header.home link

Agrifirm experimenteert met regeneratieve landbouw

23 mei 2022

De afgelopen maanden startte de Nederlandse veevoederfabrikant Agrifirm twee pilootprojecten met boeren waarbij enerzijds de regeneratieve teeltmethoden onderzocht worden en anderzijds de mogelijkheden bekeken worden voor carbon credits. Doel is om te leren over oplossingen voor regeneratieve landbouwpraktijken voor een gezonde bodem. Zo werkt de coöperatie samen met boeren en telers aan een landbouwsysteem dat een positieve impact heeft op natuur en milieu, met een sterker verdienmodel voor boeren en telers.

Lees meer over:

Regeneratieve landbouw is een methode waarbij de bodemkwaliteit en het inkomen van de boer centraal staat. Door onderzoek te doen naar toepassingen op het gebied van circulariteit, wil de Nederlandse coöperatie aan oplossingen werken voor een duurzame voedselproductie. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor nieuwe verdienmodellen voor de boer.

Gezonde bodem

In de testprojecten wordt een aangepaste set van regeneratieve teeltmaatregelen onderzocht die bijdragen aan een gezonde bodem en verbetering van de biodiversiteit. Door in te zetten op landbouwpraktijken gebaseerd op principes uit de natuur, zoals diversiteit, creëren boeren de optimale omstandigheden voor verbetering van de bodemkwaliteit. Dit gaat onder meer om permanente bodembedekking, minimale bodemverstoring zoals ploegen, en het inzaaien van een volgend gewas als het huidige nog niet geoogst is, ook wel ‘relay cropping’ genoemd.

Een vitale bodem zorgt er niet alleen voor dat een gewas beter bestand is tegen ziekten en plagen, maar houdt ook meer CO₂ vast, in plaats van deze uit te stoten. Deze CO₂-opbrengst kan vertaald worden in CO₂-credits (carbon credits) als neveninkomen voor boeren. Zo zijn boeren een belangrijk deel van de oplossing voor een maatschappijbreed probleem.

“Met regeneratieve landbouw zetten we in op het nog beter doen voor natuur en milieu én op perspectief voor onze boeren en telers. Met een optimale bodemgezondheid is minder input nodig, zijn gewassen beter bestand tegen extreme weersinvloeden én het heeft een positieve impact op biodiversiteit, waterkwaliteit en het vastleggen van CO₂”, vertelt Linda de Bie, projectleider Circulariteit bij Agrifirm.

regeneratievelandbouwagrifirm

Testcases

Over regeneratieve landbouw en carbon credits-oplossingen is veel te doen, maar er zijn nog veel vraagtekens over de praktische toepassing en de meerwaarde ervan voor boeren en telers. De coöperatie brengt in de pilots verschillende boeren en andere experts van internationale coöperaties en onderzoeksinstellingen samen om tot praktische innovaties te komen. De impact daarvan wordt vergroot door, de verschillende praktijken gelijk in het veld te toetsen en te ervaren. De verschillende proeven die de afgelopen maanden samen met boeren zijn gestart, zijn verdeeld over twee thema’s die op elkaar aansluiten:

Regeneratief teeltconcept waar het potentieel van regeneratieve landbouw onderzocht wordt. De kracht van de ontwikkeling ligt in de samenwerking met boeren en experts die dankzij jarenlang pionieren hun strepen hebben verdiend en successen hebben geboekt met regeneratieve maatregelen. Hun inzichten zijn vertaald naar een regeneratieve aanpak die Nederlandse boeren ondersteunen die minder input willen gebruiken of de overstap naar een bedrijfsspecifieke en regeneratieve bedrijfsvoering willen maken. Op dit moment worden zes boeren geselecteerd voor een zevenjarige pilot die nog dit jaar gaan starten met het zaaien van een mix specifieke groenbemesters. In een latere fase zal ook worden gekeken naar de kansen en samenwerking met veehouders.

Carbon credits-oplossingen. Binnen dit project worden oplossingen onderzocht om verschillende koolstofmaatregelen te gelde te maken. Hierbij gaat het zowel om vastlegging van koolstof in de bodem als om het verminderen van uitstoot van CO₂ en andere broeikasgassen. De pilot is gestart met een twintigtal telers en melkveehouders en geven inzicht in de wenselijkheid, haalbaarheid én financiële opbrengst van carbon credits.

Bron: Eigen verslaggeving

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek