header.home link

Europa is het eens: 55% minder broeikasgassen in 2030

11 december 2020

De 27 Europese leiders zijn het eens: de uitstoot van broeikasgassen moet met minstens 55 procent verminderen tegen 2030. Federaal klimaatminister Zakia Khattabi is bijzonder blij met het akkoord. “Ik kon me geen betere start als klimaatminister inbeelden, maar nu volgt het echte werk”, reageert ze. In een reactie pleiten zowel Greenpeace, WWF als Oxfam voor een reductie van de uitstoot met minstens 65 procent.

Lees meer over:

De Europese leiders zijn het na een lange onderhandelingsnacht eens geraakt over meer ambitieuze klimaatdoelstellingen. Ze willen de uitstoot van broeikasgassen met minstens 55 procent verminderen tegen 2030. Momenteel lag de lat voor 2030 op 40 procent minder uitstoot ten opzichte van referentiejaar 1990, maar de EU moest haar tussentijdse doelstellingen optillen om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te worden.

Op twittert regent het enthousiaste reacties. “Europa is de leider in de strijd tegen klimaatverandering", twitterde Charles Michel, voorzitter van de Europese Raad. “De staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten hebben een ambitieus voorstel voor een nieuwe klimaatdoelstelling aangenomen”, liet ook Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten op Twitter.

Europa voorziet ook miljarden euro's om via investeringen het klimaatdoel te halen en te zorgen voor een beter leefmilieu, meer tewerkstelling en ondernemingskansen. “Het akkoord heeft niet alleen betrekking op het terugdringen van de broeikasgassen”, reageert federaal minister van Klimaat Zakia Khattabi. “Ons klimaatbeleid moet ook een sociaal rechtvaardig beleid zijn. Dit is voor mij een absolute prioriteit.”

Zakia Khattabi is ook verheugd dat de federale overheid en de drie gewesten uiteindelijk tot een gemeenschappelijke positie zijn gekomen. “We hebben aangetoond dat we door samen te werken als klein land toch op de Europese onderhandelingen hebben gewogen.”

Moeilijke puzzel

Achter de doelstelling gaan enorme investeringen en economische transities schuil. Dat de discussie onder de Europese leiders zo lang aansleepte, heeft dan ook alles te maken met de verdeling van de lasten en het kostenplaatje. Polen, dat een grote kolenindustrie heeft, lag volgens diplomaten nog urenlang dwars omdat het land meer financiële toezeggingen wou, meer bepaald uit het Moderniseringsfonds dat gevoed wordt met opbrengsten van de emissiehandel en de transitie in oostelijke lidstaten moet ondersteunen.

De eerdere deblokkering van de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds kon daarbij al smeermiddel dienen. Minstens 30 procent van de uitgaven uit dat pakket van 1.800 miljard euro moet ten dienste staan van klimaatdoelstellingen. De coronacrisis en de extra kredieten bieden volgens de leiders een kans om de transformatie en modernisering van de economieën te versnellen en een concurrentieel voordeel te halen.

De Commissie zal de lidstaten voldoende betrekken, zodat we kunnen uitleggen op welke domeinen we al veel gedaan hebben en waar er nog marge is

Alexander De Croo - Premier

“Dit is ook een economische en technologische revolutie", zo begroette premier Alexander De Croo het akkoord. “Ik zie de Europese klimaatagenda als een kans voor ons land om aan de kop van het peloton te staan wanneer het gaat om de transitie naar een duurzaam economisch model. We gaan de wereld niet redden, maar onze technologie kan wel helpen.”

België had er tijdens de discussies op aangedrongen dat bij het bepalen van de klimaatinspanning per lidstaat niet enkel rekening zou worden gehouden met het bruto binnenlands product, maar ook met de kostenefficiëntie van de klimaatinspanningen. België wou ook dat internationale flexibiliteit mogelijk blijft.

