om de politieke agenda, maar concrete vooruitgang in het dossier werd nog niet geboekt. Om het debat open te trekken, legt N-VA een aantal voorstellen op tafel om te “evolueren naar een eenvoudig en modern pachtdecreet”. “Schriftelijke en langdurige contracten, loopbaanpacht voor startende landbouwers en vrijwillige afspraken over ecologische voorwaarden zijn daarbij de kernpunten”, legt N-VA-parlementslid Cathy Coudyser uit.

Lees meer over:

Na de overheveling van de pachtwet naar het regionale niveau deed voormalig landbouwminister Joke Schauvliege al een voorzichtige poging om de pachtwet te hervormen. Na een kennisname van de standpunten van de verschillende betrokkenen en de bijsturing van de werking van de pachtprijzencommissie, werd beslist om het dossier over de verkiezingen te tillen.

In het Vlaamse regeerakkoord van 2019 wordt de hervorming wel aangekondigd. Een aantal principes werden daarbij al vastgelegd. Zo moet er gestreefd worden naar een billijk evenwicht tussen de rechten en plichten van pachter en verpachter en mag er aan de teeltvrijheid van de pachter niet geraakt worden.

Inspiratie in Waalse pachtwet

Omdat het na anderhalf jaar nog steeds stil is rond deze hervorming, komt N-VA met een conceptnota voor een nieuwe pachtwet. “De hervorming is absoluut geen gemakkelijke oefening. Maar de huidige pachtwetgeving is verouderd, bevat hiaten en voldoet niet aan de hedendaagse maatschappelijke tendensen”, zegt Cathy Coudyser. Zij wijst erop dat toegang tot landbouwgrond nochtans essentieel is voor landbouwers, en al zeker voor startende landbouwers.  

Wij kijken uit naar de uitgangspunten en visie over de pachtwethervorming van de andere politieke partijen en de stakeholders

Cathy Coudyser - Vlaams parlementslid N-VA

“Zie onze conceptnota als een vertrekpunt”, zegt ze in een reactie aan VILT. “Wij kijken uit naar de uitgangspunten en visie over de pachtwethervorming van de andere politieke partijen en de stakeholders. Zo kunnen we het debat op een open en constructieve manier voeren en een compromis bereiken dat door iedereen gedragen wordt, liefst voor het einde van de legislatuur.”

Samen met haar partijgenoten Joris Nachtergaele, Sofie Joosen, Arnout Coel, Karolien Grosemans en Piet De Bruyn boog Coudyser zich over de bestaande pachtwet die dateert van 1969. “We zijn gestart met de meeste elementaire problemen uit die wet te benoemen en er oplossingen voor te zoeken. We haalden ook inspiratie in het Waalse pachtdecreet, dat op 1 januari 2020 in werking trad”, klinkt het.

Uitgelicht
De regionalisering van het huurrecht door de zesde staatshervorming heeft in Vlaanderen (nog) niet geleid tot een aanpassing van de Pachtwet. In Wallonië is de kogel wel door...
4 juni 2019 Lees meer

Schriftelijke en langdurige contracten

Als eerste pijler in het N-VA-voorstel staat dat schriftelijke pachtcontracten essentieel zijn. “Anno 2021 leg je bepaalde afspraken tussen contractanten, zoals hun naam en adres, de looptijd van het contract, kadastrale gegevens van het perceel en een plaatsbeschrijving, best schriftelijk vast”, meent Coudyser.

Om pachtende landbouwers maximale rechtszekerheid te bieden, pleit N-VA ook voor langdurige contracten. Daarbij wordt een looptijd van negen jaar voorgesteld, die maximaal drie keer automatisch kan verlengd worden. “Dit moet een landbouwer die zware investeringen doet, voldoende rechtszekerheid bieden. Tegelijk krijgt de verpachter duidelijkheid over de maximale duurtijd van de periode waarin hij zijn eigendom ter beschikking stelt”, luidt het.

De eigenaar van de grond moet altijd duidelijk weten met wie hij een contract heeft

Cathy Coudyser - Vlaams parlementslid N-VA

Wanneer een pachter overlijdt of wanneer het landbouwbedrijf wordt overgenomen door familie of door derden, dan is het volgens de meerderheidspartij belangrijk dat het contract verder loopt voor de resterende duurtijd. “Maar de namen van de contractanten moet dan wel gewijzigd worden. Zo is het ook voor de eigenaar van de grond altijd duidelijk met wie hij een contract heeft”, stelt Coudyser. Voor jonge, startende landbouwers wil N-VA nog verder gaan. Zij moeten de mogelijkheid voor een loopbaanpacht behouden waarbij het contract loopt tot aan de wettelijke pensioenleeftijd.

Ecologische voorwaarden

Een derde kernpunt in de nota zijn de ecologische voorwaarden die overeengekomen kunnen worden tussen de pachter en de verpachter. Daarbij maakt N-VA het onderscheid tussen agrarisch en niet-agrarisch gebied. “In agrarisch gebied moeten pachter en verpachter vrijwillig afspraken en akkoorden kunnen maken over bijvoorbeeld kleine landschapselementen, biologisch telen, enz. Deze onderling en vrijwillig overeengekomen afspraken kunnen opgenomen worden in het pachtcontract”, verduidelijk Coudyser.

In niet-agrarisch gebied is N-VA van mening dat de verpachter ook verplicht voorwaarden moet kunnen opleggen zodat hij de doelstellingen kan verwezenlijken die hem door de overheid worden opgelegd. “Een overheid die eigenaar is van gronden die in pacht gegeven worden, zou hierin een voorbeeldfunctie moeten opnemen”, aldus de conceptnota.

Op vlak van pachtprijzen vragen de N-VA-parlementsleden dat er een grondig en objectief onderzoek naar gevoerd wordt. “We zien dat het huidige systeem van pachtprijzen wel functioneert, maar door de hoge grondprijzen in sommige Vlaamse regio’s kan dit systeem nog verbeterd worden”, besluit Coudyser.

Bekijk hier de conceptnota van N-VA.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek