header.home link

3.194 bezwaarschriften in West-Vlaanderen, ook provincie heeft stikstofadvies klaar

24 juni 2022

Meer dan 3.000 landbouwers, bedrijven, organisaties en particulieren hebben bezwaar ingediend tegen het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Dat blijkt uit een rondvraag van de Krant van West-Vlaanderen. Ook de provincie West-Vlaanderen heeft zijn advies klaar over het stikstofplan. Dat advies werd unaniem goedgekeurd in de provincieraad.

Lees meer over:

Bezwaren uit alle West-Vlaamse gemeenten

In geen enkele West-Vlaamse gemeente werden géén bezwaarschriften ingediend tegen het stikstofakkoord. Of het zou in Moorslede moeten zijn, de enige van 64 West-Vlaamse gemeenten die weigerde mee te werken aan de rondvraag van de Krant van West-Vlaanderen. Liefst 3.194 bezwaarschriften kregen de gemeentebesturen binnen. Ieper spant de kroon met 212 stuks. Dat zijn er een pak meer dan de 142 bezwaarschriften die de andere vier grote West-Vlaamse steden Roeselare (50), Brugge (41), Kortrijk (37) en Oostende (14) sámen ontvingen.

In de Westhoek waren de bezwaren het grootst en dat verwondert Iepers burgemeester en voorzitter van het Westhoekoverleg Emmily Talpe (Open Vld) niet. “Landbouw maakt onlosmakelijk deel uit van onze samenleving. Op economisch vlak is de landbouwsector van levensbelang, maar ook op toeristisch, recreatief en maatschappelijk niveau is de impact niet te onderschatten”, zegt ze in de Krant van West-Vlaanderen.

Op economisch vlak is de landbouwsector in de Westhoek van levensbelang, maar ook op toeristisch, recreatief en maatschappelijk niveau is de impact niet te onderschatten

Emmily Talpe - Voorzitter Westhoekoverleg

De 17 burgemeesters van de Westhoek beseffen dat er actie nodig is om de stikstofuitstoot terug te dringen, maar tegelijk is een er nood aan een visie voor een leefbare landbouwsector. Met een sterk flankerend beleid, voldoende rechtszekerheid en toekomstperspectief voor jonge boeren met goesting om te ondernemen”, klinkt het bij het Westhoekoverleg.

In de kustgemeenten en regio Kortrijk ligt het aantal bezwaren dan weer een pak lager. "Logisch", stelt Kuurns burgemeester Francis Benoit (CD&V), waar zeven bezwaarschriften op het gemeentehuis zijn neergelegd. "Wij bevinden ons in een erg verstedelijkt gebied. Kuurne telt bijvoorbeeld slechts vier pure landbouwbedrijven. Niettemin nemen we hun bezwaren ter harte en zullen we ons hierover buigen."

Provinciale motie

Nu alle bezwaarschriften zijn ingediend, is het aan de gemeenten, de provincies en andere adviesverlenende instanties om een advies te formuleren over het stikstofplan van de Vlaamse regering. Als grootste landbouwprovincie heeft West-Vlaanderen zijn huiswerk al gemaakt. Het advies werd unaniem goedgekeurd door de provincieraad.

West-Vlaanderen huisvest 1/3de van de Vlaamse landbouw, met daaraan gekoppeld een stevig agrocomplex, zo duidt de nota. Ook kent West-Vlaanderen een belangrijke industriële sector, verhoudingsgewijs belangrijker dan gemiddeld in Vlaanderen. Aan natuurzijde is de provincie duidelijk bosarmer en 10 procent van de Vlaamse habitatrichtlijngebieden vinden we in West-Vlaanderen. Uniek voor onze kustprovincie zijn de kust, duinen en polders.

Gedeelde verantwoordelijkheid

De provincie erkent het belang van de Europees beschermde natuur en de noodzaak om die te realiseren. Tegelijk ziet ze de aanpak van de stikstofuitstoot als een gedeelde verantwoordelijkheid. “Zowel landbouw, mobiliteit als industrie moeten inspanningen leveren”, klinkt het. Daarom is het voor de provincie niet duidelijk waarom de neerslag van stikstof van mobiliteit en industrie (stikstofoxiden) voor de natuur anders wordt beoordeeld dan de stikstof van landbouw (ammoniak). “Er komt ook stikstof uit de buurlanden en -regio’s. Het is belangrijk dat de Vlaamse regering in alle richtingen in overleg gaat om te kijken hoe die impact kan verminderd worden.”

Waar is economische en sociale dimensie?

Net als zovelen struikelt de provincie ook over het feit dat er geen socio-economische impactanalyse is gemaakt, naast een milieueffectenrapport. “Nog meer voor West-Vlaanderen dan voor de andere provincies is er een duidelijke economische en sociale dimensie aan dit verhaal. Veel gezinnen hebben in de landbouw hun bestaan opgebouwd. En met hen hebben ook veel andere ondernemers en werknemers hun toekomst uitgebouwd”, stelt de provincie. West-Vlaanderen heeft zelf een studie besteld bij UGent om de impact van het stikstofplan op de provincie in kaart te brengen, maar die geraakte niet klaar in de tijdspanne die het had om advies uit te brengen.

Er wordt op dit moment nog te veel vanuit onvolmaakte modellen, metingen en aannames geredeneerd om het beleid uit te tekenen

Bart Naeyaert - Eerste gedeputeerde West-Vlaanderen (cd&v)
Correcte metingen en innovatie

Ook vanuit de provincie komt er kritiek op de meetmodellen. “Wij vragen dat er snel werk wordt gemaakt van een instrumentarium om stikstofemissie en -depositie en de realisatie van natuur te meten en zelfs te voorspellen”, zegt eerste gedeputeerde Bart Naeyaert (cd&v). Volgens hem wordt er op dit moment nog te veel vanuit onvolmaakte modellen, metingen en aannames geredeneerd om het beleid uit te tekenen.

West-Vlaanderen merkt ook op dat er vandaag te weinig ruimte is voor innovatie. “Daarbij denken we niet enkel aan luchtwassers, ook bijvoorbeeld zeolieten of andere nog niet gekende technieken die de ammoniakuitstoot kunnen terugdringen”, vertelt Naeyaert. “Wij horen vandaag van kmo’s dat ze technieken hebben die kunnen bijdragen, maar ze krijgen ze niet gevalideerd.”

Ruimte voor ondernemerschap

De provincie pleit ook voor een outputgerichte beoordeling. “We moeten een manier vinden om met onzekerheden om te gaan. Het volledig doorgronden van een techniek om de uitstoot te gaan inschatten, neemt veel te veel tijd in beslag. Focus op het resultaat in plaats van de manier waarop”, klinkt het. “Geef kansen aan ondernemers om hun technieken in de praktijk te brengen, leg doelstellingen op en controleer of die behaald worden. Is dat niet het geval, dan moet de ondernemer zelf bijstelling regelen. Maar dat vraagt wel vertrouwen in het ondernemerschap”, aldus Naeyaert.

Een expliciete vraag van de provincie is om te vertrekken op exploitatieniveau en niet op stalniveau. “Opnieuw roepen we op om naar de output te kijken. Dat kan door doelstellingen op te leggen op bedrijfsniveau zodat de landbouwer zelf kan beslissen hoe hij daarmee aan de slag gaat”, stelt de West-Vlaamse gedeputeerde. De nodige ontwikkelingsruimte is daarvoor een vereiste. Wanneer er op termijn ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, dan wil de provincie dat die in de eerste plaats gaat naar jonge landbouwers of overnemers.

Uitgelicht
De politieke onderhandelingen over het nieuwe stikstofkader lopen stroef, maar de erkenning van nieuwe stikstofreducerende technieken zit nu al anderhalf jaar helemaal in het...
24 januari 2022 Lees meer
Betrouwbaar partnerschap

Vandaag stelt de overheid zich onvoldoende op als betrouwbare partner, zo meent West-Vlaanderen. De provincie verwijst daarbij naar de genomen beslissingen waarop wordt teruggekomen, zoals het intrekken van vergunningen, de afbouw van de varkensstapel met 30 procent en de vrijstelling van nulbemesting in natuurgebied die wordt teruggeschroefd. “Wij vragen dat het flankerend beleid hieromtrent zo vlug mogelijk wordt uitgerold met duidelijke voorwaarden”, luidt het. Daarnaast roept West-Vlaanderen nog op om de stopzettingsregeling voor varkensbedrijven uit te breiden, want anders dreigen heel veel varkenshouders in de provincie uit de boot te vallen.

Gebiedsgerichte aanpak

West-Vlaanderen houdt ook een pleidooi voor een gebiedsgerichte aanpak. “Door alleen op stikstof te focussen, verdwijnen de andere factoren uit beeld die ook een impact hebben op de realisatie van natuurdoelen, zoals water, bodem, luchtkwaliteit, gebruik van het gebied, enz. Een aanpak op maat van een gebied biedt heel wat kansen”, benadrukt Naeyaert.

Volgens hem kan de provincie daar een rol spelen, in nauw overleg met de Vlaamse overheid. “Dialoog is belangrijk om het vertrouwen te herstellen tussen landbouw en natuur en het is de beste manier om in evenwicht tussen de verschillende belangen die doelstellingen te behalen. Daarbij komen landbouw, industrie en mobiliteit in beeld, maar ook het belang van nabije en toegankelijke natuur, lokale natuurambities, toerisme en recreatie, behoud en ontwikkeling van open ruimte, enz.”

Daarnaast vraagt de provincie ook expliciet om te kijken naar de VEN-gebieden, waar de stikstofaanpak zich nu focust op Natura 2000-gebieden. “We kunnen dit voor ons uitschuiven”, zegt Naeyaert, “maar we zien vandaag al dat ook voor landbouwbedrijven in de buurt van deze gebieden een passende beoordeling nodig is en dat ook daar juridische problemen ontstaan. Daarom vragen we als provincie dat hier nu al over nagedacht wordt, eventueel ook over een flankerend beleid, om dezelfde problemen als we nu ervaren, te vermijden.”

Snel duidelijkheid

Voor West-Vlaanderen moet er nu snel duidelijkheid komen over hoe de ganse aanpak zal uitgerold worden. Er moet ook voldoende financiering voorzien worden zodat elk bedrijf, elke overheid en elke sector weet waar ze effectief aan toe zijn. West-Vlaanderen wijst er ook op dat er niet mag getalmd worden met de effectieve realisatie van de natuurdoelstellingen. “Wat ons betreft zijn rechtszekerheid, economische haalbaarheid, realisatiegerichtheid en uitrol in dialoog cruciaal”, besluit gedeputeerde Naeyaert.

Bezwaren ernstig nemen?

Het kabinet van bevoegd Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) is niet verrast door het hoge aantal bezwaarschriften vanuit de provincie. "West-Vlaanderen is nu eenmaal dé landbouwprovincie bij uitstek", laat ze via woordvoerder Andy Pieters weten. "We staan ook volledig achter deze massale reactie, want net daarom loopt er een openbaar onderzoek.

Nu hebben gemeentebesturen, adviesverlenende instanties en onze buurlanden tot 1 augustus de kans om een advies te formuleren. In september gaat het dossier terug naar de Vlaamse regering, waar het stikstofakkoord verder besproken zal worden." Demir benadrukt in de Krant van West-Vlaanderen dat elk bezwaarschrift met de nodige ernst bekeken zal worden. 

Wie de Commissie Leefmilieu van het Vlaams parlement afgelopen week volgde, mag daar evenwel aan twijfelen. Na een parlementaire vraag van Tinne Rombouts viel het de minister op dat Boerenbond een gelijkaardig bezwaar had ingediend tijdens het openbaar onderzoek als de vraag die Rombouts stelde in de Commissie. “Toeval of niet”, klonk het. Vervolgens zei ze letterlijk: “We zullen die bezwaren natuurlijk ook allemaal één voor één weerleggen”.

Bron: Eigen berichtgeving / Krant van West-Vlaanderen

Gerelateerde artikels

Er zijn :newsItemCount nieuwe artikels sinds jouw laatste bezoek