Rekening houden met specifieke nationale omstandigheden

In het akkoord staat dat de Commissie bij de concrete uitwerking van de plannen rekening moet houden met de specifieke nationale omstandigheden en het potentieel van elk land om de uitstoot te verminderen. “De Commissie zal de lidstaten voldoende betrekken, zodat we kunnen uitleggen op welke domeinen we al veel gedaan hebben en waar er nog marge is”, beklemtoonde Alexander De Croo, die de goede verstandhouding met Nederland en de Scandinavische landen in de onderhandelingen onderstreepte.

Het akkoord vrijwaart ook het recht van de lidstaten om hun eigen energiemix te bepalen en die technologieën te kiezen die hen in staat stellen om de meest vervuilende fossiele brandstoffen te vervangen en de doelstelling voor 2030 te bereiken, inclusief overgangstechnologieën zoals gas. “We vragen de Commissie ook om rekening te houden met bezorgdheden over de verdeling van de inspanningen, billijkheid en kostenefficiëntie”, klinkt het bij de 27 Europese leiders. “We willen hier ook nauw bij betrokken blijven.”

Van ambitie naar wetgeving

Er ligt voor de Commissie het komende jaar nu een pak werk op de plank om de klimaatambities te vertalen in concrete wetgeving. De doelstelling voor 2030 wordt ingeschreven in de bindende klimaatwet, het systeem voor de handel in uitstootrechten wordt hervormd, de lastenverdeling onder de lidstaten in sectoren als transport, landbouw en gebouwen moet herbekeken worden en er komt een koolstoftaks aan de buitengrenzen om de Europese concurrentiekracht te beschermen.

Politiek gemak krijgt nog steeds voorrang op klimaatwetenschap

Sebastian Mang - Expert Europees klimaatbeleid Greenpeace

Over die voorstellen moeten vervolgens onderhandelingen opgestart worden tussen de lidstaten en met het Europees Parlement, dat een uitstootreductie van 60 procent bepleitte. Dat belooft nog een hele dobber te worden, maar in afwachting kan Ursula von der Leyen zaterdag de sterkere Europese ambities in de verf zetten op de wereldbühne tijdens een VN-klimaattop naar aanleiding van de vijfde verjaardag van het verdrag van Parijs.

Natuurorganisaties pleiten voor meer ambitieuze plannen

Zowel Greenpeace, WWF als Oxfam vinden het Europees klimaatakkoord om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen tegen 2030 ‘niet ambitieus genoeg’. De drie ngo's pleiten voor een reductie van de uitstoot met minstens 65 procent.

“Politiek gemak krijgt nog steeds voorrang op klimaatwetenschap”, zegt Sebastian Mang, expert Europees klimaatbeleid bij Greenpeace. “Zonder bijkomende maatregelen zullen de olie- en gasbedrijven kunnen blijven draaien en zal onze mobiliteit en onze voedselproductie niet snel genoeg transformeren om de klimaatnoodtoestand aan te pakken. Zij die het meest kwetsbaar en het minst verantwoordelijk zijn, betalen de prijs.”

Ook Oxfam pleit voor dringende maatregelen om beter te doen dan wat nu op tafel ligt. “De rijkste tien procent van de Europeanen zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de uitstoot", benadrukt hoofd Europees beleid van Oxfam Evelien Van Roemburg. “Zij moeten worden aangepakt. Er is nood aan een rechtvaardige Europese Green Deal, die luxe-uitstoot en ongelijkheid aanpakt.”

Het Wereld Natuur Fonds (WWF) ten slotte noemt de deal teleurstellend. Een vermindering met 55 procent betekent volgens hun berekeningen een nettoreductie met 50,5 tot 52,8 procent. “Net nu de EU een flinke dosis sterke klimaatactie nodig heeft, verdunnen regeringsleiders de wetenschap met politiek”, reageert Ester Asin, directeur Europees beleid van WWF.

Bron: Belga / eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek