header.home link

Boerenbond: “Voedsel van groter algemeen belang dan bossen”

22 november 2021

In haar voorwoord in Boer&Tuinder neemt Boerenbondvoorzitster Sonja De Becker de uitspraken van de minister van Leefmilieu Zuhal Demir over de onteigening in groene bestemmingen onder vuur.

Lees meer over:

De voorbije maanden legde N-VA in de Vlaamse regering al verschillende keren in diverse dossiers de eis op tafel om landbouw in groengebied onmogelijk te maken. Niet dat daar een letter van in het Vlaams regeerakkoord staat, maar ja ... Minister Demir deed er de voorbije dagen nog een schep bovenop door botweg in het parlement te stellen dat ze “landbouwgronden gelegen in groene bestemmingen, als het moet, zal onteigenen” om haar heilige bosdoelen te realiseren. Een stelling die evenmin voorkomt in het Vlaams regeerakkoord en die bij ons – maar niet alleen bij ons – in het verkeerde keelgat schiet.

Uitgelicht
Deze winter wordt er zowat 350 hectare bos aangeplant in Vlaanderen. Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) kijkt ondertussen naar 37.000 hectare grond in landbouwgebruik om...
9 november 2021 Lees meer

Ons standpunt was en blijft dat bij bosuitbreiding de focus moet liggen op de groene bestemmingen – wat ook in het regeerakkoord staat – én in functie van de realisatie van de Europese natuurdoelen. Liefst 26.000 ha percelen in groene bestemmingen kunnen daarvoor in aanmerking komen, veel meer dus dan de 4000 ha beoogde bosuitbreiding. Natuurlijk zijn niet al die gronden zomaar beschikbaar – een aantal is bijvoorbeeld in landbouwgebruik – maar het toont wel dat er wel degelijk mogelijkheden zijn binnen de groene bestemmingen. Dit staat haaks op wat de Vlaamse overheid het voorbije jaar in de realiteit gedaan heeft: liefst een derde van de aankopen voor bebossing gebeurde in agrarisch gebied met een uitschieter tot meer dan 50% in Limburg. Voor ons is dat onaanvaardbaar en het sein om zeer duidelijk een bijsturing van de aankopen te eisen richting groene bestemmingen, niet blind weliswaar want in deze bestemmingen bevinden zich ook heel wat landbouwbedrijven waardoor een voorafgaande analyse en afweging van de impact van bebossing op de aanwezige landbouw sowieso noodzakelijk is. Maar we zijn ervan overtuigd dat binnen die 26.000 ha groene gebieden zeker ook heel wat mogelijkheden voor bebossing zijn, zonder zware landbouwimpact. Deze vraag valt tot op vandaag in dovemansoren. Tot op heden is deze analyse van de terreinsituatie nog steeds niet gemaakt. Het bevoegde beleidsdomein blijft daarmee zwaar in gebreke, als je het mij vraagt. En dan dreigen met onteigeningen, dat is meer dan een brug te ver! Het komt er gewoonweg op neer dat men landbouwgebruik in groene bestemmingen vogelvrij verklaart!

Stop met het subsidiëren van natuurverenigingen voor het aankopen van gronden in agrarisch gebied, stop met zonevreemde functiewijzigingen, ken geen bebossingsvergunningen in agrarisch gebied toe en zeg als overheid geen pachten op in functie van bebossing in agrarisch gebied.

Sonja De Becker - Voorzitster Boerenbond

Als je dan ook nog vaststelt dat de honger zich niet tot daar beperkt, maar dat men ook gretig z’n oog laat vallen op het agrarisch gebied zelf om de heilige bosdoelen te halen, dan breekt er bij mij iets … Er wordt dus gewerkt aan de twee uitersten van het spectrum om tot bebossing te komen (aankopen in herbevestigd agrarisch gebied én tegelijk dreigen met onteigeningen in groene bestemmingen), zonder analyse van alles ertussen of ook maar enig overleg met de landbouwsector. Is dan echt het enige doel onze boeren en tuinders treffen? Je moet het echt wel bijna gaan geloven …

Mevrouw de minister, gezien er geen overleg met ons hierover is, maak ik via deze weg ons standpunt en ons antwoord op uw dreigement over: gronden, ook in groene bestemmingen, met een grote landbouwkundige waarde moeten maximaal gevrijwaard blijven van bebossing. Als dit toch echt nodig zou zijn, dan kan dit enkel in overleg met de sector en de getroffen landbouwers, en moeten oplossingen voorhanden zijn om de impact te milderen (ruilgrond, planologische ruil).

En by the way: als de minister van Omgeving het landbouwgebruik in groene bestemmingen – desnoods manu militari – wil stoppen, dan verwacht ik eenzelfde consequente houding voor het niet-landbouwgebruik in agrarisch gebied. Vrijwaar dan ook ons landbouwgebied van alle zonevreemd gebruik. Daar heeft u als minister van Omgeving ook het heft in handen en het is bovendien heel eenvoudig: stop met het subsidiëren van natuurverenigingen voor het aankopen van gronden in agrarisch gebied, stop met zonevreemde functiewijzigingen, ken geen bebossingsvergunningen in agrarisch gebied toe en zeg als overheid geen pachten op in functie van bebossing in agrarisch gebied. Of moeten we de Vlaamse minister van Landbouw misschien vragen alle niet-landbouwgebruik in agrarisch gebied te onteigenen voor algemeen belang? Voedselproductie lijkt mij immers nog steeds van groter algemeen belang te zijn dan bossen,  tenminste als Vlaanderen haar prioriteiten nog juist heeft.

Benieuwd trouwens hoe de eigenaarswereld reageert op deze aanslag op private eigendom … Gronden, ook in groene bestemmingen, met een grote landbouwkundige waarde moeten maximaal gevrijwaard blijven van bebossing.

Met dit opiniestuk, dat eerder ook in Boer & Tuinder verscheen, wil de auteur een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat. De auteur schrijft in eigen naam en is verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. 

Sonja De Becker is voorzitter van Boerenbond, de grootste landbouworganisatie van Vlaanderen.

Bron: Boer&Tuinder

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek